Skip to content
Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Qafëzezë

"ÇAUSHI-ENERGJI"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 11:42:52

NIPT: K98217001T
Administrator: Gramos Çaushi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Qafëzezë tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: "ÇAUSHI-ENERGJI"
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 05/08/2009
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 24.07.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 51.955.070 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së koncesionit): Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Qafëzezë" dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Qafëzezë” do të ndërtohet në përroin e Shtikës, Kozelit dhe Gjancit, rrethi Kolonjë, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 400 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 2.865.654 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Mollas, Qafëzezë, Ndërtesë një katëshe, zona kadastrale 3083, Nr. i pasurisë 240,100 m në veri të urës.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (24.07.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (15.08.2016)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 7 172 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 989 992,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 264 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 362 271,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 820 264,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 594 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 018 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 590 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 776 730,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 137 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:25 616 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:24 958 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 889 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:30 484 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 084 434,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 450 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 342 577,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:14 958 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 24 470 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 21 666 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 15 069 824,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani