Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Radovë

M.T.C. ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 09:26:30

NIPT: K91524003T
Administrator: Leonidas Maniatakis
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimi i hidrocentralit "RADOVE", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës të Konçesionit me numër Rep. 680, Nr 87 Kol. , date 09. 03. 2009.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: M.T.C. ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/03/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi, Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 224 260 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ENERWAY RENEWABLES SH.A(ish HYDROGY HOLDINGS MONOPROSOPI A.E.), shoqeri anonime e se drejtes greke, themeluar me 18.05.2020, me status aktiv dhe me adrese ne OLYMPIONIKON 324.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 20.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.03.2022, Pronaret perfitues te shoqerise me mbi 25% te kapitalit jane:

Leonidas Maniatakis, me shtetesi greke, i datelindjes 1985, pronar perfitues per 59% te kapitalit te M.T.C. ENERGY, pasi eshte ortak i Radove LTD (12264722K)- shoqeria meme e RADOVE ENERGY CAPITAL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.12.2016.

Aikaterini Maniatakis, me shtetesi greke, i datelindjes 1986, pronar perfitues per 26% te kapitalit te M.T.C. ENERGY, pasi eshte ortak i Radove LTD (12264722K)- shoqeria meme e RADOVE ENERGY CAPITAL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.12.2016.

Konstantinos Antoniou, shtetas qipriot lindur me 1961, ka kontroll mbi forma të tjera.

II. Tulla T Sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.04.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K78514001L, me adresë në Korçë, Leskovik, Lagjja Nr. 1, rruga "15 Maji", ndërtesë private tre katëshe, kati i parë, zona kadastrale 2430, numri i pasurisë 22, me administrator Dhimitraq Tulla. Ortake te shoqerise jane: Dhimitraq Tulla (50%) dhe Anxhela Tulla (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022)

III. MT CONSTRUCTION, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.09.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, mu numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81417009E, me adresë në Tiranë, Farkë, Kompleksi Grek “Cyclades 2” Liqeni Artificial, me administrator dhe ortak te vetem Matthaios Triantafyllos (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 28.09.2012, u nënshkrua kontrata Nr. 4087, Rep, Nr. 1780, për vendosjen e barrës siguruese mbi kuotat e shoqërisë në favor të barrëmarrësit “Raiffeisen Bank” sh.a. Depozitimi i çertificatës së “RBS”, që vërteton vendosjen e barrës siguruese mbi kuotat e shoqërisë.

II. Më datë 22.11.2016, asambleja e ortakëve ka vendosur të miratojë angazhimin e shoqërisë “RADOVE ENERGY CAPITAL” L.t.d, për të financuar shoqërinë “Tulla T” sh.p.k, ortak i shoqërisë “MTC Energy” sh.p.k , me anë të një kredie në shumën prej 44.832.000 (dyzet e katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë) lekë, për një periudhë prej 15 vjetësh. Kushtet dhe afatet për kredinë do të përcaktohen në marrëveshjen e huasë së ortakëve, e cila do të lidhet midis shoqërisë “RADOVE ENERGY CAPITAL” dhe shoqërisë “MTC Energy” sh.p.k.

III. Më datë 07.11.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit Financiar Nr. 4889 Rep., dhe Nr. 2477 Kol., midis Kredidhënësit Raiffeisen Bank sha dhe Shoqërisë si Kredimarrëse. Palët lidhin këtë marrëveshje për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë sipas të dhënave të kësaj marrëveshje.

IV. Me date 03.12.2019, me ane te Urdhrit nr. 1834Prot, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësore Ensola Kuçi, protokolluar nga QKB me nr. 14948Prot., datë 04.12.2019, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat/kapitalet e palës debitore “M.T.C. ENERGY” SHPK me NIPT K91524003T në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.” Objekti i sekuestros eshte pagesa e gjobes ndaj Inspektoriatit te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Korce.

V. Me date 27.02.2020, me ane te Urdhërit Nr.449 Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private “Ensola Kuçi”, protokolluar nga QKB me Nr. 3177 Prot., datë. 02.03.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore shoqëria “M.T.C ENERGY” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K91524003T.

VI. Me date 13.12.2021, sipas deklaratës noteriale Nr. 3753 Rep dhe 863 Kol, lidhur midis Raiffeisen Bank sha, jane lënë 100% të kuotave te kapitalit te shoqërisë M.T.C. ENERGY shpk. Banka e lëshon këtë deklaratë ku shprehet të heqë dorë nga pengu mbi kuotat në shoqërinë M.T.C. ENERGY shpk sipas marrëveshjes së përmendur.Ky deklarim do të përdoret nga ana e barrëdhënësit për të kryer proçedurat e heqjes së pengut mbi kuotat e pjesëmarrjes ne shoqërinë M.T.C. ENERGY shpk.

VII.Me date 25.09.2023, eshte depozituar vendimi i shoqerise se huaj (ortakut te shoqerise) per ndryshimin emrit nga "HYDROGY HOLDINGS MONOPROSOPI A.E." ne "ENERWAY RENEWABLES SH.A"
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.03.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 188.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçensionari do të riivenstojë 50% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: M.T.C. ENERGY shpk është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të lidhur në datën 03.03.2009 ndërmjet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive Tulla-T shpk dhe M.T Construction shpk.

Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajten e hidrocentralit Radovë dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Radovë” do të ndërtohen në rrjedhën e lumit të Çarshovës, rrethi Kolonjë, me këto karakteristika: Fuqia e Instaluar 2.000 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 11.600.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Hajdar Hidi", Ndërtesa 2, Hyrja 4, Apartamenti 2 .

Adresa:
Korçë, Leskovik, Fshati Radovë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (03.03.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2022
Raporti i zmadhimit te kapitalit 26.11.2016
Urdher vendosje sekuestro konservative 03.12.2019
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 27.02.2020
Te dhenat e regjistrit tregtar te Qipros per RADOVE ENERGY CAPITAL, date 05.03.2022
Preventiv i punimeve per ndertimin e Hec Radove
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 05.03.2022
Deklarate noteriale date 13.12.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.08.2023
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme date 21.07.2022
Te dhenat e shoqerise se Huaj HYDROGY HOLDINGS MONOPROSOPI A.E
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 23.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Vendim per ndryshimin e emrit te ortakut te huaj date 25.09.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (20.07.2010)
Kontrate shitje kuotash (01.03.2012)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 5 198 274,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 16 107 322,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 616 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 382 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 27 814 013,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -24 222 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 194 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 177 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -19 882 288,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -8 392 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 287 489,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:64 307 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:80 522 280,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:49 310 943,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:62 173 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:91 252 058,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:37 156 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:70 113 358,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:74 373 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 281 167 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 174 983 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 49 606 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 10 915 792,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani