Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Koxheraj

KOXHERRI ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 13:35:59

NIPT: L17231401M
Administrator: Eljon Koxherri
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Koxherraj", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kësaj kontratë Konçesioni.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: KOXHERRI ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 28/10/2011
Rrethi: Bulqize
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: VILI-2007 SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.09.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K77117401N, me adresë në Bulqize, Martanesh, Fshati Melcu, Godina e HEC "Koxherraj" Martanesh, Bulqize, me administrator Eljon Koxherri. Ortak te shoqerise jane Eduard Deliu (20%); Eljon Koxherri (15%); Agim Biçaku (32%); Ermal Kenga (18%) dhe Jaho Zguri (15%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022 )

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.05.2021, terhequr nga QKB date 12.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit KOXHERRI ENERGJI zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Agim Biçaku , shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme VILI-2007 SH.P.K. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 22.04.2021.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor Baseni Mat -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 21.10.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 102.963.375 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “KOXHERRI ENERGJI” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 21.10.2011, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "VILI 2007" shpk dhe "KTHELLA" shpk, dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Koxheraj" dhe tranferimi i tij në përfundim të kontratës nga konçesionari te Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentrali “Koxheraj” do të ndërtohet në rrjedhën e përroit të Theknës, rrethi Mat, me këto karakteristika: Fuqi e Instaluar 600 kW dhe prodhim vjetor i energjisë elektrike 2.487.603 kW.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Bulqize, Martanesh, Krastë, Komuna Martanesh, Bashkia Bulqizë, Dibër

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate koncesioni (21.10.2011)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2022
Grafiku i punimeve dhe formulari i sigurimit te kontrates
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 07.04.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 26.05.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (02.03.2012)
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 826 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 609 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 557 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 890 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 219 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -305 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 939 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 164 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 573 708,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -40 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:14 454 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:13 605 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:11 964 207,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 621 067,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:15 606 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 318 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 690 592,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani