Skip to content

ANTEA CEMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-14 11:26:39
JSON

NIPT: K61914005R
Administrator: Mario Bracci
Objekti i Veprimtarisë: (a).Te kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen e prodhimit dhe perpunimit te materialeve te ndertimit si tulla, cimento apo çdo lloj materiali tjeter qe perdoret ne kete sektor; (b) Te ushtroje aktivitete te lidhura me industrine minerare. Nxjerrjen dhe perpunimtn, duke perfshire edhe perdorimin e lendeve plasese dhe ekpolizivit ne procesin minerar te shfrytezimit dhe te materialeve te ndertimit, etj. (c) Te kryeje çdo aktivitet direkt ose indirekt te prodhimit, tregtimit dhe furnizimit me energji elektrike. d)Te kryeje venien ose bashkarisht me subjekte te tjera kudo ne bote veprimtari tregetie, biznesi, operacjone ose veprimtari cfaredo qofte qe ka te beje ose qe perishin ne pergjithesi, zhvillimin, blerjen, shtjen dhe investimin e pronave te patundeshme ose te bizneseve te tjera, hapjen e puseve, pompimin, zhytjen, rilevimin, nxjerrjen ose shfrytezimin e naftes ose te gazit natyror. Instalimin ose ndertimin e cfaredo strukture, dhe te lidhjes ose qe ka te beje me secilen rruge nga ato me siper. Per te vepruar si kontraktor, nenkontraktore, agjente, konsulent, keshilltare, sigurues, inxhinirt, makiniste dhe komisionere te te gjitha mallrave dhe artikujve te tjere. (e) Te kryese vetem ose bashkerisht me te tjere kudo ne bote (dhe qofte ne nje "rajon /ose te lire", rajon te obliguar ose gjetiu), biznesin e prodhuesve, perpunuesve, tregtuesve, tregtarve me shumice tregtareve me pakice, importuesve, eksportuesve, furnizuesve, shperndaresve, shitesve te cdo lloj mallrash. Materialesh, mallrash te tregtueshem ose produktesh te cdo natyre, si edhe biznesin e tregtareve ne pergjithesi, te agjensive me çdo lloj agjentesh transporti, udhetimi ose siguracioni. agjente komisioni ose dergimin e agjenteve IS pronave dhe te agjenteve ne pergjithesi, dhe te kryeje biznese hoteli dhe/ose turizmi per te menaxhuar zyra turizmi, hotele, motele, restorante, qendra argetimi dhe per t'i shfrytezuar po ato. (f) Te angazhoje, te pajtoje ne pune dhe te trajnoje staf profesionist, zyrtar, teknik manual dhe staf tjeter dhe punetore ose sherbime te te gjitha llojeve dhe ne cdo natyre te ligjshme. Te zoteroje, te prodhoje ose te montoje cdo prone te cfaredo lloji ose pershkrim i cilado qofte (duke perishire edhe te drejten mbi ose ne lidhje me nje prone te UIIS) dhe te alokoje ose ta beje te disponueshem personelin ose sherbimet e siperpermendura ose te perdore nje prone te tille te disponueshme per marrje me qira. blerje, shtje. Shkembim ose ne cfare do menyre tjeter qofte, atyre qe u duhet ose kerkojne po ato ose qe kane nevoje per po ato ose perdorimin e tyre dhe ndryshe per t'i perdorur po ato ne dobine ose avantazhin e shoqerise. Te sigurojne ose te prokurojne fitimin nga te tjeret te cdo dhe secilit sherbim, nevoje, deshire ose kerkese te çdo natyre biznesi te kerkuar nga cilido person, lirme ose kompani ne lidhje me cdo biznes te kryer prej tyre. (g) te bleje, te marre si dhurate, te marre me qira ose nenqira, me shkembim, apo ne cdo forme tjeter te njohur nga ligji, cdo lloj prone te tundeshme ose te patundshme dhe mallra te cdo lloji ose te /zoteroje dhe te mbaje per cdo prone ose interes toka. ndertesa, te drejta te" kufizuara toke, te drejta, privilegje, koncesione, leje. licensa, mallra ne magazine, dhe prone te tundshme dhe te patundshme te cdo lloji dhe pershkrimi (te ngarkuar me barre ne hipoteke ose jo) te nevojshme ose volitshme per qellimet e lidhur me biznesin e shoqerise ose te cdo dege ose departamenti te saj ose qe mund te shtoj vleren e cdo prone tjeter te shoqerise. (h) Te ngreje, te mirembaje, te punoje, te menaxhoje, te ndertoje, te rindertoje, te ndryshoje, te zmadhoje, te riparoje, te permiresoje, te pershtase, te mobiloje, te zbukuroje, te kontrolloje, te shemb, te zevendesoje dyqane, apartamente, punime elektrike ose uji, punishte, fabrika, uzina, makineri. magazina dhe punime te tjera, ndertesa, banja dhe struktura te cfaredolloj te cilat shoqeria mund t'i konsideroje te dyshimshme per qellimet e biznesit te saj dhe te kontribuoje, te subvensionoje dhe ndryshe te ndihmoje ose te marre pjese ne ndertimin, permiresimin, mirembajtjen, punimin, menaxhimin, kryerjen ose kontrollin e tyre. (i) Te permiresoje, te menaxhoje, te komrolloje, te kultivoje, te zhvilloje, te shfrytezoje, te shkembeje, te jape me qira ose ndryshe, te hipotekoje, te shese. Te clirohet, te jape si dhurate, te ktheje ne llogari, te jape te drejta dhe privilegje ne lidhje me, ose ndryshe te merret me te gjithe ose nje pjese te prones, aseteve dhe te drejtave te shoqerise ose per te cilat Shoqeria eshte e interesuar dhe te adoptoje mjete te tilta per blerjen te njohur ose reklamimin e biznesit dhe te produkteve te Shoqerise qe mund te duken te volitshme. (j) Te prodhoje, te riparoje, te importoje. te shese, te eksportoje, te jape me qira dhe ne pergiithesi te beje tregti ose shit-blerje ne cdo lloj aksesoresh, artikujsh, aparate, uzina makineri, vegla, mallra, prona, te drejta ose gjera te cdo pershkrimi, te afta per t'u perdorur ose trajtuar nga Shoqeria ne lidhje me secilin nga objektet e saj. Objekti vazhdon ne vendim....
Emërtime të tjera Tregtare: ANTEA CEMENT
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/06/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Qipro
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 686 510 000,00
Numri i pjesëve: 5 343 255
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALVACIM LIMITED, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me adrese te regjistruar ne Qipro, Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, kati 9, P.C 1065 Nicosia, perfaqesuar nga Pandeli Garo. Sipas Akt themelimit dhe Statutit te Shoqerise

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.12.2021, terhequr nga QKB date 10.10.2023, nuk jane identifikuar pronaret perfitues.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Alba Cemento, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 25/02/2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K01610001T, me adresë në Tirane, Katund i Ri, Autostrada Tirane - Durres, me administrator Julian Brati dhe ortak te vetem ANTEA CEMENT (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.10.2023)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Boris Hrisafov; Christos Panagopoulos; Grigorios Dikaios; Loukas Petkidis; Ioannis Paniaras
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
02 - LEJE PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR NËNTOKËSOR PËR UJË TË PIJSHËM
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Çështje Ligjore: I. Me date 25.01.2016, me ane te Urdherit, Nr. 135/12 i Aktit, protokolluar nga QKR, me Nr. 895 Prot, date: 27.01.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ Besnik Bajraktari”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionete e regjistruara ne emer re debitorit shoqeria “ Titan Antea Cement”sha, me NUIS K61914005R.

II. Me date 28.01.2016, me ane te Urdhrit, Nr.135/18 i Aktit, protokolluar nga QKR, me Nr. 1025 Prot, date: 01.02.2016, lëshuar nga shoqeria “ Besnik Bajraktari”, sh.p.k u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur me Urdhrin Nr.135/12, date 25.01.2016, mbi te gjitha aksionete e regjistruara ne emer te shoqerise anonime “ Titan Antea Cement”sha, me NUIS K61914005R.

III. Me date 07.08.2017, me ane te Urdhërit Nr.1157Prot., Nr.471Regj., protokolluar nga QKB me Nr.11968Prot., date 07.08.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne kuotat, aksionet, kapitalin qe zoteron debitori Shoqeria “ANTEA CEMENT” sh.a., me NUIS ( NIPT) - K61914005R me Administrator z. Mario Bracci. Masa e bllokimit vendoset deri ne nje urdher te dyte te kesaj Shoqerie Permbarimore.

IV. Me date 11.08.2017, me ane te Urdhrit Nr.1198 Prot , Nr. 471 Regj protokolluar nga QKB me Nr.12164 Prot, datë 11.08.2017, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “AFA-2010” sh.p.k.,u urdherua heqje vetem te mases se sekuestros konservative te vendosur gjate ekzekutimit te Urdherit te Ekzekutimit Nr. 1758 date 11.07.2017 leshuar nga Gjykata e Apelit Tirane ne masen 100% te kuotave te kapitalit te aksioneve te debitorit shoqeria “ANTEA CEMENT” sh.a., me NUIS (NIPT) - K61914005R me Administrator Z. Mario Bracci, vendosur me shkresen Nr. 1157 Prot date07.08.2017.

V. Me date 13.12.2018, me ane te Urdhrit Nr.418/7Prot., Nr.0149-18 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.14715 Prot., date 26.12.2018 lëshuar nga Studio Permbarimore “De Novo”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit shoqeria “Antea Cement”sh.a me NIPT K61914005R me administrator Mario Bracci, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave, duke ndaluar tjetersimin dhe/ ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

VI. Me date 29.01.2019, me ane te Udhrit Nr.13/5 Prot., Nr.0149-18 Regj., protokolluar nga QKB me Nr.1897 Prot., date 04.02.2019 lëshuar nga Studio Permbarimore “De Novo”, drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit shoqeria “Antea Cement”sh.a me NIPT K61914005R me administrator Mario Bracci, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave, duke ndaluar tjetersimin dhe/ ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Durresit, Pallati mbrapa Ring Center, (kati -1,0, 1), Zona Kadastrale 8210, pasuria 3/8

Adresa:
Durres, Pika Doganore ne port

Korce, Pika doganore ne Kapshtice

Delvine, Zona Industriale Vrion, Rruga Nacionale Sarande-Gjirokaster, km 7, Zona Kadastrale Nr.3832

Tirane, Kashar, Katund i Ri, Autostrada Tirane - Durres, Km. 7, perballe ALPET

Durres, Kruje, Fabrika e çimentos, "Boka e Kuqe",

Vlore, Silloset e Cimentos ngritur mbi Pasurine e llojit "Truall" me Numer Pasurie 41/44, me adrese ne Vlore, Zona Kadastrale Nr.8604, Volumi 11, Faqe 171.

Fier, Mbrostar, Autostrada Fier-Lushnje, Km 5 Fshati Mbrostar, Ndertese Private 1-kateshe, Zone Kadastrale Nr.2636, Numer Pasurie 73/34, ne ambjentet e Shoqerise Leand Shpk

Durres, Pike doganore ne Porto Romano, Durres

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 10.10.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise; Dokumenta te Ndryshme
Raport per Zmadhim Kapitali date 29.11.2007
Raport per Zmadhim Kapitali date 05.06.2008
Vertetime Bankare nga shoqerite EBRD dhe IFC, date 30.12.2008
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar
Vendim i Asamblese se Aksionere date 22.09.2009
Vendim i Asamblese se Aksionere, Zmadhim Kapitali, date 20.06.2012
Kontrate Tr. Aksionesh date 02.02.2015
Urdher per Venie Sekuestro date 25.01.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 07.08.2017
Urdher per Heqje Sekuestro date 11.08.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 13.12.2018
Urdher per Heqje Sekuestro date 29.01.2019
Kontrate Tr. Aksionesh date 19.12.2019
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 10.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 818 269 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 237 790 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 043 796 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 583 214 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 654 112 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 503 347 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -525 899 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 429 242 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -41 389 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:12 280 125 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 174 096 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 485 974 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 668 550 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 834 010 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 883 483 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 520 207 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 829 527 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 946 602 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / A. Lala