Skip to content
Prodhimi dhe shpërndarja e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike

ALEAT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-14 14:02:04

NIPT: K82018015V
Administrator: Martin Mata; Antoine, Jean, Gaston Grenier; Mathias, Jacques, Loius Lajotte; Selena Kaba
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin e konçesionit “Prodhimi dhe shpërndarja e dokumenteve të identitetit dhe pasaportave elektronike”, duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin, funksionimin, financimin dhe mirëmbajtjen e sistemit për prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve të identitetit dhe të pasaportave elektronike në Shqipëri, ashtu siç përcaktohet në marrëveshjen përkatëse të konçesionit të lidhur ndërmjet grupimit (Morpho (ish Sagem Sécurité) dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve) dhe Ministrisë së Brendshme (“Marrëveshja e Konçesionit”), marrëveshje e cila do t’i kalohet shoqërisë në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj dhe në mënyrë të veçantë të Marrëveshjes së Konçesionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në:
- Punime ndërtimi dhe rehabilitimi;
- shërbime komunikimi dhe IT;
- Shërbimi i transmetimit të të dhënave;
- Ngritja e një rrjeti zyrash aplikimi në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe/ose jashtë saj për marrjen e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit në përputhje me kushtet dhe afatet e Marrëveshjes së Konçesionit;
- Përpunimi i të dhënave, printimi i 2 dokumenteve të identitetit dhe lëshimi i këtyre dokumenteve aplikuesve;
- Shërbimet e Identitetit Digjital (përfshirë shërbimet e autentikimit, kushtet për të përfituar shërbimin dhe nënshkrimin elektronik të kualifikuar) nëpërmjet Platformës E-Trust;
- Shitblerjen e pajisjeve kompjuterike (hardware), të programeve (software) dhe të pajisjeve të tjera përkatëse dhe aplikacionet e teknologjisë së informacionit (IT) për përmbushjen e Marrëveshjes së Konçesionit, si edhe shërbimet përkatëse që iu ofrohen nga shoqëria përdoruesve fundorë;
- Transferimin ndërkombëtar të mallrave me përdorim te dyfishtë;
- Shërbime transporti;
- Trajnime.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18/08/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; France
Kapitali Themeltar(Lekë): 619 750 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Idemia Identity & Security France (ish-"Safran Identity & Security (ish-Morpho (ish-Sagem Securite)), një shoqëri anonime, e regjistruar në regjistrin tregtar të Parisit me nr. 440 305 282 R.C.S Nanterre, e përfaqësuar me prokurë nga Z. Ilir Johollari. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë ALEAT Shpk, datë 18.08.2008)

II. Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve, një organizatë jofitimprurëse, e themeluar sipas ligjeve të shtetit të Delaware në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli në adresën: 14 East 60 Street, Suite 407, New York, NY 10022 USA dhe me zyrë përfaqësimi në Rr. Dëshmorët e 4 shkurtit, Green Park Complex, Tower 2, 11 Floor, Post office Box 1731, Tiranë, Shqipëri përfaqësuar me prokurë nga z. Aleksandër Sarapuli. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë ALEAT Shpk, datë 18.08.2008)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.02.2023

JEAN-ALAIN JOUAN shtetas francez, i datelindjes 1954 dhe mban pozicionin e drejtuesit me te larte te subjektit IDEMIA GROUP me numer regjistri 533960407 (shoqeri meme e Idemia Identity & Security France)

Aleksander Sarapuli shtetas shqiptar, i datelindjes 1963 - Perfaqesues ligjor qe nga data 18.08.2008 i FONDIT SHQIPTARO AMERIKAN NDERM me NIPT J61910022J

Martin Mata shtetas shqiptar, i datelindjes 1966 - Perfaqesues ligjor qe nga data 18.08.2008 i FONDIT SHQIPTARO AMERIKAN NDERM me NIPT J61910022J
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 4
Femër/Mashkull: 3 M/1 F
Të punësuar: Shoqeria ka 327 punonjës më 31 Dhjetor 2021
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 21.07.2008 - Kontrata Konçesionare

13.07.2010 - Ndryshime në kontratën e konçesionit

10.03.2013 - Zgjatja e kontratës së konçesionit deri më 31.07.2023.

22.02.2021 - Ligj Nr. 22/2021 per miratimin e shteses se kontrates "Per prodhimin dhe shperndarjen e kartave te identitetit dhe te pasaportave elektronike
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Punë të Brendshme
Vlera e Investimit(Lekë): 25000000 euro
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë prej 5% të xhiros së pergjithshme duke përjashtuar TVSH, mbi shitjet vjetore të dokumenteve të identifikimit.
Çmimi i Shërbimit: Çmimet e aplikushme deri me 31 dhjetor 2014 në R.SH
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës së Zakonshme/Shërbimi/Diplomatike 5000 lekë Pa TVSH
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 1200 lekë shitja e përjashtuar nga TVSH

Çmimet e alikueshme nga 1 janar 2015 në RSH
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës së Zakonshme/Shërbimi/Diplomatike 7500 lekë Me TVSH
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 1500 lekë shitja e përjashtuar nga TVSH

Çmimet e aplikushme deri me 31 dhjetor 2014 në shtetet të cilat ndajnë të njëjtin kufi me R.SH
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës 108 euro
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 10 euro
c) Çmimet e aplikushme nga 1 Janar 2015 në shtetet të cilat ndajnë të njëjtin kufi me R.SH
d) Çmimi i shitjes së Pasaportës 130 euro
e) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 12 euro
f) Çmimet e aplikushme deri me 31 dhjetor 2014 në shtetet e tjera Europiane
g) Çmimi i shitjes së Pasaportës 140 euro
h) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 13 euro
i) Çmimet e aplikushme nga 1 Janar 2015 në shtetet e tjera të Europës
j) Çmimi i shitjes së Pasaportës 170 euro
k) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 16 euro

Çmimet e aplikushme deri me 31 dhjetor 2014 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës 200 USD
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 15 USD

Çmimet e aplikushme nga 1 Janar 2015 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës 240 USD
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 18 USD

Çmimet e pasaportave të prodhuara me proçesin e proçedures së shpejtë deri më 31 dhjetor 2014
Çmimi i shitjes së Pasaportës me proçedure te shpejte 15000 me TVSH

Çmimet e pasaportave të prodhuara me proçesin e proçedures së shpejtë pas 1 janar 2015
Çmimi i shitjes së Pasaportës me proçedure te shpejte 18000 me TVSH
Shënime: Shoqëria ALEAT është një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar është themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar me datë 21.07.2008 midis Ministrisë së Punëve te Brendshme dhe shoqërive Sagem Seurite 75% dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve 25%. Shoqëria Sagem Securite ka ndryshuar emrin në vitin 2010 duke u bërë Morpho. Në vitin 2016 nga Morpho emri u ndryshua në Safran Identity & Security dhe në vitin 2017 u ndryshua përsëri duke u bërë “Idemia Identity & Security France”. Shoqëria mëmë është Advent International Corporation e vendosur në Francë. Sipas kushteve të Marrëveshjes së Konçesionit, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve dhe Idemia Identity&Security do të jenë ortakët e vetëm të Shoqërisë përgjatë periudhës së konçesionit dhe në rast transferimi të kuotave ndërmjet njëri-tjetrit, Idemia Identity&Security do të zotërojë të paktën 50.1% të kuotave me të drejtë vote (Pasqyrat Financiare 31 dhjetor 2020 me raportin e audituesit të pavarur, ALEAT Shpk)
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve të Brendshme
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Gramoz Pashko”, Godina Solid Construction “Duplex Zyra”, 01/kati 1+5.00 Mezanine 2+7.60, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë, Shqipëri”. 1001

Adresa:
Tirane, Rruga “Gramoz Pashko”, Godina Solid Construction “Duplex Zyra”, 01/kati 1+5.00 Mezanine 2+7.60, Njesia Administrative nr. 2, Tirane, Shqiperi

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ndryshimi i emrit te ortaku Sagem Securite
Ndryshimi i emrit te ortaku Morpho
Kontrate Koncesionare (21.07.2008)
Ndryshim i Kontrates se Koncesionit (13.07.2010)
Zgjatja e Kontrates se Koncesionit (10.03.2013)
Ndryshimi i Emrit të Aksionerit
Marrveshje e Konçesionit-Kushte Paraprake
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2023
Vendim I asamblese se ortakeve 27.03.2012
Ligj Nr. 22/2021 per miratimin e shteses se kontrates "Per prodhimin dhe shperndarjen e kartave te identitetit dhe te pasaportave elektronike, miratuar ne daten 22.02.2021
VKM nr.938, datë 4.11.2020 Për përcaktimin e autoritetit kontraktues për të ndërmarrë dhe zhvilluar procedurat për dhënien me koncesion/partneritet publik privat të shërbimit për prodhimin e shpërndarjen e dokumenteve biometrike të identifikimit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 25.02.2023
Programi - Shtojcat
Te dhenat e subjektit ALBANIAN-AMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION sipas Departamentit te Shtetit Delaware, Divizioni i Korporatave, date 25.02.2023 (https://icis.corp.delaware.gov/eCorp/)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.06.2024
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise ALEAT
Pasqyrat Financiare 2010
Bilanci 2008
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2014
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 731 259 875,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 633 740 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 498 836 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 271 316 967,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 505 746 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 643 230 823,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 65 227 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 628 298 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 198 741 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 192 977 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 550 013 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 227 397 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 517 542 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 65 227 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -51 147 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:5 554 972 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 544 404 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 144 875 199,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 971 768 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 166 780 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 230 713 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 113 889 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 532 782 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 514 041 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 656 919 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 097 563 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 267 884 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 6 580 168 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 833 257 200,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


OSOJA HPP
Korce
SEKA HYDROPOWER
Dibër
GEOALBANIA UNO
Tiranë
TPLANI HC
Kukës
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani