Skip to content
Ndërtimi, Shfrytëzimi dhe Transferimi i portit të tipit MBM, Porto Romano, Durrës

SHOQËRIA KONÇESIONARE PORTI MBM (Multi Buoy Mooring)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-22 08:21:25

NIPT: L51621501S
Administrator: Ahmet Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Port detar per shkarkimin e anijeve te hidrokarbureve. Germime dhe mirembajtje te basenit portual. Kordinimi i aktiviteteve tregtare brenda teritorit te portit. Ndertim, riparim ,restaurim,menaxhim ruajtje objektesh brenda portit. Shkarkim ,depozitirn e transport mallrash per llogari te subjekteve juridike dhe shteterore. Punime ndertimi si dhe ripanim te infrastruktures portuale. Sherbime te Ormexhimit. Administrim i Terminaleve. Administrim te Pontileve. Sherbimi i rimorkimit te tankerave. Furnizim me uje. Furnizim me ushqime dhe materiale teknike. Furnizim me karburant. Terheqje mbetjesh te ngurta dhe vajore nga anijet ankoruese. Sherbime agjensie detare ,doganore, spedicionere e ndermjetesimi.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqëria konçesionare Porti MBM (Multi Buoy Mooring)
Forma ligjore: Shoqëri e thjeshtë koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17/03/2015
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Salillari shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT J62903125G me seli në Tiranë, Vorë, Lagjja " Vorë", Rruga e Vjetër, Vorë-Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5, me administrator Lulzim Salillari. Ortak i vetem i shoqerise eshte Pellumb Salillari me 100% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 25.02.2023)

II. ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.11.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82320043A, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i parë, 1000 Tiranë, me administrator Ahmet Kastrati. Zoterues te shoqerise jane: KASTRATI GROUP (65%) dhe EUROPETROL GROUP (35%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 25.02.2023).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 18.10.2022, terhequr nga QKB ne daten 25.02.2023, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 42% te pronesise pasi zoteron 65% te kapitalit te shoqerise KASTRATI GROUP – shoqeri meme me 65% te kapitalit per ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK – shoqeri meme me 99% te kapitalit per Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring ). Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2002.

Asllan Kuqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 30% te kapitalit te shoqerise EUROPETROL GROUP – shoqeri meme me 35% te kapitalit per ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK – shoqeri meme me 99% te kapitalit per Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring ). Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2002.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres, Mjet me targe ADR514, i markes ZORZI, gjysmerimorkio
Durres, Mjet me targe ADR124, i markes ADIGE, gjysmerimorkio
Durres, Mjet me targe AA027SJ, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA916MI, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA694LU, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerirnorkio
Durres, Mjeti me targa AIR 101, gjysem-rimorkio. marka Brenta, viti i prodhimit 1997
Durres, Mjeti me targa AHR751, gjysem-rimorkio, marka Emirsan. viti i prodhimit 2021
Durres, Mjet me targe AA6580V, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerirnorkio.
Durres, Mjet me targe AHR849, i rnarkes EMIRSAN, gjysmerirnorkio.
Durres, Mjet me targe AB794HN, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA442RM, i markes DAIMLER CHRYSLER, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjeti me targa AHR999, gjysëmrimorkio, marka Adige, viti i prodhimit 2005.
Durres, Mjet me targe AIR205, gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AIR118, i markes ANTEO, gjysmerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA915MI, i markes MAN, per terheqje rimorkio ose gjysrnerimorkio.
Durres, Mjet me targe AA432SA, i markes DAIMLER CHRYSLER, per terheqje rimorkio ose gjysmerimorkio.
Durres, Mjeti me targa AA317IP, makine teknologjike per ndërtim dhe mirëmbajtje, marka JCB, viti i prodhimit 2004;
Durres, Mjet me targe AJR043, i markes MENCI, gjysmerimorkio
Durres, Mjeti me targa AA079PX, i markes MAN per terheqje rimorkio dhe gjysem rimorkio
Durres, Mjeti me targa AB688IM, i markes MAN per terheqje rimorio dhe gjysem rimorkio
Durres, Mjeti me targa ACR558, i markes EVAM, rimorkio
Durres, Mjeti me targa AB203HP, i markes FIAT, per transport njerezish dhe mallrash
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.5.6 - Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit
Leje per perdorim te burimit ujor, VKKU -
Çështje Ligjore: Me date 28.07.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 1189 Rep., Nr.575 Kol.., lidhur midis ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (Barredhenes) dhe Union Bank SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre te 99% te kuotave te ortakut ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP ne shoqerine konçesionare " Porti MBM ". Kjo marreveshje siguruese do te sherbeje si garanci per kontratat e kredise qe jane lidhur dhe do te lidhen ne te ardhmen deri ne limitin kreditor te aprovuar prej 7.500.000 (shtate milion e peseqind mije) euro.

Sipas Deklaratës Noteriale Nr.3441 Rep., Nr.932/2 Kol., datë 07.10.2022 UNION BANK, deklaron fshirjen e bllokimit të pjesëve të kapitalit te shoqerise koncesionare “Porti MBM” në favor të saj, vendosur me Marreveshjen Siguruese, Nr. 1189 Rep., Nr.575 Kol.., date 28.07.2021.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.06.2015 – Kontrata koncesionare
Dhjetor 2017 - Shtese e kontrates se koncesionit
15.03.2018 – LIGJ Nr. 13/2018, date 15.03.2018, per miratimin e shteses e kontrates se koncesionit
31.03.2020 - Kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 14.500.000 USD
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 5-të para përfundimit të afatit të kësaj kontrate, vlera e riinvestimit do të jetë 40% e vlerës së investimit në përputhje me ofertën e konçesionarit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të xhiros vjetore para tatim fitimit që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e aplikuara, duke përjashtuar TVSH- në.
Shënime: I. Me date 30.06.2015, u nenshkrua kontrata e koncesionit ndermjet Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures dhe bashkimit te shoqerive Adriatic Petroleum Platform PTE Ltd, Salillari shpk, ATEC S.r.l dhe MAMPAEY OFFSHORE INDUSTRIES BV. Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Ligji "Për konçesionet dhe partneritetin publik/privat", jep me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të Marrëveshje së Konçesionit) të një Porti të llojit MBM (Multi Buoy Mooring), në Porto Romano, Durrës, që të pranojë përpunimin e mjeteve lundruese që transportojnë hidrokarbure të madhësive mbi 20.000 ton brenda një kuadri bashkëpunimi reciprok dhe të ngushtë ndërmjet palëve dhe përcakton tërësinë e të drejtave e detyrimeve të Autoritetit Kontraktues dhe Konçesionarit, si dhe përcakton tërësinë e shërbimeve, detyrimeve që lidhen me ekzekutimin, mbikqyrjen dhe administrimin e kontratës së konçesionit. Konçesionari mund të përpunojë anije që transportojnë hidrokarbure me zhytje mbi 8 (tetë) metra.

II. Ne dhjetor te 2017, u nenshkrua shtesa e Kontrates se Koncesionit te formes “BOT” (ndertim, shfrytezim dhe transferim) te nje porti te llojit MBM ne Porto Romano, Durres, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise dhe shoqerise koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise, dhe shoqerise koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring”.

Sipas shteses se kontrates, vlera qe koncesionari do te investoje ne kete koncesion eshte 14.500.000 (katermbedhjete milion e peseqind mije) USD:

a) Studim dhe zhvillim paraprak me vlere 153.000 USD;
b) Faza pergatitore e terrenit me vlere prej 6.903.000 USD;
c) Faza ndertim/zhvillim (materiale dhe pajisje, mjete dhe makineri, kosto pune) me vlere 7.138.000 USD
d) Faza ndertim/zhvillim me vlere prej 306.000 USD.

III. Me date 01.02.2018, u depozitua ne Kuvend Projektligji “Per Miratimin e Shteses se Kontrates se Koncesionit te Formes BOT (Ndertim, Shfrytezim dhe Transferim) te nje porti te llojit MBM ne Porto-Romano, Durres, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise dhe shoqerise koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”.

IV. Më datë 31.03.2020, u lidh kontrata shtesë e koncesionit ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si autoritet kontraktues dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring) shpk. Sipas kontratës shtesë objekti i koncesionit do të zgjerohet edhe me: “Koncesionari mund të ngarkojë, shkarkojë dhe përpunojë në këtë port, anije që transportojnë mallra të tjera”.

V. Më datë 30.04.2020, me anë të Ligjit Nr. 58/2020, Kuvendi i Shqipërisë miraton shtesën e kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, të ndryshuar.

VI. Më datë 22.05.2020, Presidenti i Shqipërisë dekreton kthimin në Kuvend të ligjit nr. 58/2020 “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës ‘BOT’ (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare ‘Porti MBM (Multy Buoy Mooring)’, të ndryshuar”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

*Ortaket e shoqerise koncesionare jane: ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (99%) dhe SALILLARI (1%). ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK ka ortak kryesor KASTRATI GROUP me 65% te kapitalit. Paketa kontrolluese e shoqerise koncesionare eshte KASTRATI GROUP.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porto Romano

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare 30.06.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2023
Kontrate dhurimi kuote 19.02.2019
Kontrate shitje kuotash 21.02.2019
Aneksi 1
Ligj Nr. 58/2020 date 30.04.2020 per miratimin e shteses se kontrates se koncesionit
RELACION PËR PROJEKTLIGJIN “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT"
DEKRET PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 58/2020, date 22.05.2020
Kontrate shtese koncesioni 31.03.2020
Shtese e kontrates se koncesionit, dhjetor 2017
RELACION PËR PROJEKTLIGJIN “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” (NDËRTIM, SHFRYTËZIM DHE TRANSFERIM) TË NJË PORTI TË LLOJIT MBM NË PORTO-ROMANO, DURRËS
RAPORT Për projektligjin "Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, date 13.03.2018
RAPORT i KOMISIONIT PER VEPRIMTARITE PRDHUESE, TREGTINE DHE MJEDISIN, DATE 19.02.2018, PËR PROJEKTLIGJIN “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” (NDËRTIM, SHFRYTËZIM DHE TRANSFERIM) TË NJË PORTI TË LLOJIT MBM NË PORTO-ROMANO, DURRËS
Urdher Nr. 193, datë 3.5.2019 per miratimin e rregullores për funksionimin e portit të përpunimit të lëndëve djegëse për shoqërinë koncesionare “Porti MBM” në Romano Port Durrës
Urdher Nr. 194, datë 3.5.2019 per miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës të sigurisë portuale të ‘Portit MBM’ Romano Port Durrës”
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 25.02.2023
Marreveshje siguruese date 28.07.2021
Shtojcat e kontrates se koncesionit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.06.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te shoqerise Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring )
Bilanci 2016
Bilanci 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Projektligj per miratimin e shteses e kontrates se koncesionit e Formes BOT (Ndertim, Shfrytezim dhe Transferim) te nje porti te llojit MBM ne Porto-Romano, date depozitimi 01.02.2018
LIGJ Nr. 13/2018, date 15.03.2018, per miratimin e shteses e kontrates se koncesionit e Formes BOT (Ndertim, Shfrytezim dhe Transferim) te nje porti te llojit MBM ne Porto-Romano
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates date 09.06.2021 per Hartimin e Projektit të detajuar teknik (Detailed Design) të Portit të ri tregtar të Integruar të Durrësit në Porto Romano
Dokumentat standarte te procedures - Sherbime Konsulence (Njoftimi)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 323 596 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 273 738 556,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 295 929 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 254 523 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -12 305 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 989 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 103 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -357 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 316 476 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:750 134 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 119 293 285,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 024 913 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 438 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 056 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 187 050,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/A.Baja/L.Kanani