Skip to content

RESULI - ER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-07-19 13:46:44
JSON

Tax Registration Number: L12510413V
Administrators: Eduart Resuli
Scope: Tregtim me shumice e pakice i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, gazit te lengshem, vajrave lubrifikante dhe artikuj te ndryshem . Importi dhe eksporti i naftes ,gazit dhe nenprodukteve te tyre, benzine, gazoil, solar, bitum, mazut, vajra lubrifikante etj. Tregtimin me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem te import- eksport, brenda dhe jashte vendit duke perfrshire mallra ushqimore, industriale, lende ndertimi, pajisje elektro - shtepiake, pjese kembimi etj,duke ushtruar keshtu aktivitet ne fushen e tregtise se brendeshme dhe ta jashteme .Sherbme hotelerie dhe turizmi, ndertime te objekteve te ndryshme. Ndertim te impianteve te naftes e gazit dhe nenprodukteve te tyre.Sherbime metrologjike. Tregtimi i karburantit dhe furnizimi me karburant i mjeteve lundruese. Tregtim i karburanteve te mjeteve te fluturimit, kerosene, JET A-1, benzine, vajguri etj.
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 10/12/2010
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 391 867 000,00
Shares: 10 000
Child Company: ER PETROL, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 04/02/2013 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT L32607401L, me adrese ne Fier, Qender, Fier Daullas Lagjja Mbrostar Ferko, rruga "Baltës",banesa nr-53, zone kadastrale nr- 3980 numer pasurie nr - 62/24., me administrator Rexhinald Hazizaj. RESULI – ER sha zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie.
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Mylazim Hoxha, Samir Resuli, Shpëtim Resuli
Assets: Fier, Cisterne me targe ABR 888.
Fier, Qender Fier Daullas Autocisterne VOLVO AB 743 BA
Fier, Qender Fier, Autoçisternë me Targe AA 470 MI.
Fier, Qender Fier Daullas koke terheqese me targe AA 880 HN.
Fier, Autobot Atv Scania AA 548 SC.
Fier, Cistern Gosha me targe AGR667
Fier, Qender Fier Daullas autocisterne me targe FR 0058 D.
Fier, Autobot ATV Man AA 834 XE
Fier, Qender Fier Daullas AUTOBOT ATV MERCEDES BENZ AA204BI
Status: Aktiv
License(s): VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
Legal Cases: Me date 01.05.2011, u nenshkrua Marreveshja e Bashkimit me Perthithje ndermjet shoqerise "RESULI-ER" Sha me Nipt L12510413V (shoqeria perthithese) me shoqerine "RESULI" Shpk me Nipt J82916429I (shoqeria e perthithur). Shoqeria “Resuli” shpk do beje kalimin e plote te te gjithe trashegimise se saj te shoqeria perfituese “Resuli-Er” sh.a. Pas realizimit te bashkimit, shoqeria “Resuli” shpk prishet pa likuidim. Shoqeria “Resuli-Er” sh.a ka te drejta mbi kapitalin e shoqerise “Resuli” shpk. Rritja e kapitalit themeltar ne shoqerine qe do perthithet sjell rritjen e kapitaleve te veta te shoqerise perthithese ne vleren 80.000.000 (tetedhjete milion) leke. Pra, kapitali i shoqerise perthithese “Resuli-Er” sha behet 90.000.000 (nentedhjete milion) leke.
Changes
Address:

Seat:
Fier, Qender Fier Daullas Lagjja Mbrostar Ferko, rruga "Baltës" banesa nr-53, zone kadastrale nr-3980 numer pasurie nr- 62/24.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 19.07.2021
Akti i themelimit
Raporti i ekspertit kontabel dhe marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerive date 01.05.2011
Vendimi i asamblese se aksionereve per zmadhimin e kapitalit date 17.05.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 17.12.2014
Vendimi i asamblese se aksionereve per zvogelimin e kapitalit date 10.08.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 31 514 421,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 28 899 616,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 27 260 155,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 52 493 283,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 21 096 845,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 23 745 886,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 33 617 661,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 148 586 491,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 84 891 623,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:555 384 977,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:777 722 082,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:915 347 739,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:419 355 604,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:505 053 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:567 618 832,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 784 291 817,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 486 691 111,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 277 656 600,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala