Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 13972

ALTIN KARARI

K32731459C
(Tregtim pjese nderrimi makinash. Riparim automjetesh, saldime, lyerje me boje i Automjeteve.)

Patos ALL

Adriana Muçelli

L59522204T
(Rrobaqepsi.Tregti artikuj te ndryshem industriale, ushqimore si dhe sherbime kancelarie,bojra printeri etj.Tregtim material elektronike si kompjutera,fotokopje,printera, etj.Punime hidraulike, punime termoizolu)

Permet ALL

HONEST

M11509022N
(a.Shitje te produkteve kozmetike; b. Shitje te detergjenteve; c.Import dhe eksport te produkteve te ndryshme. d.Shitje e cigareve, duhanit dhe tabacove. e. Shitje e produkteve dhe mallrave ushqimore dhe industr)

Tirane ALL

Fatjon Saliu

L66703005N
(Projektim ndertimesh civile, industriale dhe spitalore. Konsulence, projektim dhe zbatim ne projektet dhe objektet monumente te kultures. Supervizion ne restaurimin e monumenteve te kultures.)

Tiranë ALL

LATVAX COMPANY FARMAE

M11509025O
(Prodhim, programim dhe asistence mirembajtje per software dhe rrjete informatike. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit. Pergatitja dhe mirembajtja e aplikacioneve te ndryshme. Menaxhimi i qendrave )

Kashar ALL

EDUART SEFERI

K71616502C
(Import-eksport te pjeseve te perdorura te makinave etj.)

Durres ALL

ROMI 2021

M11509030E
(Shitje me pakice materiale te ndryshme, etj)

Tirane ALL

Gezim Hazizi

K92521401O
(Topograf)

Fier ALL

ATI21

M11509031M
(Dizenjim softëare-i, ku perfshihet analiza e kërkesave te sistemit softëare, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit softëare Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh softëare, ku perfshi)

Tirane ALL

Emiljan Bahja

L58728102I
(Prodhim, tregti me pakice e materialeve te ndertimit.)

Peqin ALL

VANDY VELLUCCI

M11510003M
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Ne menyre specifike, Shoqeria do te kryeje aktivitet tregtar: Sherbim Marketing. Shitje online. Import-Ek)

Tirane ALL

House of Colors

M11510004U
(Prodhimin, import eksport, tregtimin me shumice dhe pakice te bojrave te ndryshme per lyerje ne fushen e ndertimeve civile dhe cdo sektor ku gjen aplikim perdorimi i bojrave si dhe te materialeve te ndertimit a)

Tirane ALL

J & J GRUP

M11510008G
(Import - Export, Shitje Blerje online Veglave Muzikore,ndermjetesim, konsulenc dhe tregtimi i lëndëve te para dhe derivative.)

Tirane ALL

Analytiq

M11510010S
(Konsulencë per menaxhim biznesi dhe aktivitete te lidhura me te. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter i cili është ne perputhje me Ligjet e Republikes se Shqiperise.)

Tirane ALL

Marketing Services Limited- Dega ne Shqiperi

M11510012L
(Prezantimi i biznesit, aktiviteti i marketingut, perfaqesimi tregtar si dhe cdo aktivitet tjeter i lejuar nga ligji)

Tirane ALL

MABA SHOES

M16510001G
(Qepje se faqeve te kepuceve me material te porositesit.Eksport import-tranzitim.Prerje,stampime dhe qepje konfeksioneve duke perfshire edhe veshmbathje te ndryshme per burra,gra dhe femije me lende te pare te p)

Shkoder ALL

LUVA GROUP

L54830401A
(Shperndarje interneti.Te ofroje sherbim audio dhe/ose audioviziv. Sherbime informatike dhe telefonike. Krijim dhe mirembajtje faqesh interneti. Krijim dhe shperndarje programe kompjuterike. Konsulence teknike d)

Lushnje -4668 ALL

Tab Solutions

M11510013T
(Shoqëria ka për objekt te saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Rep)

Tirane ALL

Kiku Group Real Estate

M11510014E
(Agjensi imobiliare. Ndermjetesim qeraje - shitje, konsulence mbi tregun imobilar, menaxhim pronash, konsulence financiare, vleresimi te pasurise paluajtshme, rinkostruksion ndertesash, ndertim, export-import pe)

Tirane ALL

Medusa Group

M11510015M
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. - sherbime menaxhim, mirembatje, marketingu, administrative, ndermjetesim, agjencie;ushtrimi i drejtperdr)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni