Skip to content
Shfrytëzimi i Burimit ujor "Sasaj, Bunec", Sarandë

PRESTIGE Acqua Oligominerale (Ish BLUE EYE ONE)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-18 11:59:49

NIPT: L11312027P
Administrator: Sofije Merkaj
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregtim të të gjithë llojeve të artikujve ushqimore me shumicë dhe pakicë, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: PRESTIGE Acqua Oligominerale
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/01/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Prestige Immobiliare S.a, një shoqëri anonime, person juridik grek, e regjistruar në Dhomën e Tregtisë Korfuz, me Numër Fiskal 800345446, me seli në Samara 2, Korfuz, K.P. 49100, e përfaqësuar nga administratori i saj, Z. Fouzi Hadj Ahmad (Sipas kontratës së shitblerjes Nr. 1110 Rep., Nr. 827 Kol., datë 28.08.2015)

Subjekti Juridik PRESTIGE Acqua Oligominerale nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 14.06.2012, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i veprimtarisë së shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi kaloi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 23.09.2013, asambleja e ortakëve miratoi aktivizimin e veprimtarisë së shoqërisë. Statusi kaloi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.08.2014
Kohëzgjatja(vjet): 20
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 503.712.646 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 8-të para përfundimit të afatit të kësaj kontrate, konçensionari do të riinvestojë 15% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë një tarifë që arrin vlerën 2% të fitimit vjetor të realizuar nga shitjet (duke përjashtuar TVSH-në) brenda dhe jashtë vendit, në favor të Autoritetit për të drejtat dhe privilegjet e dhëna në këtë Kontratë, bazuar në Bilancin Vjetor miratuar nga eksperti kontabël i Shoqërisë Konçensionare për çdo Vit Financiar.
Shënime: Më datë 03.04.2013, me anë të Vendimit Nr 272 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 8,5% të pikave, për rezultatin teknik, financiar dhe mjedisor, në procedurën përzgjedhëse konkurruese (propozim i pakërkuar), që i jepet shoqërisë “Blue eye one” (tani PRESTIGE Acqua Oligominerale).

Me anën e kontratës së formës BOT (ndërtim, operim, transferim) Autoriteti Kontraktues jep me konçesion përdorimin e ujit të burimit ""Sasaj"" dhe përcakton tërësinë e të drejtave dhe detyrimeve që lidhen me ekzekutimin mbikqyrjen dhe administrimin e kontratës së konçesionit. Më datë 04.12.2019, me anë të Vendimit Nr. 775 të Këshillit të Ministrave, u përcaktua Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si i vetmi autoritet kontraktues për ndjekjen e zbatimit të kontratës konçesionare “Për burimin ujor Sasaj, Bunec”, të lidhur ndërmjet ish-Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë “Blue Eye One”. Njdekja e zbatimit të kontratës konçesionare do të bëhet nëpërmjet Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, e cila do të raportojë në vazhdimësi tek autoriteti kontraktues.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati nr 7, Shkalla nr 1, Apartamenti nr 2/1

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (06.08.2014)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2023
Vendim per pezullimin e aktivitetit 14.06.2012
Vendim i asamblese per aktivizimin e veprimtarise se shoqerise 23.09.2013
VKM Nr 272 date 03.04.2013 per miratimin e bonusit
VKM Nr. 775, datë 04.12.2019 per percaktimin e autoritetit kontraktues
Shtojcat e kontrates se koncesionit
Te dhenat e PRESTIGE Acqua Oligominerale ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 18.03.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (28.08.2015)
Kontrate shitje kuotash (13.11.2015)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i publikimit te njoftimit te lidhjes së kontratës
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala