Skip to content
Zhvilli dhe prodhimi i hidrokarbureve në vendburimimet e naftës Pekisht-Murriz, Finiq-Kranë.

FIN PEK PETROLEUM (Ish VECTOR)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-11-09 11:13:55

NIPT: L01410008B
Administrator: Hamza Muho
Objekti i Veprimtarisë: Import - Eksport, tregtim me shumicë e pakicë të sistemeve, seteve pajisjeve, mjeteve programeve informatike, elektronike e mekanike; Ofrim shërbimesh dhe asistencë, krijim programesh, modelesh dhe sistemesh, në fushën e informatikës, elektronikës dhe mekanikës. Shërbime në teknologjinë e informacionit: Projektim, ndërtim, operim dhe integrim shërbimesh telefonike të operatorëve të ndryshme, projektim dhe realizim sistemesh telefonike, shërbime telefonie në përputhje me teknologjinë e kohës dhe hapësirën ligjore, shërbime të tjera të lidhura me telefoninë. Projektim, ndërtim, operim dhe integrim shërbimesh të transmetimit të të dhënave dhe internetit në fibra optike, sisteme radiorele, satelitore etj. Projektim, ndërtim, operim dhe integrim sistemesh të përpunimit të të dhënave dhe automatizimit të prceseve si dhe krijimi i nyjeve përkatëse. Aktivitetin e ndërtimit e import - eksportit të mallrave të ndryshëm industriale. Aktivitetin e ndërtimit dhe atë që ka lidhje me pasuritë e paluajtëshme, si për llogari të vet ashtu edhe për llogari të enteve publike dhe private, si edhe ndërtimin, restaurimin, riparimin, shërbimin, blerjen, shitjen, dhënien me qira, menaxhimin, administrimin e pasurive të paluajtëshme të veta ose të të tretëve, tregtare ashtu edhe industriale, edhe të mobiluara, punime civile, kanalizime, shtrim kabllosh për llogari të kontratave të ndryshme të ndërtimit, telekomunikacionit dhe komlekse, lidhja e kontratave të sipërmarrjes si dhe zhvillimi i të gjitha aktiviteteve të lidhura direkt ose indirekt me aktivitetin e ndërtimit dhe atë që ka lidhje me pasuritë e paluajtëshme në përgjithësi përfshirë aktivitetin e ndërmjetësimit në lidhje me pasuritë e paluajtëshme. Realizimin dhe aktivitetin e drejtimit të impianteve, aparaturave dhe teknologjive të ndryshme në fushën e industrisë. Përfaqësimin direkt, si agjent ose mbi baza porosie, të shoqërive që veprojnë në sektorin e pasurive të paluajtëshme. Organizimi dhe zhvillimi i matjeve të ndryshme të shikueshmërisë së programeve të ndryshme në radio dhe televizion, përgatitja e raporteve përkatese, bazuar në të dhënat e përfituara nga këto matje, si dhe tregtimi në format të ndryshme e këtyre raporteve. Kyerjen e të gjitha punimeve ndihmëse në puset e naftës e të gazit, ndërtimi i rezervuareve metalike horizontale e vertikale, i vaskave të betonit, dambave të depozitimit të mbeturinave, ndërtimi i tubacioneve , remont i kaldajave të impianteve, punimet për pastrimin e rezervuareve, import eksport e tregtim me shumicë i makinerive, pajisjeve, linjave e materialeve elektrike, ndërtimi i ujësjellsave, stacioneve të pompimit, shesheve të puseve për naftë e gaz, shpim pusesh për ujë, naftë, gaz, transport. Kryerja e operacineve Hidrokarbure në përputhje me ligjin NR. 7746, datë 28.08.1993, për kërkimin, zhvillim, prodhim, trajtimin, transportin, magazinimin dhe shitjen e naftës bruto, gazit brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë si dhe çdo operacion tjetër tregtar apo shërbime që i shërbejnë aktivitetit të shoqërisë, shoqëria brenda hapësirave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion projektues- preventivues, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtperdrejt ose tërthorazi me objektin e saj, hapjen e veprimtarisë dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit si dhe çdo aktivitet tjetër të mundshëm e të ligjishëm në përputhje me interesat e saj, shfrytëzimi dhe zhvillimi i zonave naftëmbajtëse dhe ato gazmbajtëse në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimet e naftës dhe gazit, kryerja e studimeve dhe pajisja me leje mjedisore për veprimtari me ndikim në mjedise për vendburimet e naftës dhe të gazit, ndërtimi i rrjeteve të transmetimit të produkteve të naftës dhe të gazit.
Emërtime të tjera Tregtare: FIN PEK PETROLEUM
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08.02.2010
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 200
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Eduart Muho, Marsel Xhaferi, Sokol Nuhu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 12.11.2019, me ane te shkresës nr.11491 Prot, për Vendosjen e Masës së Sigurimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e masës se sigurimit të detyrimit tatimor per subjektin “FIN PEK PETROLEUM” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L01410008B me administrator Hamza Muho.

II. Me date 12.12.2019, me ane te kërkesës për heqjen e barres sigurese mbi titujt e pronësisë Nr. 11491/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, protokolluar nga QKB me nr. 15340 Prot., datë 13.12.2019, u njoftua QKB se: Tatimpaguesi “FIN PEK PETROLEUM” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L01410008B ka paguar detyrimet tatimore per kete arsye është vendosur lirimi nga Vendosja e Barrës Siguruese.

III. Me date 12.12.2019, me ane te Urdhrit Nr. 114977 Prot, lëshuar nga Drejtoria Tatimpaguesve të Mëdhenj, u urdherua lirimi nga masa e sigurimit tatimor për subjektin FIN PEK PETROLEUM I me Nipt L01410008B.

IV. Me date 05.08.2020, me ane te Urdhrit Nr. 4732 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G BAILIFFS' SERVICES , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “FIN PEK PETROLEUM” SHA, pajisur me NUIS (NIPT) L01410008B.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.05.2016
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Shënime: I. Më datë 16.08.2013, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.699, u miratua marrëveshja hidrokarbure ndërmjet Albpetrol Sh.a. dhe Phoenix Petroleum Gas Sh.a., për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimet e naftës Amonicë, Drashovicë e Pekisht - Murriz si dhe në vendburimet e gazit Panaja, Frakull, Povelçë, Divjakë, Ballaj-Kryevidh dhe Finiq-Karnë.

II. Më datë 10.05.2016, të drejtat për zhvillim dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimimet e naftës Pekisht-Murriz, Finiq-Kranë transferohen tek FIN PEK PETROLEUM sh.a me NIPT L01410008B.
Autoriteti Kontraktues: Albpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Patos, Lagjja Griz, rruga nacionale Fier - Patos km - 7, zona kadastrale me nr - 2890, nr. pasurie 66/24+1-1 .

Adresa:
Vlorë, Finiq, Rruga Çlirim - Finiq - Shijan Km - 1, Objekti nr. 1, Depot e Trajtimi - Depozitimit Naftës.
Elbasan, Peqin, Fshati Pekisht, ish Komuna Shezë, Bashkia Peqin, Rruga Belsh- Pekisht KM- 8, Lagjja Ferhati.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kompanite koncesionare ne industrine hidrokarbure 2018 (AKBN)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.11.2020
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate per blerje aksionesh 11.05.2012
Kontrate per blerje aksionesh 24.09.2013
Kontrate per blerje aksionesh 31.10.2013
Kontrate per blerje aksionesh 28.04.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 17.06.2015
Kontrate shitje aksionesh 26.10.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 572 464,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 838 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 047 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -582 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 290 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 710 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 215 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -228 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 610 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 531 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 506 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 48 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 322 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 846 873,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018

Konçesionare të tjera


MESOPOTAM ENERGY
Tiranë
Moligix
Tiranë
BISTRICA 3 ENERGY
Tiranë
SARAKRAFT
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala