Skip to content
Ndërtim, shfrytëzim dhe transferim i Hidrocentraleve Lura 1, 2 dhe 3

ERDAT LURA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 09:12:10

NIPT: K82321008Q
Administrator: Silvio Allamandi
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja, prodhimi dhe shitja e energjisë elektrike në hidrocentralet Lura 1, Lura 2, Lura 3 dhe transferimi tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ERDAT LURA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15/09/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ERDAT shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.04.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT K51401008G, me adresë në Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Davide Degiovanni. Ortaket e shoqerise jane: Leze Doçi (2.5%), Teuta Dekovi (2.5%), David Doçi (2.5%), Ervin Doçi (2.5%), INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE (90%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 24.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

ELENA FRANDINO, shtetase italiane, i datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 60% te kapitalit ne shoqerine FRANDINO MARIO (94024990049)-pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.01.2021.

ANNA FRANDINO, shtetase italiane, i datelindjes 1979, pronar perfitues per 60% te pronesise pasi eshte ortake ne shoqerine FRANDINO MARIO (94024990049) -pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.02.1995.

LUISA FRANDINO, shtetase italiane, i datelindjes 1972, pronar perfitues per 25% te pronesise pasi eshte ortake ne shoqerine L AMICIZIA (94027850042) -pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

DAVIDE FRANDINO, shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise se shoqerise L AMICIZIA (94027850042)-pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

GIUSEPPE FRANDINO, shtetas italian, i datelindjes 1966, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise se shoqerise L AMICIZIA (94027850042) -pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

STEFANO FRANDINO, shtetas italian, i datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise se shoqerise L AMICIZIA (94027850042)-pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tiranë, Kashar, Kamionçinë Sprinter AA 902 BB
2. Tiranë, Kashar, Kamion Actros TR 82-18 T
3. Tiranë, Kashar, Trailer TR 52-75 U
5. Tiranë, Kamion Mercedes Benz TR 85-17 T
6. Tiranë, Kashar, Trailer TR 52-74 U
7. Tiranë, Kashar, Kamion Actros TR 00-89 U
8. Tiranë, Kamion, Mercedes Benz TR 52-61 R
9. Tiranë, Kashar, Kamion Man TR 82-17 T
10. Tiranë, Kashar, Kamion Benz TR 27-04 U
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 30.03.2012, është lidhur një marrëveshje siguruese Nr.1562 Rep, 320 kol, ndërmjet barrëdhënësit “ERDAT” Sh.p.k dhe barrëmarrësit “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA”, me anë të së cilës, në mënyrë të parevokueshme, barrëdhënësi vendos barrë siguruese të rradhës së parë të preferimit në favor të barrëmarrësit, mbi të gjitha kuotat e zotëruara prej tij në shoqërine “ERDAT LURA” sh.p.k. Marrëveshja është lidhur për të siguruar kontratën e kredisë bankare nr. 1454 rep., nr. 316 kol., datë 30.03.2012, sipas së cilës INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ka marrë përsipër dhënien e kredisë, sipas afateve dhe kushteve të parashikuara në kontratën e kredisë. Kusht paraprak për lëvrimin e kredisë është edhe vendosja e barrës siguruese në favor të bankës, mbi kolateralin - objekt të kësaj marrëveshje siguruese.

II. Më datë 23.10.2015, është lidhur kontrata e pengut ndërmjet bankës Intesa Sanpaolo Bank në cilësinë e kredidhënësit dhe shoqërisë “ERDAT” shpk në cilësinë e kredimarrësit, sipas të cilës banka i jep kredimarrësit një. Kjo kredi bankare shërben për të rimbursuar me shumën prej 8.612.256 euro dhe 581.710.473 lekë vlerën e mbetur të huasë ndaj shoqërisë Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare sh.p.k, e cila ka lidhur një marrëveshje nën-huaje me shoqëritë ERDAT LURA shpk dhe Gjo-Spa Power shpk duke ia kaluar këtyre të fundit huanë që ajo kishte me bankën Intesa Sanpaolo Bank. Barra siguruese do të vendoset mbi kolateralin:

a) Të gjitha shumat e arkëtueshme, të tashme ose të ardhme të shoqërisë që vijnë nga KESH sh.a
b) Të gjitha kuotat e shoqërisë që zotërohen nga ortaku i vetëm si garanci për përmbushjen e detyrimit të Erdat Lura shpk që rrjedhin nga marrëveshja e huasë.
c) Makineritë në pronësi të Erdat Lura sh.p.k, me vlerë blerje 6.184.813 euro, si garanci për përmbushjen e detyrimeve të Erdat Lura sh.p.k, që rrjedhin nga marrëveshja e huasë së Erdat Lura.

III. Më datë 21.11.2017, është lidhur marrëveshjes siguruese datë Nr. 3645 Rep., Nr. 1177 Kol., midis shoqërisë “ERDAT LURA” sh.p.k (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “Intesa SanPaolo Bank Albania” sh.a, (barrëmarrësi) për garatimin e kontratës së kredisë me kufi Nr. 1566 Rep., dhe Nr.479 Kol., datë 10.05.2013 në shumën prej 140.000.000 lekë dhe kontratës së kredisë bankare nr. 3537 Rep., nr. 1615 kol, datë 23.10.2015 me shumë principali 8.612.256 euro dhe 581.710.473 lekë.

Për qëllime të garantimit të shlyerjes së detyrimeve që lindin për kredimarrësin nga kontrata e kredisë, kërkohet barrë siguruese në favor të Bankës mbi kolateralin - objekt të kësaj marrëveshje siguruese. Kolaterali përbëhet nga të ardhurat që rrjedhin nga kontrata me nr. 24342 prot. datë 24.10.2016 për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet OSHEE sh.a dhe prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike.

IV. Me date 25.11.2021, me ane te shkresës nr. 16979 Prot, për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror), u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ERDAT LURA” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K82321008Q, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.

V. Me date 02.03.2022, me ane te shkresës Nr. 5424 Prot për Vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe të drejtat pasurore që i përkasin subjektit “ERDAT LURA”, pajisur me NUIS (Nipt)- K82321008Q.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.05.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.300.177.500 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 40% të vlerës së investimit në makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria ERDAT LURA është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 09.05.2008, të nënshkruar midis shoqërisë ERDAT dhe Autoritetit Kontraktues - Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me qëllim: Ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e Hidrocentraleve Lura 1, 2, 3.

Objekti i kontratës së konçesionit është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve Lura 1,2,3 dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet do të ndërtohen mbi lumin Osum me këto karakteristika të përgjithshme: Lura 1 Fuqi e Instaluar 4812 kw dhe Prodhim i Energjisë Elektrike 24 075 468 kw/h, Lura 2 Fuqi e Instaluar 2549 kw dhe Prodhim i Energjisë Elektrike 10 961 419 kw/h dhe Lura 3 Fuqi e Instaluar 3632 kw dhe Prodhim i Energjisë Elektrike 18 271 377 kw/h, në komunat Lurë e Reç rrethi Dibër.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçensioni Nr. 1033 Rep. Nr. 188 Kol. datë 09.05.2008
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Marreveshje siguruese (30.03.2012)
Marreveshje siguruese (21.11.2017)
Vendim I asamblese per huamarrje (2015)
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 24.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2012
Bilanci Kontabël 2010
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 145 226 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 166 407 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 448 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 76 958 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 268 859 793,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 002 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 141 705 396,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 237 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 101 303,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 403 540 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -33 421 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 22 309 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 170 854 091,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:316 630 576,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:352 160 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:217 427 656,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:284 026 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:404 040 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:213 002 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:378 581 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:296 074 527,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 386 334 764,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 577 485 263,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 317 395 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 083 587 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 339 209 871,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


LEADD ENERGY
Kukës
HEC Boronecit
Tiranë
H.K HEC Grabova 2
Tiranë
HEC SHUTRI
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani