Skip to content
Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Lenie, Shalës, Strelcë

Gjoka Konstruksion - ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-25 10:48:32

NIPT: L01815004G
Administrator: Elvis Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të datës 04.05.2010 (Nr. 2217 Rep. Nr. 1070 Kol.). Shoqëria ka si objekt kryerjen e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të hidrocentraleve "Lënie", "Shalës", "Strelce" tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 11/06/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 52 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.GJOKA KONSTRUKSION, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 01.04.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91815014U, me adresë në Tiranë, Njësia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, pasuria me numër Nr. 7/637+1-N2, Nr. 7/637+2- N1, Z.K 8270, me administrator dhe ortak te vetem Rrok Gjoka. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022)

II. ELDRIS – 05, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.10.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82203008P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Torre Drini, Kati i dytë, Zyra Nr. 25, me administrator dhe ortak te vetem Vladimir Lleshaj. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper, jane:

Rrok Gjoka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 60% te pronesise pasi 100% te kapitalit te shoqerise meme GJOKA KONSTRUKSION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.06.2010

Vladimir Lleshaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ELDRIS - 05. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.09.2013.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 21.09.2012, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 7652 Rep., Nr. 1794 Kol., ndërmjet kredidhënësit: Banka Kombëtare Tregtare sh.a dhe barrëdhënësit: Gjoka Konstruksion sh.a, në cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë “Gjoka Konstruksion - Energji” sh.p.k (kredimarrësi). Objekt i kësaj marrëveshje është garantimi nga ana e barrëdhënësit, në formën e barrës siguruese të kuotave që zotëron shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh.a në masën 100%. Dhënia e kësaj barre siguruese është miratuar me Vendimin e Asamblesë së Ortakut të Vetëm të shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sh.a. Banka pranon barrën siguruese mbi 100% të kuotave që zotëron barrëdhënësi në kapitalin e shoqërisë “Gjoka Konstruksion - Energji” si garanci për kredinë e lëvruar barrëdhënësve dhe marrëveshjes përkatëse të nënshkruar.

Shoqëria “Gjoka Konstruksion - Energji” shpk ka paraqitur kërkesën pranë Bankës Kombëtare Tregtare, për aplikim shtesë kredie në shumën 280.000.000 (dyqind e tetëdhjetë milion) lekë, me qëllim investimin në ndërtimin e hidrocentraleve Lenie, Shalë dhe Strelce, pjesë e të njëjtit konçesion.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 04.05.2010
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 354.282.240 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Lenie", "Shalës", "Strelce", dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Lenie”, “Shalës”, dhe “Strelce” do të ndërtohen në rrjedhën e lumit Strelce, Korçë, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Lenie” me fuqi të instaluar 210 kW dhe prodhim mesatar vjetor i energjisë 950.000 kWh.
Hidrocentrali “Shalës” me fuqi të instaluar 700 kW dhe prodhim mesatar vjetor i energjisë 3.290.000 kWh.
Hidrocentrali “Strelce” me fuqi të instaluar 1.260 kW dhe prodhim mesatar vjetor i energjisë 5.878.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 5, Rruga Dora D'Istria, Nr. 2

Adresa:
Korçë, Gore, SHALES, Ndërtim i hidrocentraleve Lenie, Shalës, Strelce, Korçë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (04.05.2010)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.05.2022
Marreveshje siguruese 21.09.2012
Vendimi i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 26.06.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (24.09.2013)
Kontrate shitje kuotash (15.10.2014)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -5 518 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -5 444 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 057 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 204 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 49 703 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 565 717,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 17 575 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 17 299 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 293 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -389 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:33 815 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:32 722 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:36 022 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:45 656 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:92 691 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:38 233 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:64 027 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:62 685 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 18 827 664,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani