Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim e hidrocentraleve SHEBA 1, SHEBA 2, SHEBA 3 dhe SHEBA 4

ZALLI I TARIT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-22 09:25:49

NIPT: L11531003B
Administrator: Agron Jaupllari
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari financimi, projektim, ndërtim, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtje e hidrocentraleve "Sheba 1", "Sheba 2", "Sheba 3", "Sheba 4" dhe transferimin e tyre në përfundimin e kontratës nga konçensionari tek autoriteti kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ZALLI I TARIT
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03.03.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ARILTA B, NEW GENERATION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.04.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61814029N, me adresë në Tirane, Zona Kadastrale Nr.8130, Nr.Pasurie 3/773-N1, 3/773-N2 dhe 3/773-N15, Rruga e Dibrës, Tiranë, me administrator Ilir Tafaj dhe ortak te vetëm ArbenTafaj. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022,

AURORA KONSTRUKSION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.03.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K02017003I, me adresë në Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë, Pallati pranë Fakultetit të Shkencave, Tiranë, me administratorë Irini Gjikondi dhe Agron Jaupllari, me status aktiv.Ortake te shoqërisë janë Agron Jaupllari (40%), Astrit Haxhiu(10%), , Sabri Keço(10%), dhe Valbona Jaupllari (40%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022,

Subjekti Juridik "ZALLI I TARIT" nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 11.05.2022.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 31.03.2011, me vendim të ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një afat kohor të pacaktuar. Statusi i shoqërisë kaloi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 08.08.2014, asambleja e ortakëve vendosi të aktivizojë veprimtarinë e shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Me date 27.04.2021, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.01.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 416.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që Koncesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “ZALLI I TARIT” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Arilta-B” sh.p.k dhe “Aurora Konstruksion” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 10.01.2011. Objekti i kontratës është për financimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve Sheba 1, Sheba 2, Sheba 3 dhe Sheba 4 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Hidrocentralet “Sheba 1”, “Sheba 2”, “Sheba 3” dhe “Sheba 4” do të ndërtohen në lumin Zalli i Tarit, rrethi Mirditë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Zogu I, Pallati ngjitur me Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Kati 2

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (10.01.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2022
Vendim per pezullimin e aktivitetit 31.03.2011
Vendim i asamblese per aktivizimin e veprimtarise se shoqerise 08.08.2014
Grafiku i punimeve
Te dhenat e subjektit " ZALLI I TARIT" per regjistrin e pronarëve përfitues RPP date 22.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani