Skip to content
Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan

ALBTEK ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 15:04:41

NIPT: L41914013H
Administrator: Arjan Baci
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim i impianteve të trajtimit të mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndërtim, konstruksion dhe punime restaurimi, të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukture, shërbime komunale, projektim i objekteve të treguara me sipër. Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike të Tensionit të Ulet. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Transport e punë me lëndë plasëse.
Emërtime të tjera Tregtare: Albtek Energy
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/07/2014
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 600 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Më datë 29.06.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur marrjen e kredisë pranë Bankës Credins duke caktuar si përfaqësuese të shoqërisë Stela Gugallja për të kryer veprimet në lidhje me marrjen e kredisë.

II. Me anë të marrëveshjes siguruese Nr.8975 Rep. Nr.2686 Kol., datë 17.09.2015, lidhur midis barrëdhënësit shoqërisë "Albtek Energy" sh.p.k dhe zj.Stela Gugallja dhe barrëmarresit Banka Credins sh.a., ALBTEK ENERGY sh.p.k do të vendosë si garanci në favor të Bankës Credins sha për kthimin e kredisë:

a) 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë ALBTEK ENERGY Shpk

b) Kontratë konçesioni e formës BOT për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të Qarkut Elbasan, nr. 11026/7 Prot, datë 16.12.2014.

c) Kontratë furnizimi me “çelësa në dorë” nr. 14-E-009, datë 18.06.2015, me objekt furnizim me çelësa në dorë të impiantit të përpunimit termik të mbetjeve urbane me fuqi për prodhim të energjisë elektrike 2.85 MV në Elbasan, sipas faturave që do i bashkëlidhen kësaj kontrate.

III. Me date 26.06.2020, me ane te Urdhrit Nr.421 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gazmor B Guri, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës se sekuestros ne kuotat e palës debitore në subjektin “ALBTEK ENERGY” sh.p.k, me NIPT L41914013H.

IV. Me date 02.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.375 Regj, Nr.449 Prot "Urdhër për heqjen e sekuestros konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Gazmor.B.Guri, protokolluar nga QKB me Nr.5864 Prot, datë 06.07.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga aktivet e pales debitore në pronësi të subjektit , shoqëria "Albtek Energy" shpk me NIPT L41914013H, urdhëruar vendosja me shkresën Nr.375 Regj, Nr.421 Prot, datë 26.06.2020. V. Me date 14.12.2021, me ane te shkresës Nr.3514 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.22108 Prot., datë 14.12.2021, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, për ekzekutimin e Vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës se Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr. 484 Akti, datë 13.12.2021, u vendos 1. Pranimi i kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe krimit të Organizuar . 2. Caktimi i masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive” për personin juridik “Albtek Energy” SHPK, me NUIS (NIPT) - L41914013H, së bashku me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të tij. Për administrimin e pasurive sipas pikës të dispozitivit të këtij vendimi ngarkohet z. Arjan Baci, administrator në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave, Tiranë.

VI. Me date 28.07.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 43666 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ALBTEK ENERGY ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L41914013H. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: Nënshkruar më datë 16.12.2014 dhe ndryshuar më datë 12.05.2015
Kohëzgjatja(vjet): 7
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 21600000 euro
Kosto Konçesionare: 0% - Me mbeshtetje financiare nga Buxheti i Shtetit
Shënime: I. Me date 16.12.2014, u nenshkrua kontrata koncesionare ndermjet Ministrise se Mjedisit dhe shoqerise “Albtek Energy” shpk. Me anë të kësaj kontrate BOT (ndërtim, operim, transferim) Autoriteti Kontraktues i jep konçesionarit financimin,projektimin, ndërtimin dhe vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen dhe transferimin në përfundim të afatit dhe sipas marrëveshjes në pronësi të Autoritetit kontraktues.

II. Me date 09.11.2016, me ane te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 792, u miratua ndertimi dhe shfrytezimi i impiantit me rikuperim te energjise nga trajtimi i mbetjeve urbane ne qytetin e Elbasanit, nga shhoqeria “Albtek Energy” sh.p.k.
Shoqeria “Albtek Energy” sh.p.k do te perfundoje ndertimin e impiantit brenda 18 muajve nga fillimi i punimeve te ndertimit.
Brenda 30 diteve nga data e hyrjes ne fuqi te ketij miratimi do te nenshkruhet nje kontrate ndermjet MEI-t dhe shoqerise “Albtek Energy” sh.p.k mbi afatet dhe penalitetet ne rast mosrealizimi ne kohe te projektit apo transferimit te autorizimit pa miratim.
Shoqeria “Albtek Energy” sh.p.k do t’i paguaje cdo vit Ministrise pergjegjese per energjine, nje royalty te barbarte me 2% te sasise vjetore te energjise se prodhuar ose vleren ne leke te kesaj sasie se bashku me cdo perfitim tjeter shtese.
Kohezgjatja e ketij miratimi eshte 25 vjet duke filluar nga data e hyrjes ne fuqi.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Impianti i përpunimit të mbetjeve urbane, Nënstacioni Elektrik, Fushë-Mbret, Zona Kadastrale 8526, Nr. pasurie 407/23 dhe Zona Kadastrale 2124, Nr pasurie 600/8.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Vendim i asamblese se pergjithshme per marrje kredie prane bankes se nivelit te dyte, Credins Bank
Kontrate Koncesioni 16.12.2014
Ndryshimi I kontrates se koncesionit 12.05.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 02.07.2020
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 31.01.2019
Anekse te kontrates se koncesionit
VKM Nr. 792, datë 9.11.2016 PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E IMPIANTIT ME RIKUPERIM TË ENERGJISË NGA TRAJTIMI I MBETJEVE URBANE, NË QYTETIN E ELBASANIT
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.07.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Kerkese per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor date 28.07.2023
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise ALBTEK ENERGY
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2015
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Specifikime Teknike te Impjantit te mbetjeve (Formulari)
VKM Nr. 907, datë 17.12.2014 PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR SIGURIMIN E FINANCIMIT TË KONTRATËS SË KONCESIONIT dhe Draft Kontrata (Njoftimi)
Pjese e kallezimit penal bere nga LSI ne SPAK (Formulari)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -86 064 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -317 470 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 48 773 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 34 849 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 61 518 534,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 99 740 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 54 962 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -123 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:41 244 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:43 419 513,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:490 903 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:489 094 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:507 466 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 305 218 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:527 996 498,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:763 986 844,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani