Skip to content
Ndërtim dhe Mirëmbajtje e Aksit Rrugor "Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar"

G2 INFRA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 09:00:09

Tax Registration Number: L81926005L
Administrator: Gëzim Pani
Scope: 3.1 Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi: Projektimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen, në funksion të Konçesionit/partneritetit publik privat dhe në zbatim të parashikimeve të Kontratës Konçesionare për këtë konçesion. 3.2 Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Other Trade Names: G2 INFRA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/07/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: “GENER 2”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center, me administrator Bashkim Ulaj, Artila Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.07.2018.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.07.2018.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.07.2018.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of participation: 11.06.2018
Date of Acceptance: 13.07.2018
Contract Duration: 13
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Transport
Value of Investment: 225.821.553 euro (Vlera e ofertës fituese)
Shënime: I. Më datë 18.04.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar shpalljen e konçesionit për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Aksit Rrugor Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar.

Objekti kryesor i kësaj proçedure është dhënia me konçesion/PPP “Për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Aksit Rrugor Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar”, sipas parimit të “Projektit me Çelësa në dorë”. Kushtet thelbësore të kësaj proçedure përfshijnë por pa u kufizuar kushtet e mëposhtme:

Objekti i kontratës së konçesionit/PPP: “Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Aksit Rrugor Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar”
Kohëzgjatja e kontratës së konçesionit/PPP: 13 vjet
Aktivitetet për t’u kryer nga konçesionari: “Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Aksit Rrugor Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar” sipas standardeve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues.
Burimet e të ardhurave të Konçesionarit: një pagesë disponueshmërie vjetore e pagueshme nga Autoriteti Kontraktues për Konçesionarin, niveli i së cilës do të përcaktohet në ofertën e paraqitur nga konkurentët.
Pagesa e parë e këstit do të kryhet nga Autoriteti Kontraktues, kur Konçesionari të ketë kryer jo më pak se 25% të punimeve.
Legjislacioni i zbatueshëm: Kontrata e Konçesionit do të rregullohet nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.
Projekti ka si objekt ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një rruge, e cila fillon në Thumanë dhe vazhdon deri në kryqëzimin me autostradën Tiranë - Durrës me një kryqëzim të ri në disnivel.
Ka pasur një propozim të pakërkuar me analizat teknike ekonomike dhe financiare nga shoqëria Gener 2 shpk.

II. Më datë 11.06.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugës Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse të ofruara:

a) Shoqëria “Gener 2” sh.p.k. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 225.821.553 Euro;
b) Shoqëria “Gjikuria” sh.p.k. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 274.588.575 Euro;
c) Shoqëria “Alpin” s.r.l. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 283.809.745 Euro;
d) Shoqëria “Gruppo Adige Bitumi” s.p.a. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 298.402.895 Euro;

III. Më datë 13.03.2018, me Vendimin Nr. 151 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 8.5% të pikëve, që i jepet shoqërisë “Gener 2” për rezultatin teknik dhe financiar të propozimit të pakërkuar, të paraqitur për proçedurën e konçesionit për projektin e rrugës Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

a) Shoqëria “Gjikuria” sh.p.k.;
b) Shoqëria “Alpin” s.r.l.;
c) Shoqëria “Gruppo Adige Bitumi” s.p.a.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Vlerat totale të parashikuara në modelet përkatëse financiare referuar Propozimit financiar të paraqitur janë më të larta se vlera maksimale e përllogaritur për këtë projekt.

IV. Më datë 13.07.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar se oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Gener 2” me një vlerë të përgjithshme ndërtimi dhe mirëmbajtje prej 225.821.553 Euro (dyqind e njëzet e pesë milion e tetëqind e njëzet e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre euro) është identifikuar si oferta e suksesshme.
Contracting Authority: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga Papa Gjon Pali II-te, Ndertesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 25.05.2022
Miratimin e kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe shoqërisë “Gener 2” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë “G2 Infra”, sh.p.k., si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e aksit rrugor “Thumanë–Vorë–Kashar” date 26.05.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Public Procurement Notices: Njoftimi i shpalljes se kontrates per rrugen Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar
DPK per rrugen Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar (Formulari)
Formulari i Projektit
Raporti teknik-Formulari
Seksione rrethore-Formulari
VKM nr. 151, date 13.3.2018 per miratimin e bonusit-Njoftimi
Formulari i njoftimit te fituesit 13.07.2018
Financial Information

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala