Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve GERMANI 1, 2, 3, 4 dhe 5

SA'GA - MAT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 13:35:21

NIPT: L11814001B
Administrator: Robert Lala
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i shoqërisë do të jetë : Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Germani 1 u, Germani 2, Germani 3, Germani 4, Germani 5, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontrate Konçesioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontratë). Në zbatim të kontratës së Koncesionit të formës BOT të dhëne nga Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar nga Këshilli i Ministrave, për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike, me shfrytëzimin e rrjedhjes ujore të përroit zalli i Germanit, Rrethi Mat.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: SA'GA - MAT
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/02/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.SIGERS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91802011A, me adresë në Tiranë, Mustafa Lleshi, Vila Nr. 1, me administrator Muharrem Plloçi. Ortak te shoqerise Muharrem Plloçi me kapital 70%; Ikbale Kurti me kapital 15% dhe Klerton Kurti me kapital 15%.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

II.KATER GRYKET është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81526001L, me adresë në Tiranë, Rruga “Don Bosko”, afër shkollës “Qazim Turdiu”, me administrator dhe ortak Sulejman Lala. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.03.2021, terhequr nga QKB date 11.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit SA’GA - MAT zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Robert Lala , shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues per 80% te kapitalit, pasi zoteron 80% te kapitalit te shoqerise meme Kater-Gryket Shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.03.2013.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 26.09.2019, shoqeria SA`GA – MAT ka vendosur: 1- Miratimi i marrjes se nje kredie ne shumen EUR 1,500,000 prane Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA, me qellim investimi ne projektin e ndertimit te Hidrocentralit German 2. 2- Miratimi per ristrukturimin e kredise ekzistuese prane Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA. 3- Miratimi i vendosjen se hipotekes se rradhes se pare mbi sendin e ardhshem ne favor te Bankes me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredite e lartpermendura. 4- Miratimi i vendosjes se barres siguruese te radhes se pare ne favor te Bankes me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredite e lartpermendura mbi linjat e prodhimit, makinerite, pajisjet, impiantet dhe çdo pasuri tjeter te luajtshme te tashme dhe te ardhshme (asetet e Koncesionit). 5- Miratimi i vendosjes se barres siguruese te rradhes se pare ne favor te Bankes me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredite e lartpermendura mbi "llogarite rrjedhese te çelura aktualisht apo qemund te çelen ne te ardhmen prane Bankes si dhe te ardhurat e arketueshme te tashme po te ardhshme si dhe te gjitha te drejtat dhe pretendimet mbi to". 6- Miratimi i vendosjes se barres siguruese te radhes se pare ne favor te Bankes me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredite e lartpermendura mbi "kuoat e shoqerise".
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.01.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 348.238.001 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që Konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “SA’GA - MAT” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “SIGERS” sh.p.k dhe “SINA 98” sh.p.k për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 10.01.2011. Objekti i kontratës është: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Germani 1", "Germani 2", "Germani 3", "Germani 4", dhe "Germani 5" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Germani 1”, “Germani 2”, “Germani 3”, “Germani 4” dhe “Germani 5” do të ndërtohen në përroin Zalli i Germanit, rrethi Mat.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Albanopoli, Pallati 4 Gryket, kati 0, Ambjenti nr.24, Njesia Bashkiake nr.9

Adresa:
Burrel, Komsi, Perroi Zalli i Germanit, zona kadastrale 1646, numer pasurie 2688

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (10.01.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e kredise 26.09.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve te shoqerise date 17.02.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19-03-2021
Grafiqet e zhvillimit te punimeve HEC-GERMANI 1,2,3,4 dhe 5
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (20.03.2013)
Kontrate shitje kuotash (21.01.2015)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 15 707 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 33 851 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 983 466,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 33 679 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 385 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -857,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 276 931,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 243 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -787 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -854 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -413 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:92 844 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:98 704 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:46 284 621,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:67 573 623,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:102 239 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:160 602 519,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:54 186 755,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 043 857,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani