Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve FLETI 1, FLETI 2, FLETI A dhe FLETI B

SARAKRAFT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 14:05:28

NIPT: L21708041U
Administrator: Shaqir Bela
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Fleti 1", "Fleti 2", "Fleti A", "Fleti B" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, importimi i pajisjeve, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar në këto hidrocentrale, në zbatim të kontratës së Konçesionit e Formës "BOT" për ndërtimin e Hidrocentraleve "Fleti 1", "Fleti 2", "Fleti A", dhe "Fleti B", Nr. 245 Rep. , Nr. 127 Kol., datë 18/04/2012.
Emërtime të tjera Tregtare: SARAKRAFT
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 04/05/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. FLETI ENERGY INVEST është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.12.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L31303001C, me adresë në Tiranë, Rruga Hamit Shijaku, Pallati 41, me administrator Artan Bokçiu. Ortak i vetem eshte shoqeria "ARIFAJ" shpk. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022)

II. ARIFAJ është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.02.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J76418907K, me adresë në Tiranë, Rruga Hamit Shijaku, Pallati 41, me administrator Artan Bokçiu. Ortake e vetme eshte Rezarta Bokçiu. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB date 17.05.2022, Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 05.12.2014, me anë të shkresës Nr.87623/16, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua vendosja e barrës siguruese mbi titujt e pronësisë të subjektit “SARAKRAFT“ sh.p.k, me synim mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë, përfshi shit-blerje aksionesh, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Më datë 15.05.2015, me anë të kërkesës për lirimin nga Barra e Sigurisë mbi titujt e pronësisë Nr. 33877/2 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua lirimi nga barra e sigurësë për subjektin "SARAKRAFT", e vendosur me shkresën Nr. 87623/16 prot, datë 05.12.2014.

III. Më datë 25.07.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhe kohe të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

IV. Me date 08.01.2020, me ane te Urdhrit Nr. 64/1 0172-19 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative ne kuotat qe zoteron debitori, shoqeria Arifaj SHPK ne subjektin SARAKRAFT SHPK me NUIS (NIPT) L21708041U, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte. Kreditor: Shoqeria "VARVARA" Sh.p.k. Objekti: Likujdim Fature.

V. Me date 30.01.2020, me ane te Urdhrit Nr. 64/1 0172-19 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, u hoq masa e sekuestros konservative ne kuotat qe zoteron debitori, shoqeria Arifaj SHPK ne subjektin SARAKRAFT SHPK me NUIS (NIPT) L21708041U, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.04.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 815.963.996 lekë (me TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit "Për konçesionet", i jep Konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve "Fleti 1", "Fleti 2", "Fleti A", "Fleti B" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Fleti 1”, “Fleti 2”, “Fleti A”, “Fleti B” do të ndërtohen në përroin e Goskës së Madhe, rrethi Pukë, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Fleti 1” me fuqi të instaluar 3.500 KW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 15.997.519 kWh.
Hidrocentrali “Fleti 2” me fuqi të instaluar 4.600 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 21.226.916 kWh.
Hidrocentrali “Fleti A” me fuqi të instaluar 500 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 2.570.840 kWh.
Hidrocentrali “Fleti B” me fuqi të instaluar 500 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 2.670.450 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, rruga Urani Pano, pallati 5, hyrja 16, ap 10, kati 6, kodi postar 1016

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (18.04.2012)
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2022
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 07.03.2016
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 09.03.2016
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 12.05.2015
Preventivi
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, terhequr 17.05.2022
Urdher per Venien e Sekuestros date 08.01.2020
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 30.01.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010-2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012-2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015-2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -556 610,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 207 583,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -803 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -477 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 753 817,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -400 362,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/A.Baja/L.Kanani