Skip to content
Zhvilli dhe prodhimi i hidrokarbureve në vendburimimet e naftës Pekisht-Murriz, Finiq-Kranë.

FIN PEK PETROLEUM (Ish VECTOR)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 14:47:28

NIPT: L01410008B
Administrator: Eduart Muho
Objekti i Veprimtarisë: Kyerjen e te gjitha punimeve ndihmese ne puset e naftes e te gazit, ndertimi i rezervuareve metalike horizontale e vertikale, i vaskave te betonit, dambave te depozitimit te mbeturinave , ndertimi i tubacioneve , remont i kaldajave te impinteve , punimet per pastrimin e rezervuareve, import eksport e tregtim me shumice i makinerive , pajisjeve, linjave e materialeve elektrike, ndertimi i ujesjellsave, stacioneve te pompimit, shesheve te puseve per nafte e gaz, shpim pusesh per uje, nafte, gaz, transport. Kryerja e operacineve Hidrokarbure ne perputhje me ligjin NR.7746, date 28.08.1993, per kerkimin, zhvillim, prodhim, trajtimin, transportin, magazinimin dhe shitjen e naftes bruto, gazit brenda dhe jashte Republikes se Shqiperise si dhe cdo operacion tjeter tregtar apo sherbime qe i sherbejne aktivitetit te shoqerise, shoqeria brenda hapesirave te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi do te kryeje cdo operacion projektues-preventivues, tregtar dhe financiar, qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj, hapjen e veprimtarise dhe krijimin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte vendit si dhe cdo aktivitet tjeter te mundshem e te ligjishem ne perputhje me interesat e saj, shfrytezimi dhe zhvillimi i zonave naftembajtese dhe ato gazmbajtese ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi per zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve ne vendburimet e naftes dhe gazit, kryerja e studimeve dhe pajisja me leje mjedisore per veprimtari me ndikim ne mjedise per vendburimet e naftes dhe te gazit, ndertimi i rrjteve te transmetimit te produkteve te naftes dhe te gazit.
Emërtime të tjera Tregtare: FIN PEK PETROLEUM
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08/02/2010
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 200
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ilia Fili, Marsel Xhaferi, Sokol Nuhu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 12.11.2019, me ane te shkresës nr.11491 Prot, per Vendosjen e Masës së Sigurimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e masës se sigurimit të detyrimit tatimor per subjektin “FIN PEK PETROLEUM” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L01410008B me administrator Hamza Muho.

II. Me date 12.12.2019, me ane te kërkesës për heqjen e barres sigurese mbi titujt e pronësisë Nr. 11491/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, protokolluar nga QKB me nr. 15340 Prot., datë 13.12.2019, u njoftua QKB se: Tatimpaguesi “FIN PEK PETROLEUM” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L01410008B ka paguar detyrimet tatimore per kete arsye është vendosur lirimi nga Vendosja e Barrës Siguruese.

III. Me date 12.12.2019, me ane te Urdhrit Nr. 114977 Prot, lëshuar nga Drejtoria Tatimpaguesve të Mëdhenj, u urdherua lirimi nga masa e sigurimit tatimor për subjektin FIN PEK PETROLEUM I me Nipt L01410008B.

IV. Me date 05.08.2020, me ane te Urdhrit Nr. 4732 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G BAILIFFS' SERVICES , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “FIN PEK PETROLEUM” SHA, pajisur me NUIS (NIPT) L01410008B.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.05.2016
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Shënime: I. Më datë 16.08.2013, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.699, u miratua marrëveshja hidrokarbure ndërmjet Albpetrol Sh.a. dhe Phoenix Petroleum Gas Sh.a., për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimet e naftës Amonicë, Drashovicë e Pekisht - Murriz si dhe në vendburimet e gazit Panaja, Frakull, Povelçë, Divjakë, Ballaj-Kryevidh dhe Finiq-Karnë.

II. Më datë 10.05.2016, të drejtat për zhvillim dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimimet e naftës Pekisht-Murriz, Finiq-Kranë transferohen tek FIN PEK PETROLEUM sh.a me NIPT L01410008B.
Autoriteti Kontraktues: Albpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjia Konferenca e Pezes, Rruga Mujo Ulqinaku, Zona Kadastrale 8532, me numer Pasurie 5/593-N5

Adresa:
Vlorë, Finiq, Rruga Çlirim - Finiq - Shijan Km - 1, Objekti nr. 1, Depot e Trajtimi - Depozitimit Naftës.
Elbasan, Peqin, Fshati Pekisht, ish Komuna Shezë, Bashkia Peqin, Rruga Belsh- Pekisht KM- 8, Lagjja Ferhati.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kompanite koncesionare ne industrine hidrokarbure 2018 (AKBN)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2023
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate per blerje aksionesh 11.05.2012
Kontrate per blerje aksionesh 24.09.2013
Kontrate per blerje aksionesh 31.10.2013
Kontrate per blerje aksionesh 28.04.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 17.06.2015
Kontrate shitje aksionesh 26.10.2015
Kontrate shitje kuota kapitali date 12.08.2021
Kontrate shitje kuota kapitali date 03.08.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 273 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 876 849,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -4 641 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -9 709 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 572 464,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 838 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 047 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -582 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 290 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 710 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 215 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -228 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:116 081 947,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:34 622 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 078 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 720 281,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 610 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 531 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 506 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 48 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 322 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 846 873,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


PRELL ENERGY
Mat
GJOKA 87
Tiranë
VILDRI
Tirane
AGROTAL2
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani