Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Mgulle

LEADD ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-05 14:00:33

NIPT: L77811202B
Administrator: Hiqmet Hyseni
Objekti i Veprimtarisë: Transferimi i hidrocentralit "Mgulle" me vendndodhje në lumin e Leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet operimi në fushën e energjisë elektrike, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: LEADD ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/03/2017
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 980 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: LEADD - SH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L57921201V, me adresë në Kukës, Malzi, SHEMRI, Lagjja Mgull, Rruga Petkaj, Zona Kadastrale Nr. 2683, Nr. Pasurie 73, me administrator dhe ortak te vetem Shkëlqim Dreni. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Subjekti Juridik LEADD ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 18.409.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Hidrocentrali “Mgullë” do të ndërtohet në lumin e Leproit, rrethi Kukës, me këto karakteristika:

Fuqia e instaluar: 280 kW
Prodhimi vjetor i energjisë elektrike: 1.365.077 kWh
Vlera e Investimit: 18.409.000 lekë
Makineri dhe pajisje: 6.000.000 lekë.

Më datë 16.06.2009, u nënshkrua kontrata konçesionare ndërmjet Ministrisë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “OBERALDI” dhe “LALA” shpk për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës, me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgullë dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate. Shoqëria e themeluar për zbatimin e kësaj kontrate ishte “ERALD ENERGJETIK”

Më datë 13.03.2017, u nënshkrua akt-marrëveshja për ndarjen e shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” në dy shoqëri pritëse “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe “LEADD ENERGY” sh.p.k. Si rezultat i ndarjes të drejtat e objektit të konçesionit do të transferohen tek dy shoqëritë e krijuara. Shoqëria “ERALD 2 ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Shemri”, ndërsa shoqëria “LEADD ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Mgullë”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Njësia Administrative Malzi, Fshati Mgullë pranë HEC-it.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shitje kuotash kapitali 25.04.2017
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 03.07.2017
Kontrata e koncesionit me "Erald Energjitik" date 16.06.2009
Te dhenat e shoqerise LEADD ENERGY ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 05.05.2022
Aneksi 1 - Preventivi i punimeve
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 625 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 786 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 150 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -351 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 986 205,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 718 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 427 922,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala