Skip to content

TV KLAN (Ish "MEDIA 6")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-31 08:24:11
JSON

NIPT: J71413001L
Administrator: Eglantina Lamaj
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e mediave televizive. Ai perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve, sateliteve apo me çdo forme tjeter transmetimit audioviziv. Transmetime audiovizive numerike me mbulim tokesor kombetar, platforme numerike, prodhues dhe transmetues i eventeve televizive audiovizive, distribucion i te drejtave televizive te kanaleve TV dhe programeve ne çdo forme te njohur transmetimi brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: TV KLAN
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/02/1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 449 520 014,00
Numri i pjesëve: 408 750
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. M E D I A 66, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, e themeluar ne 14/07/2005 me NIPT K51929001N, me seli ne Tirane Rruga Aleksander Moisiu,ish Konostudio, me administrator Aleksandër Frangaj dhe ortake Aleksander Frangaj (9.84%) dhe TV KLAN (90.16%) (Sipas te dhenave te QKB deri me 24.09.2022)

II. PRINT 2000, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, e themeluar ne 08/04/1999 me NIPT J91623003Q, me seli ne Tirane 5 MAJ(PERBALL NISH KIMIKE), me administrator Mitrush Çumashi dhe ortake Mitrush Çumashi (11%), Agron Pecani (11%), GURTEN (30%), TV KLAN (9%) dhe MARO (39%). Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri me 24.09.2022)

III. RADIO KLAN, nje shoqeri aksionare, qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, e themeluar ne 24/06/2009 me NIPT K91826001A, me seli ne Tirane Rruga Aleksander Moisiu, tek ish Kinostudio, me administrator Nora Klosi dhe ortak te vetem TV KLAN (Sipas te dhenave te QKB deri me 24.09.2022)

IV. Towers Network Albania, nje shoqeri aksionare, qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, e themeluar ne 01/09/2014 me NIPT L42222001F, me seli ne Tirane Rruga Aleksander Moisiu, tek ish Kinostudio, me administrator Artan Xhori dhe ortake TV KLAN (75%) dhe Artan Xhori (25%) (Sipas te dhenave te QKB deri me 24.09.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Sotir Bicka; Albert Dumani; Eldrid Malosmani;
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me perthithje

Ne daten 03.09.2018, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerise TV KLAN sha (shoqeria perthithese) me nipt J71413001L me shoqerine TNSH sh.p.k (shoqeria e perthithur) me nipt K72407011O. Shoqeria TNSH shpk do te transferoje ne shoqerine TV Klan te gjitha aktivet material dhe jo material si dhe cdo te drejte dhe detyrim tregtar me te trete. Kapitali I shoqerise TV Klan pas bashkimit do te jete sa shuma e kapitaleve te dy shoqerive: 1.502.896.247 ( nje miliard e peseqind e dy milion e teteqind e nentedhjete e gjashte mije e dyqind e dyzet e shtate) leke.

Me date 14.11.2013, u lidh Marrëveshjes Siguruese, Nr.2449 Rep, Nr.952/1 Kol, midis Barrëmarrësit Union Bank Sh.a dhe Barrëdhënësit Z.Aleksandër Frangaj, Zj.Alba Gina, Z.Ervin Gjikola me objekt : Barrëdhënësit me këtë marrëveshje vendosin në favor të Bankës/Barrëmarrëse një barrë siguruese të shkallës së pare mbi “Totalin e Aksioneve të zotëruara prej tyre në Shoqërinë “TV KLAN” sh.a, të cilat barrësohen në favor të Bankës deri në likujdimin e Kredive ekzistuese dhe të ardhme të marra nga Kredimarrësit shoqëria “TV KLAN” sh.a dhe shoqëria “MEDIA 66” sh.p.k deri ne limitin 2.100.000 (dy million e njeqind mije) euro.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "Aleksander Moisiu", Nr.97, Tiranë.

Faqja Web:
https://tvklan.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 24.09.2022
Akti i themelimit
Kontrate per transferimin e aksioneve date 11.05.2006
Kontrate per shitblerje aksionesh date 27.12.2006
Marreveshje bashkimi me perthithje date 03.09.2018
Vendim i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 20.12.2011
Marreveshje siguruese date 14.11.2012
Vendim i asamblese se aksionareve date 30.09.2014
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.03.2023
Kontratë themelimi dhe Statutë i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar
Statut i Shoqërisë Anonime
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Ndryshimi i Formës Ligjore datë 28.03.2000
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 25.04.2000
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 31.05.2000
Kontratë për Shkëmbimin e Aksioneve datë 11.05.2006
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 153 841 303,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 230 862 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 240 087 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 206 794 966,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 196 590 984,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 197 197 113,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 292 941 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 118 451 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 174 947 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 303 426 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 203 734 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 382 405 966,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 132 459 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 43 242 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 920 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 964 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 068 823 675,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 040 053 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 434 054 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 458 205 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 458 959 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 305 774 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 264 260 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:997 659 907,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 849 119 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 944 092 282,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 794 446 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 820 406 207,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 539 492 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 394 425 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 248 025 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 181 971 537,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli / L.Kanani