Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgulle (Shoqëria është ndarë në dy shoqëri të reja dhe ç’regjistruar nga QKB. Hidrocentralet, objekt konçesioni, i kanë kaluar në pronësi dy shoqërive të krijuara "ERALD 2 ENERGY” shpk dhe “LEADD ENERGY” shpk)

ERALD ENERGJETIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-09 08:45:30

NIPT: K98402201I
Administrator: Muhamet Brahaj, Shkelqim Dreni
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndërtimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shemri" dhe "Mgulle" me vendndodhje në lumin e leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit dt. 16. 06. 2009, regjistruar me nr. 2058 Rep dhe nr. 247 Kol.
Emërtime të tjera Tregtare: ERALDI ENERGJETIK
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29.09.2009
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 800 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.10.2015, me anë të urdhërit Nr. 1057 Prot, protokolluar nga Qkr me Nr. 9065 Prot., datë 14.10.2015, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tris" Sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të kryejë veprimet për bllokimin e kuotave e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i 74% të kuotave të debitorit, shoqërisë "Oberald", e cila eshte ortake në shoqërinë "Erald Energjitik" sh.p.k. Ky urdhër u lëshua me kërkesë të kreditorit “Raiffeisen Bank” sh.a në lidhje me Kontratën e Kredisë Bankare Nr. 5211 Rep., Nr. 2132, datë 29.08.2007.

II. Më datë 13.03.2017, u nënshkrua akt-marrëveshja për ndarjen e shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” në dy shoqëri pritëse “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe “LEADD ENERGY” sh.p.k. Në përfundim të ketij procesi do të krijohen:

a) Shoqëria “ERALD 2 ENERGY”, e cila do të ketë për ortak të vetëm shoqërinë “OBERALD” shpk. Shoqëria “ERALD 2 ENERGY” shpk do të përfitojë 74% të kapitalit të shoqërisë “ERALD ENERGJITIK”, pra 2.812.000 (dy milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë) lekë.

b) Shoqëria “LEADD ENERGY” sh.p.k, e cila do të ketë ortak të vetëm shoqërinë “LEADD-SH” sh.p.k. Shoqëria do të përfitojë 26% të kapitalit të shoqërisë “ERALD ENERGJITIK” shpk, pra 988.000 (nëntëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë.

Detyrimi prej 19.362.185 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë, sipas shkresës Nr. 4212/10, datë 16.06.2016 të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë kalon i gjithi si detyrim për shoqërinë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k, dhe shoqëria “LEADD ENERGY” sh.p.k, nuk ka asnjë detyrim për pagesën e kësaj gjobe.

III. Më datë 08.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 72 Prot Nr. 366 Dosje, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tris" Sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit të lejojë regjistrimin e vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., e cila ka vendosur ndarjen e kësaj shoqërie konçesionare në dy shoqëritë pritëse shoqëria “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe shoqëria “LEADD ENERGY”.

Gjithashtu u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit pas regjistrimit te vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., të bëjë vendosjen e menjëhershme të masës së sekuestros mbi 100% të kuotave të shoqërisë pritëse të parë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., për detyrimin që Z. Muhamet Brahaj ka ndaj kreditorit Raiffeisen Bank sha.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 69.026.908 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Shoqëria “ERALD ENERGJITIK” u krijua nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “OBERALDI” dhe “LALA” për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 16.06.2009, me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgullë dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Shemri” dhe “Mgullë” do të ndërtohen në lumin e Leproit, rrethi Kukës, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Shemri”

Fuqia e Instaluar: 800 kW
Prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.502.000 kWh
Vlera e investimit: 50.617.908 lekë
Makineri dhe Pajisje: 25.310.000 lekë

Hidrocentrali “Mgullë”

Fuqia e instaluar: 280 kW
Prodhimi vjetor i energjisë elektrike: 1.365.077 kWh
Vlera e Investimit: 18.409.000 lekë
Makineri dhe pajisje: 6.000.000 lekë.

II. Më datë 13.03.2017, u nënshkrua akt-marrëveshja për ndarjen e shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” në dy shoqëri pritëse “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe “LEADD ENERGY” sh.p.k. Si rezultat i ndarjes të drejtat e objektit të konçesionit do të transferohen tek dy shoqëritë e krijuara. Shoqëria “ERALD 2 ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Shemri”, ndërsa shoqëria “LEADD ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Mgullë”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Malzi, Shemri, Fshati Shemri, HEC-i ne ndërtim

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (16.06.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.11.2020
Vendimi i ortakeve per miratimin e transferimit te kuotave 18.09.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 13.06.2016
Preventivi i punimeve dhe formulari i sigurimit te kontrates
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Akt Marreveshje per Ndarjen e Shoqerise
Projekt Marreveshje per Ndarjen e Shoqerise
Bilanci 2010
Bilanci 2012
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 060 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 662 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -4 369 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -507 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -507 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -666 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 401 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 659 212,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 10 480 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 59 392 717,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015

Konçesionare të tjera


SNOW ENERGY
Dibër
GJO-SPA POWER
Tiranë
BARDH KONSTRUKSION
Tiranë
"DUKA T2"
Dibër
Punuar Nga : A.Lala