Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve LLËNGË

HEC LLENGE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-15 10:02:42

NIPT: L22125012H
Administrator: Harallambe Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i Hidrocentralit Llëngë për të cilën shoqëria me cilësinë e ortakut të vetëm është shpallur fituese dhe ka lidhur kontratën e formës BOT me M. E. T. E, (ndërtim operim dhe transferim). Përveç veprimtarive të parashikuara me lart, në veprimtarinë e shoqërisë do të hyjë çdo veprimtari që do të konsiderohet nga aksionari i vetëm si e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit të shoqërisë dhe që nuk vjen në kundërshtim me ligjin shqiptar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HEC LLENGE
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24/09/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 52 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ENERGJIA EKOLOGJIKE shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.10.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L12231011I, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 7, rruga e Kavajës, nr. 151, me administrator Harallambe Gjoka dhe ortak te vetem KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPERISE (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.08.2023, terhequr nga QKB date 23.08.2023 Anastasios Yannoulatos, shtetas shqiptar , lindur me 1929, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues.

Pronaret përfitues te shoqërisë HEC LLENGE nuk janë te identifikuar.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 18.01.2021, me ane te Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.160 Prot., Nr.1466 Dosje, datë, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqeria HEC LLENGE shpk me NIPT- L22125012H.

Me date 01.02.2021, me ane te Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.340Prot., Nr.1466 Dosje, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise HEC LLENGE shpk me NIPT- L22125012H dhe te z.Harallambe Gjoka ne cilesine e administratorit te shoqerise HEC LLENGE shpk, te bllokuara me ane te shkreses nr.160 Prot., date 18.01.2021 te Permbaruesit Gjyqesor Altin Vako.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 24.09.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 252.559.542 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti I 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit "Për konçesionet", i jep Konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit):

Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve "Llëngë" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentralet e Llëngës do të ndërtohen duke shfrytëzuar pellgun ujëmbledhës të lumit Gryka e Gurit dhe Uji i Ftohtë, rrethi Pogradec.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, nr.151

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (24.09.2012)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative date 18.01.2021
Vendim per pushimin e ekzekutimit date 01.02.2021
Te dhenat e subjektit HEC LLENGE ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 02.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.04.2024
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 29.06.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 23.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (15.10.2012)
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 20.10.2022
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 24 289 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 29 428 411,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 695 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 968 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -927 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 257 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 69 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -562 082,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -403 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -430 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -79 091,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:70 230 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:69 017 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:54 483 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:66 588 771,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


POWER-ELEKTRIK-SLABINJE
Tiranë
HIDROPOTAM
Vlorë
HEC TRESKA
Tiranë
GUSMARI
Gjirokastër
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani