Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 10606

SPITALI CONTINENTAL

L51308022F
(Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukurave diagnostikuese e kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise, konsulence ne kete fushe. Organizimi i qendrave te trainimit dhe)

Tiranë -82563 ALL

GUVEN HASTANESI A. S.

L22404017U
(Sherbime ne fushen e mjeksise.)

Tiranë ALL

CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)

K82202004B
(Ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve mjeksore, spitalore, jopublike duke perfshire mjeksine e diagnostikimit parandalues si: Kateterizmi kardiak, tomografia e perllogaritur dhe ezonanca magnetike , radiologjia e p)

Tiranë -87286102 ALL

GERMAN HOSPITAL INTERNATIONAL

L82216030P
(Ofrimi dhe kryerjen e sherbimeve mjekesore spitalore, jopublike duke perfshire mjekesine e diagnostikimit parandalues si dhe kateterizimin kardiak, rezonanca magnetike, radiologjia e pergjithshme ultra tinguj, )

Tiranë ALL

SPITALI EUROPIAN (Ish DORA E ARTE)

K41824026P
(Menaxhimit (drejtimit) te qendrave te kujdesit shendetesor privat ne pergjithesi, te klinikave dhe qendrave shendetesore, shtepi pleqsh, mjekeve diagnostikues, kuruese dhe rehabilituese, ambulatore, spitalor pr)

Tiranë -186252056 ALL

Spitali i Kafsheve te Vogla-PETLIFE

L11401014B
(Hapje e Spitaleve Veterinare per kafshe te vogla,hapje e laburatoreve Mikro-Biologjik per kafshe te vogla,hapje e hoteleve dhe berberive per kafshe.Import ushqimi per kafshe,prodhim dhe tregtim ushqimi per kafs)

Tiranë -1182756 ALL

Klinika Kirurgjike Austriake (Ish Spitali Kirurgjik Austriak)

K72422002V
(Sherbim mjekesor ambulator, spitalor dhe tercial jo publik. Import te aparaturave, paisjeve mjekesore dhe medikamenteve ne funksion te realizimit te objektit te veprimtarise. Imazheri.)

Tiranë -266240 ALL

DOCTORS HOSPITAL

L51621031J
(Ofrimin e sherbimeve mjekesore ambulatore jopublike, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare per sherbimet shendetesore . Sherbim mjekesor ambulator. Vizita ambulatore ,kirurgji)

Tiranë -2553124 ALL

SALUS TIRANA

K82311006T
(Ofrimi i sherbimeve mjeksore spitalore jo publike; menaxhimin dhe ndertimin e shtepive te perkujdesjes ne territorin e Republikes se Shqiperise per pritjen e te semureve nepermjet ambulatoreve te vet te special)

Tiranë -99042341 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PNI-2001

K51519042K
(Projektime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit. Masterplane studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregullues fshatrash dhe qendrash te banuara – qytete. Studime pjesore urbanistike. Projektim obje)

Tiranë 6311335 ALL

International Hospital (Ish HYGEIA HOSPITAL - TIRANA)

K71822007C
(Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise; konsulence ne ke te fushe; organizimi i qendrave te trainimit)

Tiranë -542367549 ALL

SPITALI OKULISTIK INTERNATIONAL

L81904039A
(Sherbimet mjekesore ku perfshihen: Sherbime te mjekesise te specializuar per okulistiken. Sherbim mjeksor ne fushen e kirurgjise. Import-eksport dhe tregtimi me shumice dhe pakice I artikujve te ndryshem mjekso)

Tiranë ALL

Advisory and Consulting

M01910031F
(Shoqeria ka per objekt social - brenda kufizimeve dhe ne respektim te normatives ne fuqi kohe pas kohe - aktivitetin e konsulences per ndermarrjet, ndermjetesim per sherbime dhe produkte dhe gjetje tregu. Shoqe)

Tiranë ALL

MARKET ORGANIC

M01910018B
(Tregtimi i produkteve bio, organike, tradicionale, produkteve me origjine shtazore, fruta-perime, te produkteve bujqesore e blegtorale.)

Tiranë ALL

Evolve Engineering

M01910016I
(Tregtim dhe instalim, Import – Eksport të pajisjeve elektromekanike, elektrike, elektronike, telekomunikacioni dhe hidraulike për diga, hidrocentrale, termocentrale, nënstacione elektrike, linja të shpër)

Tiranë ALL

Bosko

M01910015A
(Organizimi i eventeve, panaireve, publikime publicitare, si dhe organizim tjeter artistik dhe televiziv te cdo forme.Perfaqesim ligjor ne keto organizime si dhe kryerjen e cdo procedure financiare e ligjore.Akt)

Tiranë ALL

AC ENERGY BELGIUM

M01910503H
(Instalimet elektrike dhe e paneleve fotovoltaike.)

Durrës ALL

TREND & CO

M01910011O
(Sherbime ne fushen e Ndertimit, Rikonstruksione, mirembajtje apo restaurime, Punime dekorative betoni, shtresa industriale betoni, murator, karpentjer, shtrim pllakash, hidroizolim, suvatime, punime hidraulike )

Tiranë ALL

My Food

M01910009C
(Te tregtoje Fruta-Pcrime. Te tregtoje artikuj ushqimore. Te marre pjese ne tendera dhe ankande, etj. Te hape Bar, Restorant, Hotel, Motel etj. Te tregtoje detergjente dhe materiale pastrimi. Te sherbeje si dist)

Tiranë ALL

ADNER

M01910008R
(Fast-food, import-eksport te artikujve te ndryshem ushqimore, industriale, hidrosanitare, artikujve te konsumit te gjere, produkteve te gatshem dhe gjysem te gatshem, prodhimin e tregtimin e pijeve alkolike, tr)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni