Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Bushtrica 3

BUSHTRICA HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-11-18 13:45:01

NIPT: L72120013S
Administrator: Alush Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i Hidrocentralit Bushtrica 3, i tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero). Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike prodhuar nga Hidrocentrali Bushtrica 3. Shrytëzimi dhe mirëmbajtia e Hidrocentralit Bushtrica 3 gjatë periudhës konçesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: BUSHTRICA HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08.09.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 06.06.2017
Data e Pranimit: 30.06.2017
Data e Nënshkrimit: 28.09.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 559.309.181,5 lekë (pa TVSH)
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.1% të të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo lloj përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë në raport me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: I. Më datë 05.05.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Bushtrica 3”
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit të kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës te lumit te Bushtricës nga kuota 683 m m.n.d. deri ne kuotën 879 m m.n.d.

II. Më datë 06.06.2017, u mbajt procedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit Bushtrica 3, ku ishin pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:
Shoqëria “Restaurim Gurra - Kaca” sh.p.k.
Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Vega” sh.p.k., “Enolio” sh.p.k. dhe “EL-BU 2009” sh.p.k.

III. Më datë 30.06.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë lajmëron se oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Vega” sh.p.k., “Enolio” sh.p.k. dhe “EL-BU 2009” sh.p.k është shpallur oferta fituese për dhënien me konçesion të hidrocentralit Bushtrica 3.
Objekti i kontratës konçesionare është financimi, projektimi, ndertimi, vënia në punë, administrimi, shfrytëzimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Bushtrica 3" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.1, Rruga Niko Avrami, Pasuria Nr.7/434+2-N, ZK 8120

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrata koncesionare per hidrocentralin Bushtrica 3, date 28.09.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.11.2020
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate bashkepunimi 09.05.2015
Kontrate kalimi kuotash 05.08.2018
Kontrate dhurimi 21.11.2018
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates date 05.05.2017
DSK per hidrocentralin Bushtrica 3 (Formulari)
Njoftimi i fituesit date 30.06.2017
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala