Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve mbi Lumin Curraj, Rrethi Tropojë

TELEMENIA CURRAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:25:53

NIPT: L26529002R
Administrator: Ardjan Kimça
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i Shoqërisë është planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentralit në lumin "Curraj" në rrethin e Tropojës, duke përfshirë financimin e Koncesionit, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, shitjen dhe eksportimin e energjisë elektrike në përputhje me Kantatën e Koncesionit dhe transferimin e hidrocentralit tek qeveria shqiptare në fund të Afatit të Konçesionit ("Projekti").
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: TELEMENIA CURRAJ
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29/03/2012
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Izrael, Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: TELEMENIA - ALB, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.06.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K76909006L, me adresë në Shkodër, Z. Industr (Përb. Fab. Telave), me administrator Frederik Nenshati. Ortaket e shoqerise jane: Ardjan Kimça (11.75%), Çesk Kimça (11.75%), Ndrek Kimça (11.75%) dhe TELEMENIA (64.75%) (Sipas të dhënave të QKB deri në datë 10.03.2022)

F.K GENERATORS AND EQUIPMENTS Ltd, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar sipas ligjeve të Izraelit, me nr. regjistrimi 511294944, dhe seli në Galil St. 1, Airport City-Izrael, e përfaqësuar rregullisht për nënshkrimin e statutit nga Znj. Anisa Rrumbullaku (Sipas statutit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar TELEMENIA CURRAJ Shpk, datë 29.03.2012, të dorëzuar në QKB)

INTER INDUSTRIES Ltd, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar sipas ligjeve të Izraelit, me nr. regjistrimi 520042458 dhe seli në Ziporit Industrial Zone, PO Box 609 Nazareth Ilit, Kodi Postar 70100, Izrael, e përfaqësuar rregullisht për nënshkrimin e statutit nga Znj. Anisa Rrumbullaku (Sipas statutit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar TELEMENIA CURRAJ Shpk, datë 29.03.2012, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 10.03.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Avner Kurz, shtetas izraelit, i datelindjes 1952, pronar perfitues per 33.3% te pronesise pasi eshte ortak ne shoqerine TELEMENIA – ALB. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.06.2007.

Uri Dov Kurz, shtetas izraelit, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 33.3% te pronesise, pasi eshte ortak ne shoqerine TELEMENIA – ALB Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.06.2007.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I.Me date 17.11.2021, me ane te kërkesës për vendosje e mases se sigurimit te detyrimit tatimor Nr.1522/5 Prot, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Verior, u kerkua te mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, shoqeria " TELEMENIA CURRAJ " SHPK, me NUIS (NIPT) L26529002R.

II. M date 22.11.2022, eshte depozituar shkresa Nr. 1854/5 Prot, për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “TELEMENIA CURRAJ “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L26529002R, me perfaqësues ligjor Ardjan Kimça. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 05.12.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 13.728.387.330 lekë (pa TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të adhurave neto nga prodhimi i energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria “TELEMENIA CURRAJ” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 05.12.2011, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "TELEMENIA-ALB", "F.K. GENERATORS & EQUIPMENT" Ltd dhe “INTER INDUSTRIES” Ltd, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve në Lumin Curraj, Rrethi Tropojë dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet mbi Lumin Curraj do të ndërtohen në rrjedhën e lumit Curraj, rrethi Tropojë, me këto karakteristika të përgjithshme: Fuqi e Instaluar 97.570 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë 456.229.455 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Rruga Ing Gjovalin Gjadri (Pranë Meat master ), Zona Industriale, zip kod 4001.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (05.12.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 10.03.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
VKM Nr.848, datë 06.12.2011 per miratimin e kontrates se koncesionit
VKM Nr. 600, datë 10.9.2014 per disa ndryshime ne VKM Nr 848, date 6.12.2011 per miratimin e kontrates se koncesionit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 10.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.08.2023
Dokumenta Financiare: Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 432 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -978 747,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Liria Energji
Korçë
GJOKA 87
Tiranë
LABORATORY NETWORKS
Tiranë
ORENJA POWER
Elbasan
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani