Skip to content
Zbatim i Marrëveshjes së Konçesionit e formës ROT për rehabilitimin, shfrytëzimin, transferimin e Fabrikës së Oksigjenit, Elbasan.

Kurum Industrial Gases
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-05 11:22:30

NIPT: K72824201B
Administrator: Nysyret Dauti
Objekti i Veprimtarisë: Zbatim i marrëveshjes së konçesionit për shfrytëzimin e Fabrikës së Oksigjenit Elbasan lidhur midis Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës, Ministrisë së Ekonomisë dhe shoqërisë Kurum Internacional Shpk miratuar me VKM nr. 594 dt. 28.08.2003. Prodhim, import-eksport, tregtim dhe shitje me shumicë e pakicë i gazrave teknike në tregun e brendshëm dhe të jashtëm.
Emërtime të tjera Tregtare: KURUM INDUSTRIAL GASES SH.A
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08.12.2006
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arif Shkalla, Yucel Aksu, Yusuf Sezai Kurum
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 28.08.2003
Kohëzgjatja(vjet): 30
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2.275.000 USD
Shënime: Shoqëria Kurum Industrial Gases është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të formës ROT të nënshkruar midis Ministrisë së Industrisë dhe të Energjetikës e Ministrisë së Ekonomisë dhe shoqërisë "Kurum International" sh.p.k.

Vlera e investimeve të sipas marrëveshjes konçesionare do të jetë 2 275 000 USD. Vlera e paraqitur më lart mund të pësojë ndryshime deri në 10% të vlerës totale pas përfundimit të projektit të zbatimit.

Konçensionari merr përsipër të paguajë shumën 110 000 USD për periudhën 18 muaj si pagë dhe si kontribut për sigurimet shoqërore për punonjësit që dalin të papunë nga zbatimi i kësaj marrëveshjeje.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Industrisë dhe Energjetikës dhe Ministria e Ekonomisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Bradashesh, KOMB. ENERGJ. Fabrika e Oksigjenit

Adresa:
Elbasan, Në ambjentet e repartit të mbushjes së bomblave të shoqërisë Kurum Industrial Gazes

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare
Vendim Nr.594, datë 28.8.2003 per miratimin e marreveshjes se koncesionit per Fabriken e Oksigjenit Elbasan (28.08.2003)
Per nje ndryshim ne marreveshjen e koncesionit - Shtesa e pare (18.03.2004)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.11.2020
Vendim I asamblese se aksionareve (06.05.2013)
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise Kurum Industrial Gases
Bilanci 2006
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Bilanci 2009
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 26 495 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 18 324 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 36 953 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -8 964 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 115 426,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 482 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 27 406 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 33 451 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 78 296 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 77 517 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 60 347 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 65 355 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 151 362 652,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:289 742 822,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:288 408 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:245 295 933,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:84 422 942,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:174 768 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 270 046 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 225 372 966,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 262 045 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 333 190 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 296 624 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 227 781 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 229 166 873,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 255 240 042,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala