Skip to content
Projektim, financim, rehabilitm, testim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje të Qendrave të Kontrollit Teknik të mjeteve.

SGS Automotive Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 13:42:09

NIPT: K92110020V
Administrator: GEORGIOS ANASTOPOULOS
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkio të tyre, përmbushja e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratën e Konçesionit "Për Shërbimin e Kontrollit Teknik të Detyrueshëm të Mjeteve Rrugore me Motor dhe Rimorkiove" të nënshkruar me date 03 Shtator 2009 ("Kontrata e Konçensionit") ndërmjet SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S. A. dhe MINISTRISE së punëve PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONEVE, e cila vepron në cilësinë e Autoritetit Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/09/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicer
Kapitali Themeltar(Lekë): 190 000 100,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SGS Société Générale de Surveillance SA (Ish SGS Group Management Ltd), nje shoqeri anonime e regjistruar ne 22.07.1998, e organizuar sipas ligjeve te Zvicres, me numer regjistrimi CHE-100.963.407, me kapital 100.000 CHF (franga zviceriane), me adrese ne place des Alpes 1, 1201 Gjeneve, Zvicer, me administratore Kwok Wang, Daniel Dominik Marc dhe Merkt Olivier. (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Zvicres deri me date 25.02.2023)

SGS Société Générale de Surveillance SA eshte ne varesi te SGS SA, Zvicer ( Shoqeri te Kontrolluara nga SGS SA per 2021 )

SGS SA (Ish SGS Ltd), shoqeria kontrolluese, e regjistruar ne 06.10.1919, e organizuar sipas ligjeve te Zvicres, me numer regjistrimi CHE-105.923.438, me adrese ne Place des Alpes 1, 1201 Gjeneve, Zvicer (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Zvicres deri me date 25.02.2023). Sipas raportit vjetor te shoqerise SGS SA per 2022 , aksioner kryesor deri ne dhjetor te 2022 eshte: Groupe Bruxelles Lambert (duke vepruar nepermjet Serena Sarl dhe URDAC) me 19.11% te kapitalit.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 04.12.2018, shoqëria përmbarimore gjyqësore private ARB Shpk ka lëshuar një urdhër Nr. 31660 Prot. për vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë SGS Automotive Albania Shpk dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar, deri në shlyerjen e detyrimit të gjobës ndaj Autoritetit të Konkurrencës.

II. Më datë 26.12.2018, shoqëria përmbarimore gjyqëore private ARB ka leshuar urdhërin Nr. 7/560 Prot, Dosja Nr. 560, për heqjen e masës se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “SGS Automotive Albania” shpk, të njoftuar me shkresën Nr. 3/560 Prot, date 04.12.2018, pasi shoqëria ka shlyer detyrimin e gjobës ndaj Autoritetit të Konkurrencës.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 561.003.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit do të jetë 172 000 000 lekë që përfaqëson 30.7% të vlerës së investimit dhe riinvestohet brenda 3 viteve të fundit të periudhës së konçesionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të xhiros vjetore para tatim fitimit që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e kontrollit dhe rikontrollit pa TVSH, bazuar në deklarimet financiare të kontrolluara të shoqërisë konçesionare për çdo vit financiar.
Shënime: Shoqëria SGS Automotive Albania është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar është themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 03.09.2009 midis Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe shoqërisë SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S.A.

Duke ju nënshtruar dhe në përputhje me afatet dhe kushtet e përcaktuara në këtë kontratën e konçesionit, Autoriteti Kontraktor i jep dhe autorizon konçesionarin:

i) të projektojë, financojë, rehabilitojë, testojë, të ketë në përdorim, të shfrytëzojë dhe mirëmbajë QKT Ekzistuese dhe Pajisjet Ekzistuese për aq kohë sa do t'i ketë në përdorim;
ii) të projektojë, financojë, ndërtojë, testojë, të ketë në pronësi dhe në fund të periudhës së konçesionit të transferojë, të shfrytëzojë dhe të mirëmbajë QKT e Re dhe Pajisjet Elektromekanike dhe Kompjuterike (qoftë ato të instaluara në QKT Ekzistuese dhe që do të zëvendësojnë Pajisjet Ekzistuese ashtu edhe ato në QKT e Re);
iii) të financojë, të testojë, të ketë në pronësi dhe në fund të periudhës së konçesionit të transferojë, të shfrytëzojë dhe të mirëmbajë QKTL dhe pajisjet elektromekanike dhe kompjuterike të saj;
iv) t'iu ofrojë klientëve shërbimin e kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në mënyrën e duhur dhe me profesionalizëm, në përputhje kontratën, manualin e kontrollit të mjeteve dhe ligjin në tërësi.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa Nr.146, Kati 8

Faqja Web:
https://www.automotivealbania.sgs.com/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare 03.09.2009
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2023
Urdher per venien e sekuestros (2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (2011)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Ekstrakt i regjistrit tregtar te Zvicres per SGS Société Générale de Surveillance SA, date 25.02.2023
Shtojcat e kontrates se koncesionit
Ekstrakt i regjistrit tregtar te Zvicres per SGS SA, date 25.02.2023
Kontrata e bashkimit ndermjet SGS Group Management SA dhe SGS Societe Generale de Surveillance SA, date 25.05.2020
Shoqeri te kontrolluara te SGS SA, sipas Raportit te SGS per vitin 2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 25.02.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise SGS Automotive Albania
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2014
Bilanci 2010
Bilanci 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -25 141 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -30 055 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 315 738 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 293 587 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 252 253 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 211 556 085,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 195 837 954,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 177 803 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 127 107 289,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 101 733 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 38 766 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 15 906 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -18 938 878,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -27 057 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:50 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:195 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:993 866 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:970 401 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:944 982 770,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:898 503 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:864 406 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:804 927 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 740 099 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 634 514 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 539 886 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 514 936 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 330 865 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 50 494 584,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani