Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Suha"

"SUHA T"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 09:22:53

Tax Registration Number: L81521046K
Administrator: Filto Auditing shpk (likuidator)
Scope: Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, në funksion të Konçensionit/partneritetit publik privat për ndërtimin e hidrocentralit "Suha T", për të cilën, ortakët e Shoqërisë, janë shpallur si Operatori fitues sipas shkresës së Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë Nr. 5321/8 Prot, datë 22 .01.2018, "Njoftimi i Fituesit" dhe do të nënshkruajnë Kontratën Konçesionare; ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës Konçesionare, dhe aktivitete të tjera që mund të jenë të nevojshme gjatë aktivitetit tregtar të Shoqërisë. Me qëllim realizimin e objektit të aktivitetit të saj, Shoqëria mund të kryejë operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë, të shesë, të japë me qira shoqëri e aktiviteteve të tyre si dhe të ketë interesa e pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm me objektin e aktivitetit e Shoqërisë, ose që i shërben realizimit të këtij objekti. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Other Trade Names: "SUHA T"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/03/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: “GENER 2”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center, me administrator Bashkim Ulaj, Artila Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.03.2018.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.03.2018.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.03.2018.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 01.04.2021, me vendim te ortakut te vetem, u miratua prishja e shoqerise dhe hapja e procedurave te likuidimit. U caktua si likuidator shoqeria Filto Auditing shpk. Statusi i shoqeirse ndryshon nga: “Aktiv” ne “Shoqeri ne Likuidim e Siper”.

II. Me date 07.07.2021, me vendim te ortakut te vetem, u miratua raporti i likuidimit dhe c’regjistrimi i shoqerise “Suha-T” sh.p.k. Statusi i shoqerise ndryshon nga: “Shoqeri ne Likuidim e Siper” ne “C’regjistruar”.
Changes
Date of participation: 29.09.2017
Date of Acceptance: 29.01.2018
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 677.905.565 Lekë (Vlera e ofertës fituese pa TVSH)
Concessionary Cost: 0.02
Shënime: I. Më datë 28.08.2017, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Suha”. Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)

Vendndodhja e objektit të kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës të lumit të Suhës nga kuota 369 m m.n.d. deri në kuotën 253 m m.n.d.

II. Më datë 29.09.2017, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Suha”, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse të ofruara:

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k. dhe “Gener 2” sh.p.k.

III. Më datë 29.01.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron se oferta e paraqitur më datë 29 Shtator 2017 nga Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k. dhe “Gener 2” sh.p.k. për marrjen me konçesion të hidrocentralit “Suha”, është pranuar.

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k. dhe “Gener 2” sh.p.k. - Kualifikohet me 95 pikë, me këto karakteristika kryesore të ofertës:

Fuqia e instaluar e përcaktuar me prurjen llogaritëse 5.162 kW
Prodhimi i energjisë elektrike 20.117.224 kWh
Vlera e “Fee konçesionare” 2%
Koha e zbatimit të punimeve 24 muaj
Kosto për njësi e makinerive dhe pajisjeve për kW fuqi të instaluar 39.122 lekë/kW.
Contracting Authority: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-të", Ndërtesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7-të

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate transferimi kuotash 03.02.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 25.05.2022
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e raportit te likuidimit date 25.05.2022
Vendimi i ortakut te vetem per caktimin e likuidatorit, date 25.05.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Public Procurement Notices: Njoftimi i shpalljes se kontrates per hidrocentralin Suha
DSK per hidrocentralin Suha (Formulari)
Formulari i njoftimit te fituesit 30.11.2017
Financial Information

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Gealb Energy
Dibër
CLAS - AS ENERGY
Lezhë
DOMI TEC
Tiranë
RAJAN ENERGY
Tiranë
Worked By : A.Lala