Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Shemri

ERALD 2 ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-18 15:38:36

NIPT: L77811203J
Administrator: Elvis Mulaj
Objekti i Veprimtarisë: Transferimi i hidrocentralit "Shemri" me vendndodhje në lumin e Leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet operimi në fushën e energjisë ekeltrike, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: ERALD 2 ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13.03.2017
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 812 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 08.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 72 Prot Nr. 366 Dosje, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tris" Sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit të lejojë regjistrimin e vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., e cila ka vendosur ndarjen e kësaj shoqërie konçesionare në dy shoqëritë pritëse shoqëria “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe shoqëria “LEADD ENERGY”.

Gjithashtu u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit pas regjistrimit te vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., të bëjë vendosjen e menjëhershme të masës së sekuestros mbi 100% të kuotave të shoqërisë pritëse të parë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., për detyrimin që Z. Muhamet Brahaj ka ndaj kreditorit Raiffeisen Bank sha.

Detyrimi prej 19.362.185 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë, sipas shkresës Nr. 4212/10, datë 16.06.2016 të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë kalon i gjithi si detyrim për shoqërinë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k, dhe shoqëria “LEADD ENERGY” sh.p.k, nuk ka asnjë detyrim për pagesën e kësaj gjobe.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 50.617.908 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Hidrocentrali “Shemri” do të ndërtohet në lumin e Leproit, rrethi Kukës, me këto karakteristika:
Fuqia e Instaluar: 800 kW
Prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.502.000 kWh
Vlera e investimit: 50.617.908 lekë
Makineri dhe Pajisje: 25.310.000 lekë

Më datë 16.06.2009, u nënshkrua kontrata konçesionare ndërmjet Ministrisë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “OBERALDI” dhe “LALA” shpk për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës, me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgullë dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate. Shoqëria e themeluar për zbatimin e kësaj kontrate ishte “ERALD ENERGJETIK”

Më datë 13.03.2017, u nënshkrua akt-marrëveshja për ndarjen e shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” në dy shoqëri pritëse “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe “LEADD ENERGY” sh.p.k. Si rezultat i ndarjes të drejtat e objektit të konçesionit do të transferohen tek dy shoqëritë e krijuara. Shoqëria “ERALD 2 ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Shemri”, ndërsa shoqëria “LEADD ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Mgullë”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Malzi, Shemri, Fshati Shemri pranë HEC-it

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.05.2019
Statuti i shoqerise koncesionare
Urdher per lejimin e regjistrimit te vendimit te asamblese te dates 08.12.2016
Kontrata e koncesionit me "Erald Energjitik" date 16.06.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 904 931,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 777 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -351 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:17 732 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 927 018,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019

Konçesionare të tjera


ENERGJI ASHTA
Shkodër
F&F
Korçë
DISHNICA ENERGJI
Korçë
KOXHERRI ENERGJI
Dibër
Punuar Nga : A.Lala