Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:kastrati group
Rezultate gjithsej: 13

AUTO STAR ALBANIA (Ish ASA AUTO STAR ALBANIA)

J62023007G
(Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transport)

Tiranë -17742800 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONTINENTAL GROUP (ish "A.K.U.S GROUP")

K01611001B
(Veprimtari turistike, Hotele dhe struktura te ngjajshme, akomodime per pushime, hapesira per kampingje parqe dhe çadra, aktivitete te sherbimit te pijeve dhe gastronomise, bar, restorant, piceri, brenda ambjen)

Vore 16357649 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK (TIA) ( Ish TIRANA AIRPORT PARTNERS SHPK (TAP))

K51612012D
(Projektimin, financimin, ndertimin, venien ne pune, mirembajtjen, kryerjen, administrimin dhe zhvillimin e Aeroportit Nderkombetar "Nene Tereza", Tirane, i cili perfshin, nder te tjera: marrjen ne pronesi nga s)

Durrës 1994429917 ALL

DownTown 1

L61723012R
(Investimi me qëllim zhvillimin, ndërtimin, administrimin dhe shitjen e një godinë multifunksionale banimi dhe shërbimesh si një Projekt i Shoqërisë ("Projekti") me vendndodhje tek: Blv. Bajram Curri në)

Tiranë ALL

Albanian Highway Concession

L62427021G
(Zbatimi dhe permbushja e kushteve te Kontrates se Koncesionit Nr.2584 Rep. date 06.12.2016 te lidhur midis Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures "Autoriteti Kontraktues" dhe Koncesionarit, me objekt nde)

Tiranë ALL

ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK

L82320043A
(Investime dhe sherbime ne fushen e hidrokarbureve, sherbime portuale dhe doganore, si dhe sherbime te ndryshme detare. Pjesemarrje dhe iniciativa te tjera koncesionare. Administrimin e aktivitetit ne zona te li)

Tiranë ALL

KASTRATI RESIDENCES

L91315035G
(Veprimtari tregtare të import eksportit, të turizmit, Ivestimi me qëllim zhvillimin, ndërtimin, projektimin, konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import - eksport i të gjith)

Tiranë ALL

GARDEN RESIDENCE TURDIU

L91425024V
(Investimin në Fazën e III dhe të IV të punimeve/ndërtimeve me qëllim zhvillimin, ndërtimin, administrimin dhe shitjen e një godine multifunksionale me parkime, dyqane, zyra dhe apartamente, si nje Proje)

Tiranë ALL

ALBANIA TREATMENT COMPANY

L91507011S
(Ndërtimi, operim, i stacionit të transferimit të përkohshëm të mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të rrezikshme. Ndërtimi i impjantit të përpunimit të mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të)

Vorë ALL

KASTRATI OIL

L92221505V
(Import, eksport, tregti me pakicë të karburanteve, lëndëve djegëse, servis automjetesh, tregti të artikujve të ndryshëm, transport karburanti e mallrash, veprimtari në fushën e ndërtimit. Bar - Resto)

Durrës ALL

KASTRATI SHA

L92221506G
(Krijimi, instalimi dhe vënia në shfrytëzim sipas kushteve teknike të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit. - Import-eksport dhe tregti me shumic)

Durrës ALL

MARINA LIMION

L94602803N
(Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të Kontratës së Konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës 'Autoriteti Kontraktues' dhe Konçensionarit, me objekt "Rikonstruks)

Vlorë ALL

MARINA BAY SARANDA

M04310802F
(Shoqeria Koncesionare "MARINA BAY SARANDA" sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te kontrates se qirase lidhur me Ministri)

Sarandë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni