Skip to content

VIBTIS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-27 08:39:03
JSON

Tax Registration Number: L02103503S
Administrators: Ardit Ismailaj
Scope: Import-eksport i produkteve industriale. Tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve inerte, lendeve djegese. Tregtimi dhe grumbullimi i skrapit. Punime ndertimi te cfaredolloj dhe rikonstruksione. Projektim, realizim dhe menaxhim te vendgrumbullimeve te plehrave. Germimin dhe nxjerjen e materialeve nga burimet e veta apo nga te tretet. Huadhenie te makinerive. Zhvedosje te dherave dhe shembje.Nivelim te truallit dhe bonifikime. Punime hidraulike, ngritjen e kolonave. Sherbime nderhyrese higjeno-sanitare ( dezinfektim, deratizim, dezinsektim). Sherbime konsulence, ndermjetesimi tregtar dhe menaxhim te marredhenieve me klientet. Tregtim me shumice dhe pakice i materialeve hidraulike, meterialeve elektrike, pajisjeve mekanike dhe makinerive te ndertimit, produkteve te agrikultures. Tregtim me shumice i materialeve te industrise se naftes dhe gazit. Konsulence Inxhinierike. Shitje dhe sherbim pompa per nafte; Shitje dhe sherbim pjese kembimi per pompa nafte; Kryerje procesesh nentokesore ne puset e naftes. Pervec te tjerave shoqeria mund te kryeje projektimin, zhvillimin, kerkimin dhe instalimin e impianteve te prodhimit, te transportit, shperndarjes e te perdorimit te energjise elektrike dhe te energjise alternative. Gjithashtu mund te fitoje kontrata koncesioni te puneve publike dhe private. Per kete qellim, shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet me pasurite e luajtshme financiare, industriale, tregtare, pasuri te paluajtshme, pa perjashtim duke perfshire edhe veprimtari si agjensi imobiliare per arritjen e objektit te shoqerise. Nder te tjera mund te marre interesa, kuota, aksione dhe pjesemarrje te shoqerive te tjera, te ndermarrjeve dhe industrive qe kane qellime te njejta apo qe kane lidhje ose gjithsesi mund te ndihmojne ne arritjen e qellimit te objektit te shoqerise.Ndertime per nenstacione, kabina te transformatoreve, linja e TU, TM & TL; shperndarje e energjise; ndertim impianti per energji elektrike; impicmte te brendshme elektrike, telefoni, radiofoni, etj; Ndertime, rikonstruksione apo ristrukturime dhe mirembajtjeje per objektet e prodhimit, transformimit, transmetimit, matjes dhe shperndarjes se energjise elektrike ne rrjetat e Tensionit te Larte, te mesem dhe te ulet. Perfshire Hidrocentrale, Termocentrale, Parqe Eolike, Impiante Voltaike, Nenstacione, Linja Transmetimi, transformimi dhe shperndarje te energjise elektrike. Montimi dhe mirembajtje, ose ristrukturimi i nje sistemit te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te klimes, te impianteve pneumatik si dhe te linjave telefonike te jashme dhe impiante te telekomunikacionit me frekuence te larte, sido qe te jete shkalla e rendesise se tyre. Çmontimi impianteve industrial dhe prishja komplet e ndertesave me pajisje speciale. Montimi, mirembajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare te kuzhines, lavanterise te gazit dhe kundra zjarrit, sado qe te jete shkalla e rendesise se veprave, Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues), Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjalistikes rrugore jo ndricuese, vertikale, horizontale dhe komplementare.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30.08.2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: FINMAN, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, themeluar me 24.11.2016, me NIPT L62405030K, me seli qendrore ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5 dhe me përfaqësues ligjor Sadik Ismailaj dhe Idajet Ismailaj. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 27.10.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Kamion tip ford transit me targa TR 8975 P
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kulla Binjake, Kulla Nr.2, Kati VII/3

Address:
1. Fier, Patos, Zona Industriale Patos-Fier,tek Kompleksi ALB-STAR
2. Tirane, Rruga Durresit,Laprake,100 m mbi Rrethrrotullimin e Doganes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i ortakeve te shoqerise date 24.11.2016
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Raporti per Tatim Fitimin per vitin 2013
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 86 778 703,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 71 065 812,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 355 604 224,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 309 227 608,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 174 863 848,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 209 220 215,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 135 546 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 44 379 631,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 43 744 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 42 124 292,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -76 803,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 547 464 032,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 892 225 058,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 641 725 443,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 847 114 720,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 602 253 754,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 395 189 025,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 829 379 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 959 913 474,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 817 792 350,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 223 840 867,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 850 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani