Skip to content

Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-10 12:38:20
JSON

NIPT: J61811527M
Administrator: Taulant Çuedari, Leonard Selaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim, pije alkoolike, verë, pije joalkoolike, import, eksport të prodhimeve të veta dhe atyre që mund të sigurohen nga bartësi, import, eksport lëndësh të para e ndihmëse dhe nënprodukteve që rrjedhin nga përpunimi industrial i tyre, shërbime tranziti, magazinash, komisione dhe përfaqësime të personave juridikë e fizikë, shkëmbime valutore, transaksione të letrave me vlerë, shoqëria, brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar e financiar që lidhet drejtëpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, shoqëria mund të hapë veprimtari të reja, të krijojë sipërmarrje të tjera, ose të marrë pjesë në sipërmarrje të tjera si brenda dhe jashtë vendit, pa cënuar objektin kryesor të veprimtarisë. Kurse të formimit profesional (trajnuese dhe kërkimore) për përgatitjen e studentëve në prodhimin e verërave, kultivimin dhe mbrojtjen e vreshtit, somelerisë dhe enoturizmit për enologji, vreshtari, someleri dhe enoturizëm. II.1.B- Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz). Paketim dhe tregtim i sheqerit dhe orizit si dhe i nënprodukteve të tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: KANTINA E PIJEVE GJ. K. SKENDERBEG sh.a
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/08/1995
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 339 543 000,00
Numri i pjesëve: 339 543
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Lulieta Karapici, Isuf Koka, Ilirjan Zhapa
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: -Durrës, Furgon Iveco AA 702 HC.
-Durrës, Ford Transit Connect, targa TR 5109S.
-Durrës, Skoda Praktiker AA142SI .
-Durrës, Skoda Praktiker, AA143SI.
-Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA752NG..
-Durrës, Skoda Praktiker AA144SI.
-Durrës, Ford Transit Connect, targa TR5110S.
- Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA749NG.
-Durrës, Skoda Praktiker, AA145SI.
-Durres, Ford Transit CU, me targë AA 792 VA.
-Durres, Automjet tip Mercedes Benz Sprinter me targe AB 741 BO.
-Durres, Automjet tip Mercedes Benz Sprinter me targe AB 819 AS.
-Durres, Ford Transit CU, me targë AA 793 VA.
-Durres, Automjet tip Mercedes Benz Sprinter me targe AB 820 AS.
-Durres, Mercedes Benz 312 D, me targë DR 3392 D.
-Durres, Mjeti marka FORD, Modeli FCC, me targe AA497RC.
-Durres, Mjeti tip FORD, Modeli FCC, me targe AA621VA.
-Durres, Fiat Iveco, me targë DR 5836 D
-Durres, RRASHBULL, Automjet i tipit Ford Transit me targe AB 335 CX me numer shasie WFOXXXTTFX8T60893
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
X.2.B - Formim profesional
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Kontrata e Kredisë/Pengu:
Në datë 17.07.2013:Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.55, datë 07.06.2013, është miratuar aprovimi për ristrukturimin e kontratave të kredisë bankare me Raiffeisen Bank sh.a dhe garancitë që do të lihen për kreditë. Ndërsa Marrëveshja e sigurisë dhe pengut mbi kuotat e pjesmarrjes në shoqëri, Nr2936kol., Nr1054Rep, datë 18.06.2013, ndërmjet barrëdhënesve Lefter Koka, Brunilda Koka dhe barrëmaresit Raifeisen Bank sh.a, nuk është depozituar në ekstrakt. Kontratat e pengut të pasqyrurara në ekstrakt në datën 18.05.2015 me Nr.Kol. 1773, Nr.Rep. 887, datë 06.5.2015 dhe në datë 22.04.2016 me Nr.548 Rep, Nr.888Kol datë 26.02.2016, midis pengmarrësit/kredidhënësit Raiffeisen Bank Sh.a dhe kredimarrësit Shoqëria Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu, nuk janë të depozituara në ekstrakt. Pengdhënësi është aksionari Lefter Koka ndërsa pranuesi i kontratës së pengut është Brunilda Koka.

Masa Konservative:
Në datë 11.01.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.00031Prot, datë 03.01.2018, të lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor FS, është urdhëruar: “Vendosja e sekuetros konservative në kuotat/aktivet e palës Agim Matoshi, Krenar Hasanaj në subjektin Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu me NIPT J61811527M. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë”. Pala kredtore: Micro Credit Sh.p.k. Objekti:Kthim shume.

Masat Konservatore:
Ne date 23.12.2019: Ne baze te Urdhrit Nr. 274/14 0115-19 Prot. date 17.12.2019, te leshuar nga zyra e permbarimit privat BESA SHPK, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aksionet qe ka ne pronesi pala debitore Gencian Subashi prane subjektit, Shoqeria Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu SHA me NUIS (NIPT) J61811527M, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte".

Sekuestro Preventive

Me date 14.12.2021, me ane te shkresës Nr.3514 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.22108 Prot., datë 14.12.2021, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, për ekzekutimin e Vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës se Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr. 484 Akti, datë 13.12.2021 u vendos pranimi i kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe krimit të Organizuar dhe caktimin e masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive” për personin juridik “Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu” SHA, me NUIS (NIPT) - J61811527M, së bashku me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të tij. Për administrimin e pasurive sipas pikës 3 të dispozitivit të këtij vendimi ngarkohet z. Bedri Buzi, administrator në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave, Tiranë.

Sipas shkresës Nr.3427 Prot., datë 16.12.2021, protokolluar nga QKB me Nr.22700Prot, datë 20.12.2021, ardhur nga Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për ekzekutimin e Vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës se Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr. 484 Akti, datë 13.12.2021, u vendos caktimi i masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive” për pasurinë në zotërim të shtetasit, Lefter Koka, të 88.19%, të aksioneve në pronësi të tij në shoqërinë tregtare, “Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu” SHA, me NUIS (NIPT) - J61811527M. Për administrimin e pasurive të këtij vendimi, ngarkohet z. Bedri Buzi, administrator në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave, Tiranë.

Sipas shkresës Nr. 1171 Prot., date 29.03.2023 nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për zbatim të urdhrit Nr.1184., datë 27.03.2023, u urdherua heqja e emrit te administratorit z. Bedri Buzi, duke e zevendesuar me emrin e z. Taulant Çuedari, si administrator i pasurive te sekuestruara me vendimin Nr. 484, date 13.12.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Tirane, pasuri e shtetasit Lefter Koka dhe konkretisht personin juridik te 88.19 % te aksioneve ne pronesi te Lefter Koka ne shoqerine “Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu” SHA, me NUIS (NIPT) - J61811527M.
Ndryshime
Shënime: Roarbri Jaupaj - perfaqesues i posaçem sipas Prokures se Posaçme, Nr.25 Rep., Nr. 10 Kol., date 06.01.2022 (me afat 1 vit)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës; Rrashbull; Lagjja 14; Rruga "Bajram Tusha"; Zona Kadastrale 3215; Numër Pasurie 62/8; Vol.14; Faqe 58.

Adresa:
-Shkodër, Rruga Dasho Shkreli, Lagjja Guerrile, Magazinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8532, Nr.Pasurie 6/283.
-Tiranë, RR SIRI KODRA S.H.G FRIGORIFER.
-Durrës, Dyqan Durrës,, Rruga Abaz Çelkupa, Lagjja Nr.12, Zona Kadastrale 8513, Nr.Pasurise 6/62.
-Durrës, L.1 Rr. Telat Noga shet Tatula. -Durres, Lagjja Nr. 1, Terminali i Pasagjereve, Porti Durrës

Faqja Web:
http://www.kantinaskenderbeu.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë date 10.04.2023
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Vendimi i Keshillit Mbikqyres per emerimin e administratorit date 19.07.2022
Prokure e posacme date 06.01.2022
Kerkese per ndryshimin e emrit te administratorit - Agjencia e administrimit te pasurive te sekuestruara dhe te konfiskuara, date 16.12.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje aksionesh date 09.01.2023
Kontrate shitje aksionesh date 08.12.2022
Kontrate dhurimi date 11.05.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (shenimet shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 8 658 785,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 711 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 501 259,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 140 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 413 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 549 747,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 941 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -42 852 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 569 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 187 598,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 602 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 724 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -38 043 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 11 790 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 7 968 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:248 820 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:182 968 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:238 354 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:238 187 395,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:261 214 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:246 189 112,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:260 315 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 174 185 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 167 582 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 242 505 947,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 224 158 318,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 225 369 187,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 207 439 782,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 226 351 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 191 863 626,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B / A. Lala