Skip to content
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Lingjaca

REI-ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-12 14:54:57

NIPT: L22818201N
Administrator: Elton Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Me anë të kësaj kontratë Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit për Konçesionet, i jep konçesionarit me Konçesion të formës BOT që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit në përfundim të kontratës së Konçesionit. Financimin, projektimin, ndërtimin vënien në punë, administrimit mirëmbajtjen e hidrocentralit: "Ligjace"dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15/03/2012
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 945 900,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: VELLEZERIT HYSA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12911201C, me adresë në Elbasan, Klos, Banjë Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buzë lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr. 1093, pasuria nr. 31/50, me administrator Besnik Hysa. Ortaket e shoqerise jane Flutura Hysa (40%); Besnik Hysa (30%) dhe Kujtim Hysa (30%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 12.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Flutura Hysa, shtetase shqiptar, e datelindjes 1973, pronar perfitues per 40% te pronesise pasi zoteron 40% te kapitalit te VELLEZERIT HYSA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2015.

Kujtim Hysa, shtetas shqiptar, e datelindjes 1970, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 30% te kapitalit te VELLEZERIT HYSA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2015

Besnik Hysa, shtetas shqiptar, e datelindjes 1973, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 30% te kapitalit te VELLEZERIT HYSA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2015
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.04.2012, me anë të urdhrit Nr. 58/1 Prot. Nr. 46 Regj, lëshuar nga shoqëria “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në shoqërinë "REI-ENERGJI" sh.p.k., dhe të mos kryejë asnjë veprim në lidhje me shitjen dhe dhurimin e aksioneve të kësaj shoqërie pa urdhërin e Përmbarimit Gjyqësor Privat.

II. Më datë 01.08.2012, me anë të urdhrit Nr. 58/9 Prot. Nr.46 Regj, lëshuar nga Studio Përmbarimore “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin themeltar te shoqërisë "REI-ENERGJI" sh.p.k, me objekt kthimin e shumës së detyruar ndaj kreditorit Shkëlqim Çela.

III. Më datë 15.11.2012, me anë të urdhërit Nr. 554-12 Regj, Nr 34930 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “EKOBETON” sh.p.k zotëron pranë shoqërisë “REI-ENERGJI“ sh.pk si dhe në kuotat që kjo shoqëri zotëron në shoqëritë e tjera të regjistruara në regjistrin tregtar. Kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdheresë të dytë.

IV. Më datë 16.11.2012, me anë të urdhërit Nr. 599-12 Regj, Nr. 35239 Prot, lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “EKOBETON” sh.p.k zotëron pranë shoqërisë “REI-ENERGJI “sh.pk ” si dhe në kuotat që kjo shoqëri zotëron në shoqëritë e tjera të regjistruara në regjistrin tregtar. Kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i kësaj sekuestro është kthimi i shumës së detyruar ndaj shoqërisë “Alba-Road” sh.p.k.

V. Më datë 28.10.2014, me anë të urdhërit Nr. 253 Prot. Nr. 260 Regj, lëshuar nga Shoqëria “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të anullojë veprimin Nr. Çeshtje CN-680992-10-14, date 20.10.2014, pasi nga ana e Studios Përmbarimore nuk është lëshuar një Urdhër për lejimin e kryerjes së këtij veprimi. Kërkohet nga ana e QKR mos të kryejnë ndryshime pa asnjë urdhër të dytë nga ana e përmbaruesit gjiyqësor.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 23.01.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 149.524.860 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit “Për konçesionet”, i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit):

Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Lingjance” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve te kesaj kontrate.

Hidrocentrali “Lingjance” do të ndërtohet në lumin e Lingjancës, rrethi Elbasan, me këto karakteristika: Fuqi e instaluar 1.800 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 8.039.315 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, LIBRAZHD, Qukes; PISHKASH; Hec Lingjance 1, godina e centralit elektrik, fshati Pishkash, Njesia Administrative Qukes

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (23.01.2012)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 12.05.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative 16.11.2012
Urdher per venien e sekuestros konservative 01.08.2012
Urdher sekuestro konservative 20.04.2012
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 12.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 451 084,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -679 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -627 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 119 576,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 493 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 168 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:109 792 860,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala