Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i Parkimit Nëntokësor të Sheshit "Italia", Tiranë

UNDERGROUND PARKING TIRANA (perthithur nga GENER 2)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-16 13:51:03

Tax Registration Number: L21611004F
Administrator: Ahmet Ulaj
Scope: Në përputhje me parashikimet e Nenit 5. 1 të Kontratës Konçesionit NR. 862. Rep, dhe 99/1. Kol dt 12. Mars. 2012 lidhur me shoqërinë Gener 2 dhe Bashkinë e Tiranës, me Objekt "Dhënie me Konçesion vendor të Parkimit Nëntokësor të Sheshit "Italia" Tiranë do të ketë për objekt të veprimtarisë se saj: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Parkimit Nëntokësor të Sheshit "Italia" tek Autoriteti Kontraktues, (Bashkia e Tiranës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, ofrimi dhe shfrytëzimi i shërbimit të parkimit nëntokësor, në zbatim të parashikimeve të Kontratës se Konçesionit. Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre të parashikuara në Kontratën e Konçesionit Nr. 862. Rep, dhe 99/1. Kol dt 12 Mars 2012. Ndërtimin operimin dhe transferimin e parkimit nëntokësor të sheshit "Italia" tek autoriteti kontraktues (Bashkia e Tiranës) ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, ofrimi dhe shfrytëzimi i shërbimit të parkimit nëntokësor në zbatim të parashikimeve të kontratës së konçesionit.
Other Trade Names: UNDERGROUND PARKING TIRANA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/04/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 108 724,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: “GENER 2” shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga “Papa Gjon Pali 2”, Ndërtesa nr. 12, ABA Business Center, me administrator Artila Ulaj dhe Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj, Bashkim Ulaj dhe Ahmet Ulaj, me 33% te kapitalit secili (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.04.2023)

Subjekti UNDERGROUND PARKING TIRANA nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 09.03.2016, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua pezullimi i përkohshëm i aktivitetit të shoqërisë Underground Parking Tirana sh.p.k pa afat të caktuar.

II. Më datë 30.09.2016, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua riaktivizimi i aktivitetit të shoqërisë Underground Parking Tirana sh.p.k dhe kalimi në statusin aktiv.

III. Më datë 21.12.2017, u hartua Projekt-marrëveshja e bashkimit të shoqërive Gener 2 sh.p.k me shoqërinë Underground Parking Tirana nëpërmjet përthithjes. Gener 2 sh.p.k do të jetë shoqëria përthithëse ndërsa Underground Parking Tirana do të jetë shoqëria e përthithur. Objekti i veprimtarisë për shoqërinë përthithëse Gener 2 sh.p.k do të përfshijë edhe objektin e shoqërisë së përthithur, pra konçesionin për ndërtimin, operimin dhe transferimin e parkimit nëntokësor të Sheshit Italia te autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë. Në kuadrin e këtij operacioni bashkimi, shoqëria e përthithur Underground Parking Tirana sh.p.k do t’i transferojë shoqërisë përthithëse Gener 2 sh.p.k tërësinë e elementeve të aktivit dhe pasivit sipas bilancit kontabël të vitit që përfundoi më 31.12.2016, duke marrë në konsideratë edhe ndryshimet e ndodhura deri në momentin e përthithjes që është data 31.12.2017. Efektet financiare të bashkimit do të zbatohen nga data 31.12.2017. Pas kësaj date çdo veprim veprim financiar, ekonomik apo administrativ do të pasqyrohet gjithmonë me emrin e shoqërisë përthithëse Gener 2 sh.p.k.
Duke qenë se shoqëria përthithëse Gener 2 sh.p.k është 100% ortak i shoqërisë që do të përthithet, atëherë ky bashkim nuk do të sjellë ndryshim në kapitalin themeltar të shoqërisë përthithëse.
Changes
Date of signing: 12.03.2012
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Transport
Contracting Authority: Bashkia Tiranë
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, ABA Business Center, Kati i 7-të

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti i themelimit
Vendim datë 12.02.2016
Marrëveshje per shitjen e kuotave datë 09.12.2016
Projekt-marreveshja e bashkimit nepermjet perthithjes (21.12.2017)
Vendimi i Keshillit Bashkiak, Nr. 36, Date 29.09.2008 per “Percaktimin e formes se Dhenies me Koncesion te dy Parkimeve Nentokesore ne qytetin e Tiranes”
Relacion mbi termat e Kontrates Koncesionare
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2023
Raport per rritje kapitali (03.03.2016)
Vendimi I asamblese per pezullimin e aktivitetit (09.03.2016)
Vendimi I asamblese per riaktivizimin e aktivitetit (30.09.2016)
Te dhenat e UNDERGROUND PARKING TIRANA ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 08.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Financial Documents: Bilanci Kontabël 2016
Bilanci Kontabël 2015
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -296 220,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -679 931,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


HPP LUSA
Tiranë
AAE SUHA
Tiranë
IEC VISOKA
Fier
MUHURR ENERGY
Dibër
Worked By : A.Lala/L.Kanani