Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Stravaj

STRAVAJ ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-30 09:01:57

NIPT: L11823001A
Administrator: Ymer Dashi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve ku përfshihet financimi, projektim, ndërtimi, vënia në punë, administrim, prodhim furnizimi, mirëmbajtja dhe transferimi tek Autoriteti Kontraktues, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: STRAVAJ ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24/05/2011
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Edonil Konstruksion (Ish BOGOVA - 2000), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.12.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K11519006K, me adresë në Tiranë, Rruga Mihal Popi, Pallati Nr. 4, Kati I, me administrator Ismail Meçe. Ortaket e shoqerise jane: Ismail Meçe (10%), Agron Meçe (90%).( Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Agron Meçe, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 90% te pronesise pasi zoteron 90% te Edonil Konstruksion. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.05.2011.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Çështje Ligjore: I. Më datë 10.12.2013, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua aprovimi për lëvrimin e kredisë të aprovuar në Banka Kombëtare Tregtare, Dega Sauk, për shumën 550.000.000 (pesëqind e pesëdhjetë milion) lekë, sipas kushteve në Kontratën e Kredisë Nr. 3102 Rep; Nr. 1422 Kol, datë: 10.12.2013. Gjithashtu u miratua aprovimi për lënien peng të kuotave të kompanisë për Banka Kombetare Tregtare, Dega Sauk.

II. Më datë 10.12.2013, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 3104/1 Rep., Nr. 1424/1 Kol., ndërmjet kolateralmarrësit: Banka Kombëtare Tregtare sh.a dhe kolateraldhënësit: “Stravaj Energy” sh.p.k. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje dhe sipas kushteve të përcaktuara në të, kolateraldhënësit, me vullnet të ortakut të vetëm “Edonil Konstruksion” sh.p.k, vendos peng në favor të kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë “Stravaj Energy” sh.p.k, si dhe të gjitha të drejtat dhe detyrimet e lidhura me to, me qëllim sigurimin e detyrimeve të shoqërisë, që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 3102 Rep., Nr. 1422 Kol., datë 10.12.2013, të lidhur me Bankën Kombëtare Tregtare sh.a, për kredinë në shumën totale 550.000.000 (pesëqind e pesëdhjetë milion) lekë.

III. Më datë 08.06.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 1178 Rep., Nr. 426 Kol., me palë kolateralmarrës "Banka Kombëtare Tregtare" sh.a, kolateraldhënës "Stravaj Energy" shpk me objekt: Kolateraldhënësi vendos peng në favor të Kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë "Stravaj Energy" si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to me qëllim sigurimin e çdo dhe të gjitha detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 1175 Rep., Nr. 423 Kol., datë 08.06.2015 të lidhura me "Bankën Kombëtare Tregtare" sha, për kredinë shtesë në shumën totale 80.000.000 (tetëdhjetë milion) lekë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 05.05.2008 - Kontrata koncesionare
02.11.2021 - Kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 503.529.364 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçensionari do të riinvestojë 50% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 5% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: I. Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit “Për konçesionet”, i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë: Ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit në përfundim të kontratës së konçesionit tek Autoriteti Kontraktues, konform termave dhe kushteve të kësaj kontrate): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Stravaj" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

II. Me date 02.11.2021, u nenshkrua kontrata shtese e koncesionit per disa ndryshime ne kontraten e koncesinit per ndertimin e hidrocentralit “Stravaj” Librazhd, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise, ne cilesine e Autoritetit Kontraktues, dhe shoqerise “Stravaj Energy” sh.p.k. Sipas kontrates shtese, autoriteti kontraktues “Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes” zevendesohet me “Ministria e Infrastruktures dhe Energjise”. Gjithashtu ka ndryshime ne lidhje me karakteristikat e hidrocentralit dhe sanksionet.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Librazhd, Fshati Shqiponjë, Ndërtesa e Godinës së H/C "Stavraj", Zona Kadastrale Nr. 34/6

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (05.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 30.05.2022
Marreveshje pengu 10.12.2013
Marreveshje pengu 08.10.2015
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 12.12.2015
Vendimi i asamblese per revokimin e transferimit te kuotave 20.05.2013
Grafiku i punimeve
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 30.05.2022
Kontrate shtese koncesioni, date 02.11.2021, per disa ndryshime ne kontraten e koncesinit per ndertimin e hidrocentralit “Stravaj” Librazhd
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (14.07.2011)
Kontrate shitje kuotash (26.03.2013)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 997 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 077 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 365 823,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -11 013 473,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 339 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 529 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:77 968 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:70 940 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:113 147 107,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:58 538 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:115 723 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:58 338 756,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 298 227 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 50 612 481,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala