Skip to content
Ndertimi, shfrytezimi dhe transferimi i portit turistik "Marina Limion"

MARINA LIMION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-12 13:29:07

NIPT: L94602803N
Administrator: Genard Kastrati, Viron Hamzai
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të Kontratës së Konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës 'Autoriteti Kontraktues' dhe Konçensionarit, me objekt "Rikonstruksionin, Operimin dhe Transferimin e portit turistik "Marina Limion", si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçensionit". Shoqëria e zhvillon akivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.
Emërtime të tjera Tregtare: MARINA LIMION
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 01/10/2019
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 94 838 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 02.09.2019
Data e Pranimit: 25.09.2019
Data e Nënshkrimit: 23.06.2020
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport-Infrastrukturë
Vlera e Investimit(Lekë): 1.374.984.000 lekë (vlera e ofertes fituese pa TVSH)
Kosto Konçesionare: Tarifa që koncesionari do paguaj ndaj Autroritetit Kontraktues do të jetë 2% e xhiros vjetore qe koncesionari do te grumbulloje nga tarifat e aplikuara bazuar ne deklarimet financiare te kontrolluara te shoqerise koncesionare per cdo vit financiar.
Shënime: I. Më datë 01.08.2019, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion/partneritet publik privat të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, propozim i kërkuar, dhe lloji i kontratës është “Punë”.

Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim) .

Burimi i financimit: Investim privat.

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Projektim, financim, ndërtim, vënien në operim, administrim dhe mirëmbajtjen e portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion” me vendndodhje në veri të qytetit të Sarandë. Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit/PPP: 35 vjet

Vendndodhja e parashikuar e objektit është në veri të qytetit të Sarandës dhe aktualisht është pronë nën administrim të “Porti Detar” sh.a Sarandë. Sipas kordinatave në vijim:

• 39°51’18’’N = 19°59’25’’E;
• 39°52’19’’N = 19°59’22’’E;
• 39°52’22’’N = 19°59’20’’E;
• 39°52’21’’N = 19°59’17’’E;
• 39°22’17’’N = 19°59’18’’E;
• 39°52’13’’N = 19°59’19’’E.

Saranda është qyteti më Jugor i Shqipërisë dhe ka largësi në vijë rrugore 275 km dhe në vijë ajrore 160 km nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë. Karakteristikat e vijës bregdetare janë kthesat e gurta me ngjitje vertikale dhe pemët e ndryshme.

II. Më datë 02.09.2019, u mbajt procedura konkurruese për dhënien me konçesion/PPP të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, ku morën pjesë këta operatorë ekonomikë me ofertën përkatëse:
Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Kastrati” sh.a. / NUIS K21711502V dhe “Edil – AL – IT” sh.p.k. / NUIS J61911003I, me vlerë investimi prej 1.374.984.000 Lekë, pa TVSH.

III. Më datë 25.09.2019, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron bashkimin e përkohshëm të shoqërive “Kastrati” sh.a dhe “Edil – AL – IT” sh.p.k, se oferta e paraqitur më datë 02.09.2019, për marrjen me konçesion/PPP të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, është pranuar.

IV. Më datë 01.07.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 515, u miratua kontrata e koncesionit/partneritet publik privat, të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kastrati Group” sh.a. dhe “Edil-Al-It” sh.p.k.

V. Me date 23.06.2020, u nenshkrua kontrata e koncesionit ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise si autoritet kontraktor dhe bashkimit te operatoreve ekonomike “Kastrati Group” sh.a dhe “Edil-Al-It” sh.p.k per dhenien me koncesion/partneritet publik privat te portit turistik dhe te sherbimeve “Marina Limion”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Sarandë, Porti Detar Limion, nr pasurie 5/232, lagjja nr. 4

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.02.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 09.06.2020
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.05.2020
VKM Nr. 515, date 01.07.2020 per miratimin e kontrates se koncesionit
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 24.02.2021
Kontrata e koncesionit date 23.06.2020
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 12.10.2021
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 05.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates per dhenien me koncesion te portit turistik Marina Limion 01.08.2019
Njoftimi per zgjatjen e afatit per dorezimin e ofertave (Shkrese APP)
DPK per portin turistik Marina Limion (Formulari)
Njoftimi i fituesit date 25.09.2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -42 861 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -276 548,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala