Skip to content

BRUNES.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-31 08:43:21
JSON

NIPT: K37125203H
Administrator: Geront Çela
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka gipsi etj. Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshem industrial, ushqmor, bar bufe, konfeksione, tekstile, paisje elektroshtepiake, artikuj mobilerie dhe mobilime zyrash, artikuj kancelarie, karta telefonike.Ekspozimi i mallrave dhe vino teka. Bar-restorant. Prodhim dhe tregtim te botimeve periodike (revistave etj) ne funksion te veprimtarise per dekorime ambjentesh, degustime etj. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive te paluajtshme. Ndermjetesim per blerje, shitje e dhenie me qira te pasurive te paluajtshme. Invstime ne ndertim per objektet e veta, investime ne fushen e turizmit (hoteleri, porte, bar restorante etj. Menaxhimi i hoteleve, porteve, bar restorante, qendra tregtare, dhenie me qera. Zhvillim te aktivitetit tregtar dhe komercial ne supermarkete, hotele, dyqane, bar-restorant, piceri. Hapje e qendrave dhe komplekseve sportive, salla lojrash, qendra kurative, aktiviteti turistik etj. Sherbim transport nderkombetar dhe kombetar per vete dhe per pale te trete . Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te makinave dhe autoveturave te te gjitha llojeve dhe tonazheve , dhenia me qera e tyre , mirembajtje , pjese kembimi etj. Sipermarrje dhe realizimi i puneve te ndermjetesimit, agjencise dhe transportit ne interes te vete shoqerise ose te paleve te treta porositese.Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptare ne fuqi. Punime ndertimi si muratura, suvatime, nivelime, shtrim pllakash, instalim dhe shrim parketi, instalime elektrike, hidroizolime dhe hidraulike, parket, karpentieri, punime te ndryshme ndertimi dhe nenkontraktore etj. Rikonstruksione per objektet e veta dhe per te trete per godina banimi, pallate te ndryshme, ndertime civile dhe ekonomike per çfarëdolloj objekti, veshje fasadash te godinave te ndryshme. Furnizimi me karburant i makinave.Montim dhe c'montim te mobiljeve, ekspozitoreve, mjeteve te palestres si dhe cdo produkt qe tregton shoqeria, per llogari te klienteve dhe te treteve.
Emërtime të tjera Tregtare: BRUNES.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.07.2007
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 200 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres, Xhafzotaj XHAFZOTAJ Kamion Volvo me targe AA 817 XJ
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km.7, Kamion Iveco Magirus i Bardhe, me vinç i montuar, me targa AA072UM
Durres, Xhafzotaj, Gjysëm Rimorkio tipi Acerbi Targa DR 2741 E
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, Kamion Reault i Kuq, me vinç i montuar, me targa AA491TZ
Tirane, Kashar, Furgon Marka Mercedes Benz me Targë AA 021 EK
Durres, Xhafzotaj, Terheqes, DAF, TE8, CF 85, me targe AA 351 SX
Durres, Xhafzotaj, Kamion Mercedes Benz me targe AA 048 YL
Durres, Xhafzotaj, Kamion Volvo, J4C, FM12, me targe AA 371 OV
Vlore, Orikum, Renault Mascott i bardhe me targe AA634UA
Tirane, Automjet tip CITROEN JUMPER me targe AA 684 ZA dhe Nr Shasie VF7YDTMFC12M25557
Durres, Xhafzotaj, Kamion Man, TGA 26.430 me targe AA 475 RE
Tirane, Kashar, Autostrada TR- DR, km 7, Citroen ATP, 7YDT, me targe AA 041 ST
Durres, Xhafzotaj, Furgon Mercedes Benz , Targa AA 728 KB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Me date 29.03.2021, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise ka njoftuar se bashkimi i perkohshem i shoqërive “Marina di Valona” sh.p.k. / NUIS M01324008A, “Marina Projects” ltd / me numër regjistrimi në Angli 04182366, “Brunes” sh.p.k. / NUIS K37125203H dhe “Ndregjoni” sh.p.k. / NUIS K37125203H, eshte shpallur fitues per marrjen me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, financimin, ndërtimin, operimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e një porti turistik në qytetin e Vlorës “Marina Vlorë”
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Xhafzotaj XHAFZOTAJ Godine 2 kateshe (Showroom+Magazine) perballe Komunes Xhafzotaj, Kati 1, Zona Kadastrale 2574, Nr Pasurie 163/42, Stacioni Zooteknik Xhafzotaj

Adresa:
1) Fier, "Sheq i Vogel", Zona Kadastrale 8531, pasuria Nr. 13/190
2) Lezhe, Autostrada Lezhe-Tirane Km 6,Fusha e Riles,Komuna Shenkoll-Lezhe
3) Vlore, Sarande, Lagjja 1, Godine 1 kateshe, Zone Kadastale 8641, Nr.4, prane Nenstacionit Elektrik
4) Tirane, Kashar, Autostrada Tr-Dr-Km7, Rruga Dytesore, Godine 4-kateshe Z.kadastrale 2105, Nr.Pasurie 187/21, si Ekspozite e Zyra
5) Lezhe, Shenkoll, Autostrade Lezhe-Tirane, Km.7, Godine 1 kateshe, Zone Kadastrale 3181, Nr.Pasurie 30/59, Rrile
6) Vlore, Orikum, Perballe Portit te Jahteve Orikum, Godine 1 kateshe, Zone Kadastrale Nr.3140, Nr.Pasurie 518/17
7) Vlore, Orikum RADHIME Rruga Nacionale Vlore-Orikum,Perballe Portit te Jahteve
8) Tirane, Kashar, Autostrade Tirane-Durres, Km.7, Rruga dytesore, Godine 4 kateshe, Nr.Pasurie 187/23, ZK.2105
9) Durres, Xhafzotaj, Godine 2 kateshe 4 (showllrom+ magazine) perballe Komunes Xhafzotaj, kati 1, Zona Kadastrale 2574, Nr.Pasurie 163/42, Stacioni Zooteknik Xhafzotaj
10) Vlore, Sarande, Lagjia Nr. 1, afer Nenstacionit Elektrik.
11) Tirane, Kashar, Autostrade Tirane-Durres, Rruga dytesore, Km.7, Godine 1 kateshe, Zone Kadastrale 2105, Nr.Pasurie 187/24
12) Fier, "Sheq i Vogel", Zona Kadastrale 8531, pasuria Nr. 13/190
13) Vlore, Orikum, perballe Portit te Jahteve Orikum, Godine 1 Kateshe, Zone Kadastrale Nr.3140, Nr.Pasurie 518/17
14) Shkoder, Berdice, Berdice e Siperme, Zona Kadastrale 1159, Nr Pasurie 16/46
15) Durres, XHAFZOTAJ
16) Vlore, Pike shitje tek Lagjja Osmen Haxhiu, Rruga Demokracia perbri shkolles Rilindja, njesia Administrative nr.5.
17) Vlore, Lagjja Osmen Haxhiu, Rruga Demokracia Vlore, Godine 2 kateshe, Kati 1, Nr.Pasurie 42/89-ND, Zone Kadastrale 8605

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 03.03.2017
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 25.12.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 08.12.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 198 470 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 275 047 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 362 338 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 195 071 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 129 910 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 126 619 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 135 931 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 134 699 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 166 235 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 985 529 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 138 250 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 800 808 930,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:682 129 605,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 537 186 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 866 896 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 585 757 187,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala