Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Bushtrica 3

BUSHTRICA HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-18 09:39:40

NIPT: L72120013S
Administrator: Alush Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i Hidrocentralit Bushtrica 3, i tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero). Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike prodhuar nga Hidrocentrali Bushtrica 3. Shrytëzimi dhe mirëmbajtia e Hidrocentralit Bushtrica 3 gjatë periudhës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: BUSHTRICA HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08.09.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: XH-S-ENERGJI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.10.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72203117U, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr 10, Rruga e Bogdanëve, Godina nr 26, me administrator dhe ortak te vetëm Alush Hoxha, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022

ENOLIO është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.05.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrint regtar NIPT L71801007N, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative Nr. 1, Rruga Niko Avrami, Pasuria Nr. 7/434+2-N, ZK 8120, me administrator dhe ortak te vetëm Endrit Shabani, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.05.2022, terhequr nga QKB date 27.05.2022, Pronar perfitues te subjektit BUSHTRICA HYDROPOWER janë :
Alush Hoxha, shtetas shqiptar, lindur me 1985, pronar përfitues per 70% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kuotave te shoqërisë meme XH-S-ENERGJI.
Endrit Shabani, shtetas shqiptar, lindur me 1988, pronar përfitues per 30% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kuotave te shoqërisë meme ENOLIO.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 28.07.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 43550. Prot, për “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin subjekti “BUSHTRICA HYDROPOWER “ shpk, pajisur me NUIS (Nipt) – L72120013S duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi, deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 06.06.2017
Data e Pranimit: 30.06.2017
Data e Nënshkrimit: 28.09.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 559.309.181,5 lekë (pa TVSH)
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.1% të të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo lloj përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë në raport me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: I. Më datë 05.05.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Bushtrica 3”
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit të kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës te lumit te Bushtricës nga kuota 683 m m.n.d. deri ne kuotën 879 m m.n.d.

II. Më datë 06.06.2017, u mbajt procedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit Bushtrica 3, ku ishin pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:
Shoqëria “Restaurim Gurra - Kaca” sh.p.k.
Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Vega” sh.p.k., “Enolio” sh.p.k. dhe “EL-BU 2009” sh.p.k.

III. Më datë 30.06.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë lajmëron se oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Vega” sh.p.k., “Enolio” sh.p.k. dhe “EL-BU 2009” sh.p.k është shpallur oferta fituese për dhënien me konçesion të hidrocentralit Bushtrica 3.
Objekti i kontratës konçesionare është financimi, projektimi, ndertimi, vënia në punë, administrimi, shfrytëzimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Bushtrica 3" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.1, Rruga Niko Avrami, Pasuria Nr.7/434+2-N, ZK 8120

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata koncesionare per hidrocentralin Bushtrica 3, date 28.09.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate bashkepunimi 09.05.2015
Kontrate kalimi kuotash 05.08.2018
Kontrate dhurimi 21.11.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.05.2022
Preventivi
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2024
Kerkese per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor date 28.07.2023
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates date 05.05.2017
DSK per hidrocentralin Bushtrica 3 (Formulari)
Njoftimi i fituesit date 30.06.2017
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala / L.Kanani