Skip to content

TOP ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-24 11:04:39
JSON

NIPT: K01719005H
Administrator: Vjollca Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari radiofonike qe perfshin prodhimin, transmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuar per publikun. Agjensi publicitare, sherbime monitorimi, sherbime publicitare, shpemdarje reklame ne media elektronike, prodhime dhe produksione reklamash dhe shitie te tyre per llogari te te treteve (porositesve). Shpemdarje dhe tregetim te materialeve publicitare. Veprimtari ne fushen e medias audio vizuale. Marketing dhe shpemdarje e prodhimeve te saj. Perfaqesim te shoqerive te ndryshme Shqiptare apo te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me ate te kesaj shoqerie. Jdeim, krijim, realizim identitetesh, produktesh marketingu, sherbime marketingu, media vizive, promocione, organizim konferencash per nevoja marketingu te klienteve, hartim dhe shpemdarje njoftimesh te cdo media per qellime te shoqerive qe perfaqesojne, shpemdarje produktesh marketingu dhe te tjera, studime dhe vezhgime te tregut, konsulence marketing, realizim media planesh per kete qellim duke patur parasysh fokus grupet e interesuara per produktet qe reklamohen, shpemdarje ne menyre te studiuar sipas qellimit ne mediat vizive. Import eksport pajisje elektronike audiovizive, elektrike, informatike, ne funksion te veprimtarise kryesore te aktivitetit. Shitblerje Kontenti televiziv. Ndertim dhe perpunim i qendrave Data Base. Produksione televizive me ze dhe figure. Evente Radio Televizive Live Transmetime dhe ritransmetime Audio.Video dhe data. Krijim i Platformave audio video ofruese, kanaleve televizive dhetransmetim nepermjet satelitit, intemetit sistemit te frekuencave tokesore. ajrore, kabllore. Veprimtari ne fushen e mediave audiovizive, prodhim; transmetim dhe ritransmetim te programeve televizive,informacioneve,etj.
Emërtime të tjera Tregtare: TOP ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/05/2000
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 140 587 000,00
Numri i pjesëve: 140 587
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Ornela Pango, Dorian Gjorgji, Elma Balashi, Ledion Liço, Dorjana Lato, Ardiana Peposhi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Bashkimi me perthithje

Sipas raportit te administratoreve date 01.06.2009, ka ndodhur bashkimi me perthithje i shoqerise "TOP ALBANIA" SHA me NUIS (NIPT K01719005H) (shoqeria perthithese) dhe shoqerise "TOP RECORDS" SHPK me NUIS (NIPT K32008002E) (shoqeria e perthithur).Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise "TOP RECORDS" SHPK kalojne ne favor te shoqerise perthithese "TOP ALBANIA" SHA .Shoqeria qe perthithet "TOP RECORDS" SHPK vleresohet e prishur pa likujdim duke kaluar ne statusin "Çregjistruar". Shoqeria perthithese TOP ALBANIA para bashkimit kishte kapital te nenshkruar 140.487.000 (njeqind e dyzet milion e katerqind e tetedhjete e shtate mije) leke dhe shoqeria TOP RECORDS kishte kapital prej 100.000 (njeqind mije) leke. Pas bashkimit, kapitali i shoqerise se perthithur do te kaloje ne shoqerine perthithese. Si rezultat kapitali i TOP ALBANIA do te jete 140.587.000 (njeqind e dyzet milion e peseqind e tetedhjete e shtate mije) leke.

II. Me date 23.11.2011, u lidh Marreveshja per Barre Siguruese Mbi Aksionet Nr.920 Rep Nr.346 Kol, ndermjet Bankes Societe Generale Albania Sh.a dhe Zhuljeta Lamaj, Zyhra Hamiti, Mirela Meraj, si garanci per shlyerjen e detyrimeve te kontrates se kredise ne 2011 per nje shume prej 15.000.000 (pesembedhjete milion) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Hyrja D, Zona e zyres nr. "DC", nivel L+3

Faqja Web:
https://www.topalbaniaradio.com/v7/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.10.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate per shitblerjen e aksioneve date 07.04.2009
Raporti i administratoreve per bashkimin me perthithje te shoqerive date 01.06.2009
Kontrate per shitjen e aksioneve date 29.01.2010
Marreveshje barre siguruese mbi aksionet date 23.11.2011
Deshmi trashegimie ligjore date 28.09.2015
Kontrate dhurimi aksionesh date 15.10.2017
Kontrate dhurimi aksionesh date 25.04.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.03.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -2 031 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 112 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 426 945,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 908 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 227 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 443 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 095 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 834 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 701 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -8 792 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 6 966 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 12 074 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:79 345 078,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:70 804 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:74 167 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:75 330 799,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:59 777 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:61 369 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:66 944 091,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 73 230 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 65 309 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 53 021 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 84 206 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 88 685 993,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli