Skip to content

INTERNERGO ALBANIA (ish "INTERENEGRO ALBANIA") Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-22 08:58:48
JSON

NIPT: K71808004A
Administrator: Haxhi Bardhi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, Operim, Shfrytezim, Prodhim, Tregti ne fushen e energjise, etj
Emërtime të tjera Tregtare: INTERNERGO ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/02/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 71 805 000,00
Numri i pjesëve: 71 805
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Factor Leasing SH.P.K., shoqëri me përgjegjësi te kufizuar se drejtës kosovare, me numër regjistrimi 70494442, me seli qendrore ne rr.BekimFejmiu pn, Prishtine 10000/Kosove dhe ne përfaqësues ligjor Vatan Leka. (Sipas Marreveshje per Blerjen e kuotave date 21.12.2022)

II. DUKAGJINI, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar se drejtës kosovare, me numër regjistrimi 810418922, me seli qendrore ne RR.Fehmi Agani, nr.16, Peje/Kosove dhe me përfaqësues ligjor Ekrem Lluka. (Sipas statutit te shoqërisë) )

III. ALB ENERGO INVESTMENTS, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, regjistruar me date 29.03.2008, me NIPT K81602008U, me seli qendrore ne Tirane,Rruga Abdyl Frasheri, nr.31, prane Librit Universitar dhe me ortak te vetëm Haxhi Bardhi. (Sipas Ekstraktit historik te shoqerise date 22.05.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit përfitues date 07.08.2023, tërhequr nga QKB ne date 22.05.2024 Pronar perfitues i shoqërisë INTERNERGO ALBANIA eshte :

EKREM LLUKA, shtetas kosovar, lindur me 1959, pronar përfitues nëpërmjet shoqërive DUKAGJINI dhe FACTOR LEASING.Data e përcaktimit si pronar përfitues eshte 12.11.2018.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shala Energy, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar koncensionare e se drejtës shqiptare, regjistruar me date 16.09.2009, me NIPT K92118003C, me seli qendrore ne Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjaket, Kulla II, Kati 9 dhe me ortake 3 POWER ENERGY GROUP INC, INTERNERGO ALBANIA dhe FALAK PROPERATIES(Sipas Ekstraktit historik te shoqerise date 16.05.2024)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 18.12.2014, eshte depozituar kerkesa per vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 91034/13 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ku është kërkuar : Të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, subjektin "Internergo Albania” shpk, me NUIS (NIPT) K71808004A, me administrator Ekrem Lluka.

II.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

III.Bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues," INTERNERGO ALBANIA" SHPK, ka kryer regjistrimin e pronarit perfitues.Pas regjistrimit te pronarit perfitues statusi i shoqerise eshte ndryshuar nga i pezulluar ne aktiv.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Blv.Deshmoret e Kombit,Twin Tower,Kulla.2,kati.11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.05.2024
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitblerjes se Kuotave date 02.04.2008
Kontrate e Shitblerjes se Kuotave NTERNERGO d.d. dhe ALB ENERGO INVESTMENTS)
Vendim i ortakeve te shoqerise date 16.09.2009
Kontrate e shitjes se kuotave date 29.09.2009
Marreveshje per blerje te kuotave date 12.11.2018
Marreveshje per blerje te kuotave date 21.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 22.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyrat Financiare 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -10 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -5 621 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -17 765 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 882,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 703,00
Punuar Nga : L.Kanani