Skip to content
Ndërtim, operim dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Dobjot i Madh, Arrëz, Miras, Menkulas, Bracen, Kuç.

D 6
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 12:37:43

NIPT: L02103009N
Administrator: Kensina Danglli
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidocentraleve "Dobjot i Madh", "Arrëz", "Miras", "Menkulas", "Bracen" dhe "Kuç" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës konçesionare tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afatave të kësaj kontrate.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: D 6
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17/08/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ARELA Sh.p.k, nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.04.1995 sipas ligjeve të Repblikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82101008C, me adresë në Tiranë, Rruga ''Dëshmorët e Kombit'', Pallati 32, Shkalla 3, Kati 2, Apartamenti 27., me administrator Kensina Danglli dhe ortak te vetem Destan Danglli (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.05.2022) *Subjekti Juridik D 6 nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 25.03.2014, me anë të urdhërit Nr. 1158 Prot., "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbaruesi Gjygjësor Privat Ermir Godaj drejtuar QKR-së, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë " D 6 " SH.P.K, dhe të mos lejohet të kryejë asnjë veprim për tjetërsim kapitali apo kuote. Objekti i sekustros është dëmshpërblim page ndaj kreditores Valentina Tili.

II. Më datë 13.01.2016, me anë të urdhërit Nr. 304 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ERMIR GODAJ”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi debitorin, shoqërinë " D 6 " sh.p.k, urdhëruar me shkresën Nr. 1158 Prot., datë 25.03.2014.

III.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 13.05.2010
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 124.254.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “D 6” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Arela” sh.p.k, “Konstruksion 93” dhe “2 T” shpk, për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 13.05.2010. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbatja e hidrocentraleve: Dobjot i madh, Arrëz, Miras, Menkulas, Bracen, Kuç dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Reshit Petrela, Pallati pranë Arshivës së Shtetit, Seksioni 2, Kati 2.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (13.05.2010)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2022
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare
Urdher per venien e sekuestros konservative 25.03.2014
Preventivi i punimeve
Kontrate shitblerje kuotash 07.11.2016
Te dhenat e subjektit D 6 ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 10.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci 2010
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -306 682,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -536 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -809 895,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani