Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 420

AUTO STAR ALBANIA (Ish ASA AUTO STAR ALBANIA)

J62023007G
(Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transport)

Tiranë -17742800 ALL

ALBTURIST Tour- Operator (e perthithur nga J61827055V)

K31623038D
()

Tiranë ALL

AL-GAZ 2015

L52424020F
(Përpunimi, transportimi, depozitimi e tregtimi me shumicë i naftës, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike dhe biokarburanteve, që kryesisht konsiston në: importimin, eksportimin dh)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SILVI OIL&DRILLING (Ish SILVI CONSTRUKSION)

K53120401S
(Veprimtari private në fushën e ndërtimit, punime gërmimi në tokë, punime civile dhe industriale, rikonstruksion me mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, sheshe, autostrada)

Fier 68701260 ALL

SHARD CAPITAL SOLUTIONS

L91901008D
(Të blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi, të administrojë, menaxhojë dhe grumbullojë të ardhurat e arkëtueshme të transferuara nga bankat tregtare, institucionet financiare jo-ban)

Tiranë ALL

G.D TRADING GROUP

L91904506J
(Shoqëria do të ushtrojë objektin e veprimtarisë në fushen e: Tregtimi karburanteve të ndryshëm me shumicë, si vajrave lubrifikante, të gazit të lëngshëm për ngrohje, paisje ngrohëse gazi etj. Bler)

Durrës ALL

Kalekim Neon

L91912020I
(Prodhimi, importi, shitja dhe shpërndarja e produkteve të materialeve kimike të ndërtimit,materiale termoizolimi të kombinuara, materiale hidroizoluese, dysheme industriale dhe bojra në territorin e Shqip)

Tiranë ALL

MGM PETROL

L91924001Q
(Import eksport tregti me shumicë e pakicë të karburanteve, lubrifikantëve, vajrave, graso, gaz e lëndë djegëse të të gjitha llojeve dhe kategorive. Import eksport mallra e paisje të të gjitha llojeve)

Tiranë ALL

FTG

L92005023S
(Importimin e pajisjeve fiskale në Republikën e Shqipërisë. Tregtimin e pajisjeve fiskale te subjektet tatimpaguese në Republikën e Shqipërisë. Programimin, instalimin e fiskalizimin e pajisjeve fiskale)

Tiranë ALL

Albsig Jetë

L92019017V
(Ofrimi dhe kryerja e aktiviteteve te sigurimit te jetes, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne fushen e sigurimeve ne Shqiperi dhe veprimtari te tjera te lejuara nga legjislacioni ne fuqi. Per qellimin e re)

Tiranë ALL

INTERNATIONAL TRADE SECURITIES

L92026011I
(Blerja dhe shitja e titujve me porosi të klientit. Blerja dhe shitja e titujve në emër ose për llogari të vet. Administrimi i portofolit të titujve në emër te një klienti që është pronar i portofol)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RAFAELO 2002

K22113003Q
(Import-Eksport të mallrave industriale, ushqimore, materiale ndërtimi (nga të gjitha llojet). Makineri dhe pjesë ndërrimi, mallra elektrike, hidraulike dhe hidrosanitare, lëndë drusore, të përpunuara d)

Tiranë 161723457 ALL

'PORTO ROMANO REFINERY''

L92106033K
(Projektimi, ndërtimi dhe përdorimi i impianteve teknologjike p.sh rafinerive, tubacioneve dhe depozitave, për përpunimin e naftës bruto dhe gazit, transportin, magazinimin dhe tregtimin, importin dhe ekspo)

Tiranë ALL

BROKAS SECURITIES

L92109001L
(Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj kryerjen e transaksioneve me titujt, blerjen dhe shitjen e tyre me porosi të klientit dhe veprimtarinë e këshillimit të investimit në tituj. Shoqëria mun)

Tiranë ALL

EAGLE OIL

L92126023L
(Kërkim, zhvillim, prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të gazoil, benzinës, solarit, mazutit, bitumit, gazit të lëngëzuar të naftës (GLN), naftës, gazit dhe të gjitha nënprodukteve të tjera t)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LE SPOT GROUP (Ish UNIVERSAL GROUP, Ish REKLAMA MEDIA GROUP)

K91413013O
(Të operojë në fushën e administrimit të tabelave dhe paneleve të reklamave, zhvillimi i strategjive për përdorimin efektiv të masmedias, për blerjen dhe marrjen me qira të hapësirave publicitare i t)

Tiranë 160753668 ALL

Klubi i Futbollit Maliq

L93801001R
(Projektimin, financimin, zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve të sporteve të të gjitha llojeve me qëllim nxitjen dhe masivizimin e sportit, krijimin e akademive sportive dhe ekipeve zinxhir. Dhënien në )

Korçë ALL

ENERG COMPANY

L91405045M
(Shoqëria do të kryejë çdo aktivitet e veprimtari të lejuar nga ligji, përfshirë por pa u kufizuar në aktivitetet e importit, eksportit, tregtimit, perpunimit, shitjes dhe blerjes me pakicë e shumicë t)

Tiranë ALL

ASIGEST BROKER ALBANIA

L91412050O
(Kryerja e aktivitetit të ndërmjetesimit (broker) në fushën e sigurimit të jetës, jo-jetës dhe risigurime, sipas përcaktimeve te Ligjit për Sigurimet dhe pas pajisjes me liçensën përkatëse nga Autor)

Tiranë ALL

ALBA GAS & POWER

L91412041P
(Shoqëria aksionare do të ushtrojë aktivitetin brenda dhe jashte vendit si mëposhtë: Ndërtimin e gas-sjellësit apo të rigasifikatorit, si dhe ndërtimin dhe ekzekutimin e veprave apo shërbimeve të lidh)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni