Skip to content
Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidroçentraleve,"Hurdhas 1", "Hurdhas 2" dhe "Hurdhas 3" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.

HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 09:18:01

NIPT: K92201013T
Administrator: Filip Lala
Objekti i Veprimtarisë: Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, funksionimi e mirëmbajtja si dhe transferimi i hidroçentraleve të vendosura në përroin e Hurdhës, në rrethin Kurbin, Shqipëri (projektet "Hurdha 1", "Hurdha 2"dhe "Hurdha 3") si dhe shitjen e energjisë së prodhuar prej tyre. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi e shitja e energjisë elektrike të gjeneruar nga projekti "Hurdha 1', " Hurdha 2" dhe "Hurdha 3". Blerja, shitja dhe rishitja e energjisë, si dhe Garancitë e Origjinës ose të drejta të tjera të ngjashme.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Hydropowerplant Construction
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24/09/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Poloni; USA (New York)
Kapitali Themeltar(Lekë): 88 541 427,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Komp Energji sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.03.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi (NIPT) K82318002A, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, Rruga Skënder Luarasi, Ndërtesa 3, nr. 82, kodi postar 1019, me administrator Z. Michal Morciniec. Ortake te shoqerise jane: Michal Morciniec me 40% te kapitalit dhe Filip Lala me 60% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.06.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

FILIP LALA, shtetas amerikan, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 60% te pronesise pasi zoteron 60% te kapitalit te "KOMP ENERGJI". Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.04.2013.

MICHAEL MORCINIEC, shtetas polak, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 40% te pronesise pasi zoteron 40% te kapitalit te "KOMP ENERGJI". Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.04.2013.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 11.06.2015, me anë të shkresës Nr. 1232 Prot, datë 3.6.2015, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Dega e Doganës Morinë, është kërkuar: Bllokimi i veprimeve tregtare të shoqërisë HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION sh.p.k.

II. Më datë 30.05.2016, zyra përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.2978 Regj., datë 29.03.2016, protokolluar nga QKB me Nr.1775 Prot., datë 25.05.2016, për vendosjen e sekuestros konservative në kuotat e debitorit “Hydropowerplant Construction” shpk, për shkak të detyrimeve doganore të papaguara ndaj Degës Doganore Morinë.

III. Më datë 25.01.2017, zyra përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.647 Prot., datë 23.01.2017, për heqjen e sekuestros konservative nga kuotat e “Hydropowerplant Construction” shpk, vendosur me anë të urdhrit Nr.2978 Regj., datë 29.03.2016.

IV. Më datë 31.01.2017, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar shkresën Nr. 3307 Prot, datë 23.01.2017, ku është vendosur që shoqëria HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION ka bërë pagesën e detyrimeve. Për këtë arsye nuk ka shkaqe ligjore për ruajtjen e mëtejshme të barres siguruese mbi titujt e pronësisë deri në përfundim të proçesit.

V. Më datë 09.02.2017, Dega Doganore Morinë ka lëshuar shkresën Nr. 222 Prot, datë 31.01.2017, ku është vendosur lirimi / zhbllokimi i veprimeve tregtare të subjektit HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION pasi ka shlyer detyrimet doganore, përfshirë edhe kamatë vonesat.

VI. Më datë 16.02.2017, është depozituar në QKB Marrëveshja Siguruese Nr.5717/1, datë 17.01.2017, lidhur midis palëve barrëdhënëse: ""KOMP ENERGJI"" shpk, Michal Morciniec, Filip Lala, HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk dhe barrësmarrësit: BANKA CREDINS sh.a.

VII. Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për kontratën e kredisë afatgjatë nr. 5717 në shumën 250.000.000 lekë. Kolaterali mbi të cilin vendoset barra siguruese përbëhet nga:

a) 100% e kuotave të shoqërisë HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk.
b) 100% e kuotave të shoqërisë KOMP ENERGJI shpk.
c) Kontrata e Koncesionit nr. 2807 rep dhe nr. 371 kol, datë 01.09.2009.

VIII. Më datë 12.12.2017, është depozituar në QKB Marrëveshja Siguruese Nr.5901/1, datë 05.12.2017, lidhur midis palëve barredhënës: KOMP ENERGJI shpk, Michal Morciniec, Filip Lala dhe palës barrëmarrëse: BANKA CREDINS sh.a.

IX. Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së kredisë afatmesme nr. 5901, nr. 10976 rep, nr. 3801 kol, datë 05.12.2017. Barra vendoset mbi kolateralin e mëposhtëm:

a) 100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që Z. Michal Morciniec dhe Z. Filip Lala zotërojnë në shoqërinë Komp energji shpk, si dhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojnë në të ardhmen në këtë shoqëri.
b) 100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që shoqëria Komp Energji shpk zotëron në shoqërinë tregtare HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk, si edhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojnë në të ardhmen në këtë shoqëri tregtare.

X. Me date 20.08.2020, u lidh marreveshja siguruese Nr. 4430 Rep. Nr. 1697 Kol, ndermjet Filip Lala, Michal Morciniec (barredhenes) dhe Credins Bank SHA (barrëmarrës), “Komp Energji” (kredimarres) ku si objekt i kontrates eshte krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga Credins Bank SHA ne baze te kontratës së kredisë Nr.4429 Rep., Nr.1696 Kol., date 20.08.2020.

XI. Me datë 12.02.2019, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 1361 Rep dhe 442 Kol, midis z. Filip Lala (barrëdhënës), z. Michal Morciniec (barrëdhënës) dhe shoqërisë “Komp Energji”shpk (barrëdhënës) dhe “Banka Credins”sha barrëmarrës për krijimin e një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga banka Credins në bazë të kontratës afatgjatë Nr. 6189 Nr. 1360 Rep dhe 441 Kol datë 12.02.2019.

XII. Me date 01.06.2021, me ane te kërkesës Nr. 5036 Prot Per Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohet tjetersimi i titujve te pronesise perfshire edhe shitblerje aksionesh, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor, subjekti: "HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION" , pajisur me NUIS (NIPT)- K92201013T.

XIII. Me date 24.11.2021, me ane te Kerkeses Nr. 16817 Prot, leshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror Tirane, u vendos masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION SHPK, me NUIS (NIPT) K92201013T dhe mos lejimin e tjetersimit te pasurise dhe te drejtave te tjera pasurore, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

XIV.Me date 18.09.2022, eshte depozituar urdheri Nr. 836/7 Prot, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" SHPK, ku ështe urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit Shoqëria “HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION” SHPK me NUIS (NIPT) – K92201013T si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XV.Me date 04.04.2023, eshte depozituar urdheri Nr. 67/14 0270-22 Prot, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" SHPK, ku ështe urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat,aksionet e debitorit Shoqëria “HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION” SHPK me NUIS (NIPT) – K92201013T si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave \aksioneve.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 01.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 200000000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që Konçesionari do të ketë, në raport të drejtë me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare. Kjo tarifë nuk do të jetë objekt ndryshimi deri në përfundim të kohëzgjatjes së kontratës së konçesionit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, rruga Skënder Luarasi, ndërtesa 3, Nr 82, Kodi Postar 1019

Adresa:
Lezhe, LAC, Milot, GALLATE, Fshati Gallate, Kurbin, Objekti HEC-i "Hurdhas 2"
Lezhe, LAC, Milot, SKURAJ, Fshati Skuraj, Kurbin, Objekti HEC-i "Hurdhas 3"
Lezhe, LAC, Milot, VINJOLL, Fshati Vinjolle, Kurbin, Objekti HEC-i "Hurdhas 1

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Marreveshje siguruese (2017)
Njoftim per lirimin nga barra siguruese (2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative
Akti I themelimit
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit (2012)
Kontrate Koncesioni (01.09.2009)
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 04.04.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 02.06.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 18.09.2022
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 04.04.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (12.12.2012)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -654 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -9 681 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 597 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 042 587,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -15 122 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 857 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -760 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 238 476,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -24 113 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -746 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -507 218,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:79 812 029,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:60 437 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:62 811 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:112 881 189,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:77 686 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:110 074 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:39 018 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:24 631 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 23 369 429,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 076 438,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


QUKES POWER
Elbasan
HEC VILIQ 1&2
Kukës
DELIA ENERGJI
Tiranë
REI-ENERGJI
Elbasan
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani