Skip to content
Ndërtimi, zhvillimi, operimi dhe mirëmbajtja e “Sistemit Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO) për Industrinë e Lojërave të Fatit në Republikën e Shqipërisë

Moligix
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-22 13:26:58

NIPT: L71807031Q
Administrator: Dhurata Meksi
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, financimin, ndërtimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO) të industrisë së lojrave të fatit në Republikën e Shqipërisë si dhe çfarëdolloj aktiviteti tjetër dytësor, komplementar, plotësues të nevojshëm ose të përshtatshëm në lidhje me sa më sipër me kusht që të jetë i lejuar nga ligji. Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në consortium-e edhe të përkohshme, joint venture ose (ii) të zotërojë, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, komplementare apo gjithsesi të lidhura me të; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme apo të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjeter tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të saj, si edhe çdo aktivitet tjetër të pranuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: Moligix
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 06/06/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Poloni
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. MGR, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13.07.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L82010011T, me adrese ne Tirane, Farke, LUNDER Rr. Lundër, Kodra e Derhemëve, nr.2, me administrator dhe ortak te vetem Endri Meksi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2023)

II. MC Networking, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.09.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në regjistrin tregtar NIPT K72223007O, me seli në Tiranë, Njësia bashkiake nr. 5, rruga Pjetër Bogdani, godina nr. 3, me administrator dhe ortak Endri Meksi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 04.07.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023, Pronar perfitues i shoqerise me mbi 25% te kapitalit eshte:
Endri Meksi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1979, pronar perfitues per 99% te pronesise se GFI ALBANIA pasi zoteron 100% te kapitalit te MC NETWORKING-shoqeria meme e Moligix. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.06.2017.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 23.01.2017
Data e Pranimit: 13.03.2017
Data e Nënshkrimit: 25.04.2017
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Lojëra fati
Vlera e Investimit(Lekë): 51.822.293 euro
Kosto e Shërbimit: Tarifat e mirëmbajtjes së Sistemit Qendror të Monitorimit On-line, që duhet të paguajnë shoqëritë e liçencuara:

“Baste sportive” - Tarifa ditore prej 0.70 euro pa TVSH për çdo njësi, ku njësia është çdo qendër basti; Tarifa me përqindje mbi xhiron vjetore që faturon organizatori: 0,5% ose (0,005)

“Lotaria Kombëtare” - Tarifa ditore prej 1.00 euro pa TVSH për çdo njësi, ku njësia është çdo operator; Tarifa me përqindje mbi xhiron vjetore që faturon organizatori: 0.0%

“Kazino elektronike” - Tarifa ditore prej 1.25 euro pa TVSH për çdo njësi, ku njësia është çdo aparaturë elektronike; Tarifa me përqindje mbi xhiron vjetore që faturon organizatori: 0.0%
Shënime: Shoqëria Moligix është themeluar më datë 06.06.2017 me qëllim zbatimin e kontratës konçesionare midis Ministrisë së Financave dhe bashkimit të operatorëve Admiral Sportwetten GmbH, MC NETWORKING, ATSI spolka akcyjna.

Më datë 12.12.2016, u bë shpallja e konçesionit për Sistemin Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO). Objekti i koncesionit: ”Ndërtimi, zhvillimi, operimi dhe mirëmbajtja e “Sistemit Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO) Për Industrinë e Lojërave të Fatit në Republikën e Shqipërisë”.

Më datë 23.01.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

1. Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Admiral Sportwetten”GmbH &“ATSI Spolka Akcyjna”& “MC Networking”shpk.
2. Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Qualysoft”GmbH &“Comtrade” d.o.o &“Starsat International” shpk & “Communication Progress”shpk.

Më datë 13.03.2017, Ministria e Financave lajmëron se operatori ekonomik fitues i proçedurës konkurruese është Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Admiral Sportwetten” GmbH & “ATSI Spolka Akcyjna” & “MC Networking”shpk, përfaqësuar nga “MC Networking” shpk.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Pjetër Bogdani, Nr. 3

Adresa:
Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, ish-klinika e udhëheqjes, kati 3

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Vendim numer 331 date 12.04.2017 per percaktimin e tarifave te mirmbajtjes
Vendim nr 362 date 26.04.2017 per miratimin e kontrates
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.04.2023
Raporti per rritjen e kapitalit (2014)
Vendimi i bordit drejtues 31.03.2020 dhe marreveshja e shitjes se kuotave 26.09.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 01.04.2023
Marreveshje shitje kuotash date 13.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise MOLIGIX
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi I fituesit
Njoftimi I kontrates fituese
Njoftimi I koncesionit
Njoftimi per shtyrje te afatit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 12 333 767,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 11 470 124,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -9 510 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -26 308 063,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 761 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -369 526,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:67 533 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:51 731 386,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:32 250 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:54 115 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:85 705 193,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani