Skip to content
Shfrytëzimi i Burimit ujor "Sasaj, Bunec", Sarandë

PRESTIGE Acqua Oligominerale (Ish BLUE EYE ONE)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 10:08:50

NIPT: L11312027P
Administrator: Sofije Merkaj
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregtim të të gjithë llojeve të artikujve ushqimore me shumicë dhe pakicë, etj.
-------------
Kategoria: Sektori i Mjedisit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: PRESTIGE Acqua Oligominerale
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/01/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 14.06.2012, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i veprimtarisë së shoqërisë për nje periudhë të pacaktuar. Statusi kaloi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 23.09.2013, asambleja e ortakëve miratoi aktivizimin e veprimtarisë së shoqërisë. Statusi kaloi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III.Me date 25.04.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 17063 Prot, datë 25.04. 2023 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria " PRESTIGE Acqua Oligominerale " SHPK, pajisur me NUIS (Nipt)- L11312027P, me perfaqësues ligjor Sofije Merkaj. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.08.2014
Kohëzgjatja(vjet): 20
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 503.712.646 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 8-të para përfundimit të afatit të kësaj kontrate, konçensionari do të riinvestojë 15% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë një tarifë që arrin vlerën 2% të fitimit vjetor të realizuar nga shitjet (duke përjashtuar TVSH-në) brenda dhe jashtë vendit, në favor të Autoritetit për të drejtat dhe privilegjet e dhëna në këtë Kontratë, bazuar në Bilancin Vjetor miratuar nga eksperti kontabël i Shoqërisë Konçensionare për çdo Vit Financiar.
Shënime: Më datë 03.04.2013, me anë të Vendimit Nr 272 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 8,5% të pikave, për rezultatin teknik, financiar dhe mjedisor, në procedurën përzgjedhëse konkurruese (propozim i pakërkuar), që i jepet shoqërisë “Blue eye one” (tani PRESTIGE Acqua Oligominerale).

Me anën e kontratës së formës BOT (ndërtim, operim, transferim) Autoriteti Kontraktues jep me konçesion përdorimin e ujit të burimit ""Sasaj"" dhe përcakton tërësinë e të drejtave dhe detyrimeve që lidhen me ekzekutimin mbikqyrjen dhe administrimin e kontratës së konçesionit. Më datë 04.12.2019, me anë të Vendimit Nr. 775 të Këshillit të Ministrave, u përcaktua Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si i vetmi autoritet kontraktues për ndjekjen e zbatimit të kontratës konçesionare “Për burimin ujor Sasaj, Bunec”, të lidhur ndërmjet ish-Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë “Blue Eye One”. Njdekja e zbatimit të kontratës konçesionare do të bëhet nëpërmjet Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, e cila do të raportojë në vazhdimësi tek autoriteti kontraktues.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati nr 7, Shkalla nr 1, Apartamenti nr 2/1

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (06.08.2014)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2023
Vendim per pezullimin e aktivitetit 14.06.2012
Vendim i asamblese per aktivizimin e veprimtarise se shoqerise 23.09.2013
VKM Nr 272 date 03.04.2013 per miratimin e bonusit
VKM Nr. 775, datë 04.12.2019 per percaktimin e autoritetit kontraktues
Shtojcat e kontrates se koncesionit
Te dhenat e PRESTIGE Acqua Oligominerale ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 18.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Vendim i Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve date 16.11.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (28.08.2015)
Kontrate shitje kuotash (13.11.2015)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i publikimit te njoftimit te lidhjes së kontratës
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani