Skip to content

ARIFAJ Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 08:30:00
JSON

NIPT: J76418907K
Administrator: Ibishe Meçka; Rezarta Bokçiu (Administratore e shoqerise per marredheniet financiare); Shaqir Bela (Administrator i shoqerise Arifaj shpk per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis.)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim tregtim materiale ndërtimi, gjithfarësh, projektime në fushën e ndërtimit, ndërtime gjithfarësh, rikonstruksione, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizime, ujësjellësa, elektrike, rrugë e sistemime etj. Transportim mallrash e pasagjerësh, brenda dhe jashtë vendit në mënyrë tokësore. Tregtim të artikujve të ndryshëm industriale e ushqimore. Grumbullim të bimëve medicinale. Prodhim e tregtim materiale ndërtimi, projektime, ndërtime etj. Projektimi, ndërtimi, operimi I Hidrocentraleve, ku përfshihet financimi, ndërtimi, importimi i pajisjeve, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë të prodhuar. Grumbullimi dhe Transporti i Mbetjeve inerte.
Emërtime të tjera Tregtare: ARIFAJ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/02/1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 233 723 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. SARAKRAFT, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.05.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L21708041U, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, rruga Urani Pano, pallati 5, hyrja 16, ap 10, kati 6, kodi postar 1016, me administrator Shaqir Bela, me status të pezulluar. ARIFAJ shpk (88%) dhe FLETI ENERGY INVEST (12%). ((Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022) .

II. HOXHA-L-ENEREGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12608205L, me adresë në Elbasan, Lagjia 5 Maji, Pallati 450, Elbasan, me administratore Luljeta Hoxha. ARIFAJ shpk(38%); VELLEZERIT HYSA (12%); EUROPROJEKT(4%); A. N. K. (40%); HOXHA-L (2%) dhe "R E A " (4%)(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022) .

III. FLETI ENERGY INVEST, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.12.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikues në regjistrin tregtar NIPT L31303001C, me adresë në Tiranë, Rruga Hamit Shijaku, Pallati 41, me administrator Artan Bokçiu. me status të pezulluar. ARIFAJ shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie.(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022) .
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Femer; Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.08.2012, me anë të urdhërit Nr. 11351 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, për vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit, shoqërisë "Arifaj" sh.p.k, me përfaqësues znj. Rezarta Bokçiu, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

II. Më datë 23.10.2012, me anë të urdhërit Nr. 13870 Prot, Nr. Dosje 736-755-760, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua heqja e sekuestros mbi kuotat e debitorit, shoqërisë “ARIFAJ” sh.p.k, pas shlyerjes së detyrimit të gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

III. Më datë 27.10.2014, me anë Urdhërit Nr. 1231 Prot, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “E. G Bailiff’s Services” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “ARIFAJ”, me përfaqësues ligjor Znj. Rezarta Bokçiu, për ekzekutimin e titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqësor Nr. 6056, datë 21.05.2014, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

IV. Më datë 21.11.2014, me anë të urdhërit Nr. 1277 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private "E. G Bailiff`s Services", u hoq masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria "Arifaj" sh.p.k.

V. Më datë 24.11.2014, me anë të vendimit Nr. 1279 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private "E. G Bailiff`s Services" drejtuar QKR-së, u vendos pushimi i ekzekutimit të Titullit Ekzekutiv, vendim gjyqësor Nr. 6056 datë 21.05.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. U realizua kthimi i dokumentacionit, vendim gjyqësor Nr. 6056 datë 21.05.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, së bashku me Urdhërin e Ekzekutimit nr. 9295 Akti datë 21.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, palës kreditore shoqërisë “Antea Cement” sh.a.

VI. Më datë 26.04.2016, me anë të urdhërit Nr. 655/2 Prot, datë 26.04.2016, protokolluar nga QKB me Nr. 401 Rep, datë 27.04.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA”, drejtuar QKB , u urdhërua vënia e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore shoqëria “ARIFAJ” sh.p.k. Objekti e masës së sekuestros është detyrimi i palës së paditur “Arifaj” sh.p.k, të paguajë në favor të palës paditëse, shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sh.a shumën prej 1.249.133 (një milion e dyqind e dyzet e nëntë mijë e njëqind e tridhjetë e tre) lekë.

VII. Më datë 03.05.2016, me anë të Urdhërit Nr. 704/3 -Prot, datë 03.05.2016, lëshuar nga Shoqëria “JUSTITIA”, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros mbi aktivet e palës debitore, shoqërisë "ARIFAJ" sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Rezarta Bokçiu.

VIII. Më datë 04.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 6220 Prot, lëshuar nga përmbaruesi privat Ermir Godaj, protokolluar nga QKB me Nr. 13031 Prot., datë 04.09.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e debitorit - shoqërisë “ARIFAJ” shpk me NIPT-J76418907K në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetër disponimi apo tjetërsimi. Objekti i sekuestros është pagimi i shumës së detyruar ndaj shoqërisë “GREEN FARM” shpk.

IX. Më datë 11.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 6375 Prot., lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Ermir Godaj, u hoq masa e sekuestros të vendosur mbi kapitalin që zotëron subjekti/debitori, shoqëria "ARIFAJ" Shpk, urdhëruar me shkresën Nr. 6220 Prot. datë 04.09.2017.

X. Më datë 29.10.2018, me anë të urdhërit Nr. 4592 Prot, Nr. 165-18 Regj., lëshuar nga shërbimi përmbarimor “ASTREA ”, protokolluar nga QKB me Nr. 12224 Prot., datë 29.10.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit - shoqërisë “ARIFAJ” shpk deri në një njoftim të dytë.

XI. Më datë 05.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 4634 Prot., Nr. 189-18 Regj., lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “ARIFAJ” sh.p.k, deri në një njoftim të dytë. Kjo sekuestro është vendosur për shkak të faturave të papaguara ndaj kreditorit “REN GROUP” shpk.

XII. Më datë 14.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 4715 Prot., Nr. 189-18 Regj., lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës se sekuestros konservative, të vendosur me anë të urdhërit Nr. 4634 Prot., datë 05.11.2018, në aktivet e debitorit shoqërisë “ARIFAJ” sh.p.k, pas shlyerjes së faturave të papaguara ndaj shoqërisë “REN GROUP” shpk.

XIII. Më datë 14.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 4715 Prot., Nr. 189-18 Regj., lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të urdhërit Nr. 4634 Prot., datë 05.11.2018, në aktivet e debitorit shoqëria “ARIFAJ” sh.p.k.

XIV. Më datë 14.12.2018, me anë të urdhërit Nr. 4919 Prot., nr. 165-18 Regj., lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor privat Ardit Hajdini, protokolluar nga QKB me nr. 14406 Prot., datë 19.12.2018, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të urdhërit Nr. 4592 Prot., datë 29.10.2018 në aktivet e debitorit shoqërisë “ARIFAJ” shpk, pas shlyerjes së faturave tatimore ndaj kreditorit, shoqërisë “SKELA SYLA” sh.p.k.

XV. Më datë 13.06.2019, me anë të urdhërit Nr. 2643 Prot., Nr.47, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "E.P.S.A" SHPK, protokolluar nga QKR, me Nr. 8401 Prot., datë 19.06.2019, u urdhërua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin: shoqërinë “Arifaj” SHPK, për shkak të faturave të papaguara ndaj shoqërisë “Florida F.H” shpk.

XVI. Më datë 28.06.2019, me anë të urdhërit Nr. 720Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 8938 Prot., datë 01.07.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Ylli Hysaj, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet, e debitorit shoqërisë "ARIFAJ" sh.p.k., si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe të drejtat që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i shumës ndaj shoqërisë “Jonufra 2000” shpk.

XVII. Më datë 02.07.2019, me anë të urdhërit nr. 735Prot., lëshuar nga Zyra e përmbaruesit gjyqësor Ylli Hysaj protokolluar nga QKB me nr. 9175 Prot., datë 04.07.2019, u urdhërua QKB për “Heqjen e masës së sekuestros konservative në llogarinë e debitorit subjektit "Arifaj" sh.p.k.

XVIII. Më datë 12.07.2019, me anë të urdhërit Nr. 3256 Prot., Nr. 47 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "E.P.S.A" SHPK, protokolluar nga QKB, me Nr. 9587 Prot., datë 15.07.2019, u urdhërua heqja e bllokimit të kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin shoqërinë “Arifaj” shpk, urdhëruar me shkresën Nr. 2643 Prot., datë 13.06.2019.

XIX. Me date 05.11.2019, me ane te Urdhërit Nr.252/3 Prot., Nr.252 Regj, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” (TEO) sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros ne aktivet e pales debitore shoqeria “ARIFAJ” sh.p.k, pajisur me NUIS ( NIPT) – J76418907K dhe vendosja e sekuestros ne kuotat ose aksionet qe shoqeria “ARIFAJ” sh.p.k, me NUIS ( NIPT) – J76418907K, mund te zoteroje ne shoqeri te tjera ne cilesine e ortakut ose aksionarit

XX. Me date 05.11.2019, me ane te Urdhrit Nr. 1032/9 0172-19 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit, shoqeria Arifaj SHPK me NUIS (NIPT) J76418907K, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XXI. Me date 23.01.2020, me ane te Urdhrit Nr. 64/11- 0172-19 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, u hoq masa e sekuestros konservative nga shoqeria Arifaj SHPK me NUIS (NIPT) J76418907K.

XXII. Me date 20.02.2020, me ane te urdhrit Nr. 275 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore TDR GROUP, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi shoqerine Arifaj SHPK me NUIS (NIPT) J76418907K.

XXIII. Me date 02.03.2020, me ane te Urdhrit Nr. 3620 Prot, Nr. 1047 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.3175 Prot., datë 02.03.2020, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “ Bailiff Service E. Hoxha” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore mbi subjektin “ARIFAJ” shpk me NIPT J76418907K, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi qe do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XXIV. Me date 03.03.2020, me ane te Urdhrit nr. 1047 Dosje, nr. 3794 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Elvin Hoxha, protokolluar nga QKB me nr. 3428Prot., datë 03.02.2020, u urdherua QKB te zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë kuotat/ aksionet e palës debitore të shoqërisë “ARIFAJ” SHPK me Nipt J76418907K bllokuar me shkresën Nr.3620 Prot., Nr.1047 Dosje, datë 02.03.2020, lëshuar nga shoqëria "Bailiff Service E.Hoxha" Shpk me përmbarues gjyqësor Elvin Hoxha.

XXV. Me date 09.03.2020, me ane te Urdhrit Nr.43 Regj., Nr.86 Prot "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative” lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “B.S.E Bailiff Service Executive” drejtuar QKB-së, u urdherua vendosja e mases së sekuestros konservative per shoqerine “Arifaj” shpk me Nipt- J76418907K si dhe ne pjeset/kuotat qe ky debitor zoteron prane shoqerive te tjera. Pjeset/ kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

XXVI. Me date 12.03.2020, me ane te Urdhërit Nr.252/10 Prot., Nr.252 Regj., lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” (TEO) sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros te vendosur ne QKB ne asetet e zoteruara nga debitori shoqeria “ARIFAJ” sh.p.k, pajisur me NUIS ( NIPT) – J76418907K.

XXVII. Me date 09.03.2020, me ane te Urdhrit Nr.40 Regj, Nr.85 Prot "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative” lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “B.S.E Bailiff Service Executive” drejtuar QKB-së, u urdherua vendosja e mases së sekuestros konservative per shoqerine “Arifaj” shpk me Nipt- J76418907K si dhe ne pjeset/kuotat qe ky debitor zoteron prane shoqerive te tjera. Pjeset/ kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

XXVIII. Me date 19.03.2020, me ane te urdhrit Nr. 394 Regj, Nr. 1939/1 Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbarimore TDR GROUP shpk, protokolluar nga QKB me Nr. 3699 Prot date 24.03.2020, u urdherua pushimi i ekzekutimit të urdhërit të ekzekutimit Nr. 228 Akti, lëshuar më datë 23.01.2020 prej Gjykiatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi detyrimi është shlyer tërësisht dhe zhbllokimi e aksioneve apo kredive të subjektit Shoqëria “ ARIFAJ” shpk me NIPT J76418907K të bllokuara me shkresën Nr. 275 datë 20.02.2020 të shoqërisë përmbarimore “ TDR GROUP”.

XXIX. Me date 04.06.2020, me ane te Urdhërit Nr. 207 Prot, lëshuar nga Permbaruesja Gjyqësore Private Ylli Hysaj, protokolluar në QKB me Nr. 4883, date 08.06.2020, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative në aktivitetin e debitori: “Arifaj” SHPK me Nipt J76418907K, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.

XXX. Me date 06.06.2020, me ane te Urdhrit Nr.40 Regj, Nr.111 Prot "Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "B.S.E Bailiff Service Executive", protokolluar nga QKB me Nr.5050 Prot, datë 12.06.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative për shoqërinë "Arifaj" shpk me NIPT J76418907K si dhe në pjesët/kuotat që ky debitor zotëron pranë shoqërive të tjera.

XXXI. Urdhrit Nr.40Regj., Nr.120 Prot., datë 18.06.2020, "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative” lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “B.S.E Bailiff Service Executive” drejtuar QKB-së, ku është urdhëruar: Vendosjen e mases së sekuestros konservative per shoqeria “Arifaj” shpk me Nipt- J76418907K si dhe ne pjeset/kuotat qe ky debitor zoteron prane shoqerive te tjera te regjistruara prane jush.Pjeset/ kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

XXXII. Me date 10.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.78/3 Prot, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit A.D.R, protokolluar nga QKB me Nr6265 Prot, datë 15.07.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “ARIFAJ” SHPK me Nipt J76418907K.

XXXIII. Me date 15.07.2020, me ane te urdhrit Nr.144 Prot, Nr.40 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "B.S.E BAILIFF SERVICE EXECUTIVE" SHPK, protokolluar nga QKR, me Nr.6274 Prot., datë 15.07.2019, u urdherua heqja e sekuestros konservative per Shoqerine “Arifaj” SHPK, me NUIS(NIPT) – J76418907K.

XXXIV. Me date 16.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.243 Prot, protokolluar nga QKB me nr.6420 Prot, datë 20.07.2020, " Për Heqjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Zyra e Përmbaruesit Gjyqësor Ylli Hysaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros në aktivitetin e debitorit Shoqëria “Arifaj” shpk, me NIPT J76418907K.

XXXV. Me date 27.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.252/12 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros ne aktivet e pales debitore, “ARIFAJ” SHPK, pajisur me NUIS ( NIPT) - J76418907K.

XXXVI. Me date 03.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.630/14 Prot., Nr. 1860, lëshuar nga Shoqëria “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 6884 Prot., datë 03.08.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë “Arifaj” SHPK, me NUIS(NIPT) – J76418907K.

XXXVII. Me date 14.10.2020, me ane te urdhrit Nr.193 Prot., Nr.94 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "B.S.E BAILIFF SERVICE EXECUTIVE" SHPK, u urdherua vendosja e sekuestros konservative per Shoqerine “Arifaj” SHPK., me NUIS(NIPT) – J76418907K.

XXXVIII. Me date 27.11.2020, me ane te Urdhrit Nr.252/15 Prot, Nr.252 Regj; Nr.264/14 Prot, Nr.261 Regj "Urdher per Venien e Sekuestros", leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution Office", protokolluar nga QKB me Nr.10876, date 01.12.2020, u urdherua venia e sekuestros ne aktivet e pales debitore "Arifaj" shpk me NIPT J76418907.

XXXIX. Me date 25.01.2021, me ane te Urdhrit Nr. 8499 Prot, leshuar nga zyra permbarimore private Bailiff Service E. Hoxha, u bllokua transferimi/tjetersimi i kuotave per subjektin debitor shoq. "Arifaj" SHPK, me NUIS (NIPT) J76418907K, deri ne nje urdher te dyte nga zyra permbarimore.

XXXX. Me date 23.02.2021, me ane te Urdhrit, Nr.630/31 Prot., lëshuar nga Shoqëria “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 1773 Prot., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë “Arifaj” SHPK, me NUIS(NIPT) – J76418907K.

XXXXI. Me date 03.03.2021, me ane te Urdherit Nr.1112 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 2110Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat ERMIR GODAJ, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasurine e debitorit si me poshte:Te vendose sekuestro konservative mbi kapitalin qe zoteron debitori shoqeria “ARIFAJ” shpk, me NIPT-J76418907K ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

XXXXII. Me date 01.04.2021, me ane te Urdhrit Nr. 178/7 Prot, protokolluar në QKB me Nr. 3626 Prot lëshuar nga Përmbarues gjyqësor Eduart Allamani , u udherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat qe ka si person juridik, pala debitore: Shoqeria “ARIFAJ” shpk me Nipt J76418907K.

XXXXIII. Me date 15.04.2021, me ane te Urdhërit Nr. 1259/4 Regj., date 30.03.2021,dhe i Urdhërit Nr. 1254/4 Regj. 06.04.2021, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, u urdherua vendosja e masës së sekuestros ne QKB mbi aksionet qe zoteron debitori shoqëria ARIFAJ shpk me NUIS (NIPT) – J76418907K deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

XXXXIIII. Me date 29.06.2021, me ane te Urdherit Nr. 543/5 Prot., Nr.1934 Regj., , lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “ENFORCEMENT GROUP” shpk.,u urdhëruar vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqëria “ARIFAJ” shpk., me NUIS (NIPT) – J76418907K. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e zyres permbarimore.”

XXXXV. Me date 09.07.2021, me ane te Urdherit Nr. 543/13 Prot., Nr.1934 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” sh.p.k., u urdhëruar vendosja e masës së sekuestros konservative ne kuotat e debitorit shoqeria “ARIFAJ” sh.p.k., me NUIS (NIPT) – J76418907K. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e zyres permbarimore.

XXXXVI. Me date 28.07.2021 me ane te Urdhrit Nr.165 Prot., date 19.07.2021, protokolluar nga QKB me nr.7221.Prot., date 26.07.2021 "Per Vendosjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Dhoma Kombetare e Permbarimit Privat, Permbaruese Gjyqesor “Ylli Hysaj”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi aktivitetin e debitorit “ARIFAJ “ Sh.p.k me Nipt J76418907K , duke ndaluar ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave si dhe tjetersimin ose disponimin e tyre.

XXXXVII. Me date 05.11.2021, me ane te Urdhrit Nr. 9487 Prot., leshuar nga zyra permbarimore private Bailiff Service E. Hoxha, u vendos per heqjen e bllokimit te transferimit/tjetersimit te kuotave per subjektin debitor shoq."Arifaj"SHPK, meNUIS(NIPT)- J76418907K .

XXXXVIII. Me date 13.12.2021, me ane Urdherit Nr. 543/27 Prot., Nr.1934 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” sh.p.k., u urdhërua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e Shoqerise “ARIFAJ” sh.p.k., me NUIS (NIPT) – J76418907K bazuar ne urdherin e Ekzekutimit Nr. 3821 Akti., date 26.04.2021 Vendimi, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

XXXXIV. Me date 27.04.2022, me ane te Urdherit Nr.235/7 Prot., leshuar nga Studio Ligjore Sherbim Permbarimi Gjyqesor Eduard Allamani, u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit Tirane, te kryeni veprimet perkatese per verifikimin dhe menjehere te behet vendosja e mases sekuestro konservative, mbi aksionet ,kuotat ejt , qe ka si person juridik,pala debitore : Shoqeria ‘ARIFAJ’ Sh.p.k me NIPT J76418907K . Objekti: Permbushje detyrimi ne leke.

XXXXV. Me date 12.05.2022, me ane te Urdhërave, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros nga aksionet që zoteron debitori, shoqëria ARIFAJ SHPK me NUIS (NIPT) – J76418907K deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

XXXXVI. Me date 17.05.2022, me ane te vendimit Nr.252/19 Prot., lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” SHPK, u vendos pushimi i ekzekutimit te titullit ekzekutiv dhe heqjen e sekuestros konservative pasi rezulton te jete paguar plotesisht detyrimi i pales debitore shoqëria “Arifaj” SHPK., me NUIS(NIPT) J76418907K.
i. Me datë 17.05.2022, me ane te vendimit Nr.261/7 Prot., lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” SHPK, u vendos pushimi i ekzekutimit te titullit ekzekutiv dhe heqjen e sekuestros konservative pasi rezulton te jete paguar plotesisht detyrimi i pales debitore shoqëria “Arifaj” SHPK., me NUIS(NIPT) J76418907K.

XXXXVII. Me date 17.05.2022, me ane te Urdhrit Nr.141 Prot., "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Dhoma Kombetare e Permbarimit Privat, Permbaruese Gjyqesor “Ylli Hysaj”, drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi aktivitetin e debitorit “ARIFAJ “ Sh.p.k me Nipt J76418907K, vendosur me shkresen Nr.165 Prot., date 19.07.2021, protokolluar nga QKB me nr.7221.Prot., date 26.07.2021

XXXXVIII. Me date 07.12.2022, me ane te Urdherit Nr.235/12 Prot., nga Studio Ligjore Sherbim Permbarimi Gjyqesor Eduard Allamani, u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit Tirane, te kryeni veprimet perkatese per verifikimin dhe menjehere te behet heqja e mases sekuestro konservative, mbi aksionet ,kuotat etj qe ka si person juridik,pala debitore : Shoqeria ‘ARIFAJ’ Sh.p.k me NIPT J76418907K , urdheruar me Urdher Nr.235/7 Prot., datë 27.04.2022.
i. Me date 07.12.2022, me ane te Urdherit Nr.178/12 Prot nga Studio Ligjore Sherbim Permbarimi Gjyqesor Eduard Allamani, u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit Tirane, te kryeni veprimet perkatese per verifikimin dhe menjehere te behet heqja e mases sekuestro konservative, mbi aksionet ,kuotat etj qe ka si person juridik,pala debitore : Shoqeria ‘ARIFAJ’ Sh.p.k me NIPT J76418907K , urdheruar me Urdher Nr.178/7 Prot., datë 31.03.2021.

XXXXIX. Me date 08.12.2022, me ane te Urdhërit, Nr.78/26 Prot., lëshuar nga Zyra e Përmbarimit A.D.R, protokolluar nga QKB me Nr.34118Prot., datë 12.12.2022, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, te vendosur nga kjo zyre permbarimore mbi kuotat e debitorit “ARIFAJ” SHPK me Nipt -J76418907K.

L. Me date 07.12.2022, me ane te Urdherit Nr. 5561 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat ERMIR GODAJ, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi pasurine e debitorit të heqë sekuestro konservative mbi kapitalin qe zoteron debitori shoqeria “ARIFAJ” shpk, me NIPTJ76418907K, vendosur me Urdherin Nr.1112 Prot., date 19.02.2021.

LI.Me date 08.05.2023, eshte depozituar urdhëri Nr.729/5 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Euglent Osmanaj”, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore subjekti “ARIFAJ” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J76418907K, deri në një urdhër të dytë.

LII.Me date 13.06.2023, eshte depozituar urdhëri Nr. 2153 Prot., lëshuar nga zyra e Përmbarimit Privat STRATI , Përmbarues Gjyqësor Privat Valter Kaçupi, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore subjekti “ARIFAJ” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J76418907K, deri në një urdhër të dytë.

LIII.Me date 21.06.2023, eshte depozituar “Njoftimi për Vendosjen e Barrës Siguruese” mbi titujt e pronësisë Nr. 6701 Prot., datë 06.06.2023, lëshuar nga Drejtoria e të ardhurave vendore, Bashkia Vlorë, për vendosjen e Barrës Siguruese mbi Titujt e Pronësisë ndaj tatimpaguesit debitor, subjekti shoqëria “ARIFAJ “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- J76418907K, me përfaqësues ligjor Artan Bokçiu, mbi gjithë pasurinë dhe të drejtat pasurore të tatimpaguesit, lidhur me shumën e detyrimeve tatimore të papaguara. Vendosja e kësaj barre synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe moslejimin e shit-blerjes së aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

LIV.Me date 14.07.2023, eshte depozituar Urdhëri Nr.729/14 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Euglent Osmanaj”, ku është urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit “ARIFAJ” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J76418907K, pasi ekzekutimi është kryer tërësisht.

LV.Me date 13.07.2023,eshte depozituar Urdhri Nr.5465, Nr. 2518 Prot, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “Strati” sh.p.k, ku eshte urdheruar: Heqjen e mases se sekuestros konservative mbi aktivet qe palet debitore zoterojne ne shoqerite e regjistruar prane jush; Shoqeria “Arifaj”., pajisur me NIPT – J76418907K, duke revokuar Urdherin tone te meparshem Nr.2153 Prot., datë 13.06.2023.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Urani Pano, Ap.C-07, Kati i gjashtë, Hyrja 10.

Adresa:
1. Diber, Arras, Permiresimi i segmentit rrugor Fushe Lure — Arras dhe ne qarkun Diber

2. Lezhe, Rikonstruksioni dhe permiresimi i rruges Perlat — Fushe Lure ne qarkun Lezhe

3. Mat, Burrel, Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2), ndërhyrje transformimi urban në hapesira publike Sheshi Demokracia rruga lidhese Sheshi Ahmet Zogu dhe Blloku Drita

4. Durres, Xhafzotaj, Parkim Automjetesh per firmen ARIFAJ shpk, ne Zonen Kadastrale Nr.2255, Nr.Pasurie 21/45

5.Vlore, Orikum, Rehabilitim I Rruges Vlore-Orikum ambjent i hapur;

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 16.06.2016
Kontrate shitje kuotash 21.11.2005
Kontrate shitje kuotash 15.10.2007
Urdher per venien e sekuestros konservative 26.04.2016
Urdher per venien e sekuestros konservative 20.08.2012
Urdher per heqjen e sekuestros 23.10.2012
Urdher per heqjen e sekuestros 03.05.2016
Urdher per venien e sekuestros konservative 27.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 13.07.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 3 895 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 954 514,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 918 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 228 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 32 431 223,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 475 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 954 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 075 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 655 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 055 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 023 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 31 030 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 33 424 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 41 650 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 20 128 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 6 942 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:302 684 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:790 863 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:635 918 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:443 314 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:973 958 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:863 742 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:622 527 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:744 871 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 491 902 521,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 354 005 937,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 669 723 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 763 984 367,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 902 637 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 180 765 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 506 952 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 211 433 003,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani