Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ermal Hoxhaj
Rezultate gjithsej: 6

ERNA FARMA

L81426030A
(Objekti i shoqerise Erna Farma Shpk do te jete ai i farmacise, si dhe i veprimtarise shtese ne rolin e importit ,shitjes me shumice dhe pakice te suplementeve shtesave ushqimiore , si dhe çdo aktivitet tjeter )

Tiranë ALL

NATURAL LIFE PHARMA

M01801026N
(Prodhim i suplementeve ushqimore, importim, exportim, shitje me shumice ne tregun Shqiptar, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.)

Tirane ALL

KLER-AL GROUP

M07205202Q
(Aktivitet investitor ne fushen e ndertimit. Aktivitet ne fushen e ndertimit: ndertime germime dheu me punime eventuale murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar.Ndertime civile dhe ekonomike,)

Vlorë ALL

ROEL-2020

M21621024B
(Import-eksport, tregtim te artikujve te tekstileve, veshjeve, veshjeve sportive, kepuceve dhe artikujve te lekures si dhe aksesoreve te tyre, neper panaire, stenda, tregje e dyqane te specializuara. Shoqeria)

Tirane ALL

''EUROPA GROUP ''

M21803504C
(Import-eksport dhe tregtia me shumicë dhe pakicë e vajrave lubrifikante si dhe produkteve të ngjashme. Ne perputhje me legjisladonin shqiptar dhe licencat e Shoqerise te leshuara nga autoritetet kompetent)

Durres ALL

"OLYMPIA TOURS"

M26806206C
(Agjenci shitje biletash,opertor turistik,sherbime turistike,guida,organizimeventesh.Konsulenca te llojeve te ndryshme.)

Vlore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni