Skip to content

SICRED
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-12-06 15:28:07
JSON

Tax Registration Number: K42201801Q
Administrators: Genc Koxhaj
Scope: Sigurimi i jetes ne perputhje me ligjin nr.52/2014, date 22/05/2014 "Per veprimtarine e Sigurimit dhe te Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, ne fushen e sigurimeve te jetes (konform klasave 19, te seksionit B aneksi I te nenit 6 te ligjit, si dhe klasat 1 dhe 2 seksionit A aneksi I, nenit 6 pika 4 e ligjit).
Other Trade Names: SICRED
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 06/10/2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 490 062 000,00
Shares: 490 062
Child Company: S.P.E GJADER, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16/09/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32120012G, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj. VLLAZNIMI shpk zoteron 4% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.11.2021)

CREDINS INVEST SH.A.-Shoqëri Administruese e Fondeve, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 31/10/2005 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K52311009R, me adrese ne Tirane, Njesia Nr. 5, Rruga Nikolla Tupe Nr. 1, Kati 3, me administrator Estela Koçi. SICRED sha zoteron 12% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.12.2021)

SICRED Assistance, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 29/06/2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L21917030K, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Brigada e VIII, Vila Nr. 3/1, me administrator Vjosa Mujo. SICRED sha zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.12.2021)

SiCRED Distribution, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 08/02/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11422021V, me adrese ne Tirane, Rruga "Brigada e VIII, Vila 3/1, kati i trete, me administrator Onkita Kodra. SICRED sha zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.12.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Artan Xhori, Selman Lamaj, Arjana Santo, Egi Santo, Julinda Molla
Status: Aktiv
License(s): Shoqeri sigurimi jete -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga "BRIGADA e VIII-te", Vila Nr. 3/1.

Address:
Fier, JAKOV XOXA - LAGJA K.PEZES
Durres, Rruga Tregtare nr.3.
Korce, Rruga Kristaq Grabocka, zona kadastrale 8561, nr pasurie 2/391-N1, kati 1
Durres, Rruga Tregtare, Zona Kadastrale 8212, Nr Pasurie 24/528-N1+1-2, Kati 2-3
Shkoder, Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Pare, pallati nr.1

Website:
www.sicred.com.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje aksionesh date 08.03.2005
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2014
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 27.06.2008
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 03.06.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 14.11.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 06.03.2018
Vendimi i asamblese se aksionareve per shitjen e aksioneve date 29.03.2013
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 712 594,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 37 175 229,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 12 954 295,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -20 724 365,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -63 718 217,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 27 696 326,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 8 428 387,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 321 060,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 578 243,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:236 505 123,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:270 521 021,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:256 638 501,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:323 016 195,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:256 615 113,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:314 213 342,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 248 486 857,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 215 128 324,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 192 490 391,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala