Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Kaçinar

SHPERDHAZA - ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-04-29 07:24:44

Tax Registration Number: L59517003U
Administrator: Kreshnik Malaj
Scope: Ndërtim hidrocentrali, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, dhe tregtimi i energjisë elektrike. Prodhim, trasnmetim dhe shpërndarje të energjisë elektrike nëpërmjet ndërtimit të hidrocentraleve të rinj apo rehabilitimit të hidrocentraleve ekzistues me anë të procedurave të konçensionit, për përmirësim të treguesve teknike dhe ekonomike të rrjetit elektrik kombëtar. Ndërtim, depozitim, shfrytëzim i burimeve ujore dhe natyrore me qëllim prodhimin e energjisë elektrike. Krijimin e agjensive dhe instituteve për zbatim, kërkim e zhvillim të teknologjive të reja. Krijimin e linjave të prodhimit, të njësive të vogla dhe të mëdha për prodhimin dhe tregtimin e energjisë së prodhuar nga burime natyrore dhe alternative. Importim-eksportim, tranzitim, ndërmjetësim, furnizim me energji. Importim-eksportim dhe tregtim të linjave të prodhimit dhe teknologjive për prodhimin dhe shfrytëzimin e burimeve energjitike. Në zbatim të Kontratës së Konçesionit për Hidrocentralin Kaçinar, rrethi Mirditë.
Other Trade Names: SHPERDHAZA - ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27.08.2015
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 31 092 880,00
Shares: 4
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of participation: 04.02.2015
Date of Acceptance: 25.05.2015
Date of signing: 21.09.2015
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 315.219.168 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: I. Më datë 25.05.2015, është shpallur formulari i njoftimit të fituesit për procedurën e konçesionit/partneritetit publik privat për hidrocentralin “Kaçinar”. Pjesëmarrësit në këtë procedurë ishin:
Bashkimi i Përkohshëm i shoqërive “I-AS” sh.p.k dhe “A-90” shpk (Ish MIRDITA KONSTRUKSION).

Ministria e Energjisë dhe Industrisë lajmëron Z. Ndue Shkurti, përfaqësues i Bashkimit të Përkohshëm të shoqërive “I-AS” sh.p.k dhe “A-90” shpk (Ish MIRDITA KONSTRUKSION), se oferta e paraqitur më datë 04.02.2015 për marrjen me konçesion të hidrocentralit Kaçinar, është pranuar.

II. Shoqëria “SHPERDHAZA - ENERGJI” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 21.09.2015, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "I-AS" sh.p.k, dhe “A-90” shpk (Ish MIRDITA KONSTRUKSION), si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentralit “Kaçinar” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali do të shfrytëzojë ujërat e lumit Shpërdhazë, Komuna Kaçinar, Rrethi Mirditë. Ky projekt do të ketë katër hidrocentrale me parametrat teknikë e hidroenergjitikë si më poshtë:

Hidrocentrali “Arrëz” me fuqi të instaluar 1010 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.595.132 kWh/vit.
Hidrocentrali “Kaçinar” me fuqi të instaluar me fuqi të instaluar 1.445 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 5.641.323 kWh/vit.
Hidrocentrali “Simon” me fuqi të instaluar 1090 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.283.754 kWh/vit.
Hidrocentrali “Shpërdhazë” me fuqi të instaluar 540 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 2.177.479 kWh/vit.
Contracting Authority: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Address:

Seat:
Lezhë, Kaçinar, Hidrocentrali Kaçinar, Rrethi Mirditë

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (21.09.2015)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.04.2021
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate dhurimi e pjeseve te kapitalit themeltar 06.06.2017
Kontrate dhurimi kuotash 15.09.2016
Kontrate shitje kuotash 11.05.2016
Kontrate shitje kuotash 24.01.2019
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 31.08.2019
Financial Documents: Bilanci 2015
Kontrate Shitje Kuotash (11.05.2016)
Kontrate Shitje Kuotash (15.09.2016)
Kontrate Shitje Kuotash (06.06.2017)
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Public Procurement Notices: Njoftimi i fituesit
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -15 842 050,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -15 842 050,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -70 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -120 943,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala