Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm

BEKIM ENERGJITIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-09 10:13:21

NIPT: K99605301O
Administrator: Proletare Brahaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve Kryezi dhe Kryezi i Epërm. Financimi, ndërtimi, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë.
Emërtime të tjera Tregtare: BEKIM ENERGJITIK
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29.09.2009
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 50.419.481 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 94.6% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.01% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “BEKIM ENERGJITIK” shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “OBERALDI” shpk dhe “ALBA KONSTRUKSION” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 16.06.2009, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajten e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Kryezi” dhe “Kryezi i Epërm” do të ndërtohen në Përroin e Madh, rrethi Pukë, me këto karakteristika:
Hidrocentrali “Kryezi” me fuqi të instaluar 600 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 2.520.000 kWh.
Hidrocentrali “Kryezi i Epërm” me fuqi të instaluar 200 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 911.782 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Qafë Mali KRYEZI, Kryezi-Komuna e Qafë Malit.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (16.06.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.11.2019
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 08.06.2016
Preventivi i punimeve dhe formulari i sigurimit te kontrates
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 317 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 119 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 423 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 457 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 026 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 672 897,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 713 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -16 431 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -11 110 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 035 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -40 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 368 823,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:32 569 028,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 315 097,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:26 748 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 482 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 101 718 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 14 457 325,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala