Skip to contentRezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 16

Chimica Dott.Francesco D'Agostino S.p.a Bari Italia

L21409008V
(Prodhim, përpunim dhe tregtim të produkteve kimike në përgjithësi dhe dytësore që kane përdorim të ndryshëm si industriale, ekologjike, farmaceutike, kozmetike dhe shtëpiake, detergjent, detersive dh)

Tiranë -6751680 ALL

Alitalia-Societa Aerea Italiana s.p.a

L44817202A
(Shoqëria ka për objekt kryesor ushtrimin, në mënyrë të drejtpërdrejte dhe/ose nëpërmjet shoqërive që kontrollon dhe/ose enteve dhe/ose konsorciumeve, e veprimtarive të lidhura me linjat dhe lidhet a)

Durrës -221433885 ALL

ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo - Dega Tirana

L31311005F
(Veprimtaria arkitektonike dhe inxhinierike dhe këshillimi teknik, përveç zhvillimit profesional të dokumenteve të planifikimit. Dega në veprimtarinë e tregtisë së jashtme mund të zhvilloje tere veprim)

Tiranë ALL

Shell Upstream Albania B.V

L21807009I
(Të bëjë kërkime, prodhoje, transportoje dhe përpunoje naftën, gazin natyror dhe mineralet e tjera. Të prodhoje produkte kimike. Të shesë dhe tregtoje mineralet dhe materialet e tjera të papërpunuara,)

Tiranë -5514093000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Dege e shoqerise se huaj "STRABAG AG"

K74401601R
(Ndërtim, tregtim, teknologji informacioni, investime, agjenci imobiliare, riciklim mbeturina)

Tiranë 6106308 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company 

L04803001U
(Ndërtim i lartë dhe i ulet. Ndërtimi i autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive. Vendosja e instalimeve për ujë, gaz, ngrohje, ventilacion dhe për ftohje. Nxjerrje e gurit për ndërtim.)

Tiranë 11874574 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi

K91727010A
(Ndërtim i ulet dhe i lartë, ndërtim komplet i objekteve ndërtimore, i autostradave, rrugëve, vepra arti, ura, aeroporteve, objekteve sportive, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizime)

Tiranë 4027017 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

51N4E

K82409002D
(Aktivitet në fushën e arkitekturës, ndërtime urbane, projekte si brenda dhe jashtë vendit. Konsulencë, dhënie të këshillave ndërtimore për ndërtuesit, vizatim dhe hartim/Dizajn të planeve të ndër)

Tiranë 15269455 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INFOTEAM

L42416503E
(Përfaqësimi i shoqërisë mëmë në të gjithë institucionet publike shtetërore shqiptare dhe bankat. Promovim i veprimtarisë dhe objektit së shoqërisë mëmë në Shqipëri)

Durrës 2958486 ALL

ADRIATIC PETROLEUM PLATFORM PTE. LTD

L41820007N
(Të miratoje, nënshkruaje, ekzekutoje, plotësojë dhe dorëzojë çdo kontratë, marrëveshje sigurimi, vepër, instrumente, sipërmarrje, aplikime, autoritete, pëlqime dhe dokument të tjera me një vlere d)

Tiranë -478976 ALL

BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD

K43128401L
(Kryerja e operacioneve hidrokarbure në zonat e miratuara në marrëveshjet hidrokarbure. Ndërtimi dhe montimi i të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në operacionet hidrokarbure. Përdorimi, shitja,)

Fier -4711536000 ALL

TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare

K72205016P
(Shfrytëzim, Prodhim dhe Zhvillim të Hidrokarbureve etj.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Trans Adriatic Pipeline AG Albania

K92402023O
(Te veproje ne perputhje me objektivat e Shoqerise te cilat jane:te planifikoje, te zhvilloje dhe te zoteroje pronesine ligjore te nje linje tubacioni gazi si dhe te çdo pajisje te perfshire. Dega mund te angaz)

Tiranë 21446330 ALL

ASSOPLAST ALBANIA

L71626028Q
(Veprimtari prodhimit, ndertimit, mirembajtjen, riparimin, tregtimin, dhenien me qera dhe cdo veprimtari tjeter a aplikueshme produkteve zejtare dhe strukturave ne rezine, ne materiale plastike dhe materiale te )

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALKO-IMPEX General Construcion

K91326028I
(2670-Thyerja e guritdhenja e formes dhe finicioni;4521- Ndertimi i larte dhe ndertimi i ulet;4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve te kulmeve;4523-Ndertimi i autostradave,rrugeve,aeroporteve dhe objekteve )

Tiranë 14436799 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOSTRUTTIVA S.C.P.A.

L51411018S
(Qofte ne Itali apo jashte saj, qofte vetem apo te bashkuar me ndermarrje te tjera, duke patur pjesemarrje te perbashketa, apo ne cfaredo menyre sipas ligjeve fuqi, te lidhe marreveshje kontraktimi dhe ne pergji)

Tiranë 7620194 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni