Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Çaje, Reke, Livadhe, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3

HIDRO BUSHTRICA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-11 10:27:09

NIPT: L07601201A
Administrator: Silvio Allamandi
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Çajes, Rekes, Livadheve, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit nr 2115 rep, nr 259 kol të datës 19.06.2009.
Emërtime të tjera Tregtare: HIDRO BUSHTRICA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 09.09.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 80 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FUSHA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61922018S, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Murat Toptani, përballë Kinema Milenium, godina nr. 3, Pedonalja, me administrator dhe ortak te vetëm Shkëlqim Fusha, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

FATJON është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K07713212H, me adresë Kukes, Bushtrice, Njesia Administrative Bushtrice, Hotel Gjoka, zona HEC-it, LAPAJ, Zona Kadastrale Nr.1333,Nr.Pasurie 14, me administrator dhe ortak te vetëm Bashkim Gjoka, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.08.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92027006A, me adresë në Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Stefano Frandino, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.05.2022, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

ELENA FRANDINO , shtetase italiane, e datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 60% te pronesise te FRANDINI MARIO (94024990049)- pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.01.2021.

ANNA FRANDINO , shtetase italiane, e datelindjes 1979, pronar perfitues pasi zoteron 40% te pronesise te FRANDINI MARIO (94024990049) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.02.1995.

LUISA FRANDINO , shtetase italiane, e datelindjes 1972, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

DAVIDE FRANDINO , shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

GIUSEPPE FRANDINO , shtetas italian, i datelindjes 1966, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

STEFANO FRANDINO , shtetas italian, i datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 3.673.402.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria “HIDRO BUSHTRICA” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Fatjon” sh.p.k, “Spahiu Gjanç” shpk, “Ani” shpk, “Keanxho” shpk, “Fusha” shpk, “Avel” shpk”, “I.R.Z” shpk, “Construction Management Alleance Albania” shpk dhe “2A Power” shpk, për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 19.06.2009. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbatja e hidrocentraleve “Çaje”, “Reke”, “Livadhe”, “Shkimak”, “Lapaj 2”, “Bushtrica 1”, “Bushtrica 2” dhe “Bushtrica 3” dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Çaje”, “Reke”, “Livadhe”, “Shkimak”, “Lapaj 2”, “Bushtrica 1”, “Bushtrica 2” dhe “Bushtrica 3” do të ndërtohen në lumin e Çajes, rrethi Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë spitalit Hygeia, Kati 4

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (19.06.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2022
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 11.09.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit perfitues per subjektin "HIDRO BUSHTRICA" date 11.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (02.02.2010)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 252 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 277 530,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 636 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:353 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 554 262,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala